Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Godkendelse af virksomheder til dyr eller rugeæg

I dyresundhedsloven, der skal anvendes fra den 21. april 2021, er der krav om, at en række virksomheder til dyr eller rugeæg med særlige aktiviteter skal godkendes.

​I henhold til dyresundhedsloven (inkl. relevante supplerende forordninger) er der en række virksomhedstyper, der ikke blot skal registreres, men derimod godkendes. Om en virksomhed skal godkendes, afhænger af de aktiviteter, som virksomheden har.

I artikel 94, 96, 97, 98, 99 og 100 i forordning 2016/429, fremgår de generelle krav til godkendelse af virksomheder.

I Danmark er det Fødevarestyrelsen, som godkender disse virksomheder. Virksomheden må ikke starte deres aktiviteter, før de har modtaget en godkendelse fra Fødevarestyrelsen.

For at få virksomheden godkendt, skal operatøren af virksomheden sende en ansøgning til Fødevarestyrelsen, via styrelsens kontaktformular. Der er en række indretnings- og driftsmæssige krav, der skal være opfyldt for at blive og fortsat være godkendt.

Gå til kontaktformular


Allerede godkendte virksomheder skal ikke godkendes på ny

De virksomhedstyper, der tidligere har været omfattet af tilsvarende dyresundhedsmæssige krav om godkendelse, vil betragtes som værende godkendt efter reglerne i dyresundhedsloven. De skal derfor ikke søge om at blive godkendt på ny. De skal dog fra og med den 21. april 2021 leve op til de betingelser, som fremgår af dyresundhedsloven, og de vil fremadrettet blive kontrolleret efter disse regler.


Øvrige krav til godkendte virksomheder

Fødevarestyrelsen vil i henhold til artikel 101 i forordning 2016/429 føre registrer over godkendte virksomheder.

Operatøren af en godkendt virksomhed skal føre fortegnelser vedrørende sin virksomhed og de dyr, der holdes på virksomheden. Det fremgår helt generelt af artikel 102 i forordning 2016/429.

Desuden er der nogle helt generelle krav til operatører af blandt andet godkendte virksomheder, som også skal følges. Det drejer sig blandt andet om artikel 10 og 11 i forordning 2016/429.


Herunder følger en kort beskrivelse af de forskellige virksomhedstyper, samt en henvisning til hvor kravet om, at virksomheden skal være godkendt, findes i dyresundhedsloven.

Foruden de generelle krav til godkendelse mv. i forordning 2016/429, som er nævnt herover, nævnes der under hver virksomhedstype de specifikke krav til den pågældende virksomhedstype.

Der er links til de nævnte forordninger nederst på denne side under afsnittet Lovstof.


Virksomheder, som beskæftiger sig med sammenbringning af hovdyr

Denne virksomhedstype svarer til det, der tidligere blev kaldt for samlesteder. 

Med hovdyr menes kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien.

I dyresundhedsloven findes der, ud over de generelle krav nævnt ovenfor, følgende specifikke krav til denne virksomhedstype, hvorfra dyrene flyttes til andre medlemsstater:

Artikel 5, 21, 22 og 35 i forordning 2019/2035.

De sammenbringningsvirksomheder, hvorfra de sammenbragte dyr flyttes til andre medlemsstater, og som før 21. april 2021 er godkendt efter bekendtgørelse nr. 754 af 22/07/2019 om dyresundhedsmæssige krav til samlesteder og handelsbesætninger, betragtes som godkendt efter kravene i dyresundhedsloven under forudsætning af, at de følger relevante krav i dyresundhedsloven til denne type virksomhed.

Bekendtgørelsen finder ikke længere anvendelse.

Virksomheder, der beskæftiger sig med sammenbringning, men som ikke flytter dyr til eller modtager dyr fra andre medlemsstater, skal ikke være godkendte. De skal i stedet leve op til kravene for registrerede virksomheder.

Virksomheder, som beskæftiger sig med sammenbringning af fjerkræ 

Dette er en helt ny virksomhedstype for fjerkræ, der sammenbringes med henblik på at blive flyttet til  andre medlemsstater.

I dyresundhedsloven findes der, ud over de generelle krav nævnt oven for, følgende specifikke krav til denne virksomhedstype, hvorfra dyrene flyttes til andre medlemsstater:

Artikel 6, 21, 22 og 35 i forordning 2019/2035.


Rugerier

Rugerier, hvorfra rugeæg og fjerkræ flyttes til andre medlemsstater, skal være godkendt.

I dyresundhedsloven findes der, ud over de generelle krav nævnt oven for, følgende specifikke krav til denne virksomhedstype, hvorfra dyrene flyttes til andre medlemsstater:

Artikel. 7, 21, 22, 25, 33 og 80 i forordning 2019/2035.

Godkendte rugerier skal sikre, at de overholder kravene til sygdomsovervågning, som beskrevet i Bilag 2, Del II i forordning 2019/2035. Du kan finde en vejledning til kravene i dette bilag i Vejledning om sygdomsovervågning i godkendte fjerkrævirksomheder og godkendte rugerier.

De rugerier, hvorfra rugeæg og fjerkræ flyttes til andre medlemsstater, som før 21. april 2021 er godkendt efter bekendtgørelse nr. 1450 af 15/12/2009 om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ, betragtes som godkendt efter kravene i dyresundhedsloven under forudsætning af, at de følger relevante krav i dyresundhedsloven til denne type virksomhed.

Rugerier, som ikke flytter rugeæg eller fjerkræ til andre medlemsstater, skal ikke være godkendte. De skal i stedet leve op til kravene for registrerede virksomheder.

Bekendtgørelse nr. 1450/2009 finder ikke længere anvendelse.


Virksomheder, der holder fjerkræ

Virksomheder, der holder fjerkræ, og hvorfra fjerkræ flyttes til en anden anvendelse end slagtning eller rugeæg i en anden medlemsstat, skal være godkendt.

I dyresundhedsloven findes der, ud over de generelle krav nævnt oven for, følgende specifikke krav til denne virksomhedstype, hvorfra dyrene flyttes til andre medlemsstater:

Artikel. 8, 21, 22, 25 og 33 i forordning 2019/2035.

Godkendte virksomheder, der holder fjerkræ skal sikre, at de overholder kravene til sygdomsovervågning, som beskrevet i Bilag 2, Del II i forordning 2019/2035. Du kan finde en vejledning til kravene i dette bilag i Vejledning om sygdomsovervågning i godkendte rugerier og fjerkrævirksomheder.

​De virksomheder, der holder fjerkræ, og hvorfra fjerkræ flyttes til en anden anvendelse end slagtning eller rugeæg i en anden medlemsstat, som før 21. april 2021 er godkendt efter bekendtgørelse nr. 1450 af 15/12/2009 om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ, betragtes som godkendt efter kravene i dyresundhedsloven under forudsætning af, at de følger relevante krav i dyresundhedsloven til denne type virksomhed.

Virksomheder, der holder fjerkræ, som ikke flytter fjerkræ til andre medlemsstater, skal ikke være godkendte. De skal i stedet leve op til kravene for registrerede virksomheder.

Bekendtgørelse nr. 1450/2009 finder ikke længere anvendelse.​


Afgrænsede virksomheder

Afgrænsede virksomheder svarer til de såkaldte godkendte organer, godkendt efter kravene i bilag C, i direktiv 92/65/EØF. Dette omfatter virksomheder godkendt efter bekendtgørelse nr. 1397 af 02/12/2015 om zoologiske haver m.v.

I dyresundhedsloven findes der, ud over de generelle krav nævnt oven for, følgende specifikke krav til denne virksomhedstype, hvorfra dyrene flyttes til andre medlemsstater:

Artikel 95 i forordning 2016/429, og artikel 16, 17, 21, 22, 31 og 32 i forordning 2019/2035.

De virksomheder, som før 21. april 2021 er godkendt efter kravene i bilag C, i direktiv 92/65/EØF, herunder bekendtgørelse nr. 1397/2015, og hvorfra der flyttes dyr eller varer til en anden medlemsstat, betragtes som godkendt efter kravene i dyresundhedsloven under forudsætning af, at de følger relevante krav i dyresundhedsloven til denne type virksomhed.

Virksomheder, der er godkendt efter bekendtgørelse nr. 1397/2015, men hvorfra der ikke flyttes dyr eller varer til andre medlemsstater, skal fortsat følge kravene i bekendtgørelse nr. 1397/2015.


Samlesteder for hunde, katte og fritter

Dette er en ny virksomhedstype. Der er krav om, at samlesteder for hunde, katte og fritter, hvorfra disse dyr flyttes til en anden medlemsstat, skal godkendes.

I dyresundhedsloven findes der, ud over de generelle krav nævnt oven for, følgende specifikke krav til denne virksomhedstype, hvorfra dyrene flyttes til andre medlemsstater:

Artikel 9, 10, 21, 22 og 37 i forordning 2019/2035.


Dyreinternater for hunde, katte og fritter

Dette er en ny virksomhedstype i forhold til dyresundhedsreglerne. Dyreinternater for hunde, katte og fritter, er i denne sammenhæng en virksomhed, der holder tidligere herreløse, vildtlevende, forsvundne, forladte eller konfiskerede dyr, hvis sundhedsstatus ikke nødvendigvis for alle dyrenes vedkommende er kendt på tidspunktet for deres ankomst til virksomheden. Denne virksomhedstype skal godkendes, hvis der flyttes hunde, katte og fritter fra virksomheden til en anden medlemsstat.

I dyresundhedsloven findes der, ud over de generelle krav nævnt oven for, følgende specifikke krav til denne virksomhedstype, hvorfra dyrene flyttes til andre medlemsstater:

Artikel 9, 11, 21, 22 og 29 i forordning 2019/2035.


Vær opmærksom på, at der eksisterer andre regler for aktiviteter, som vedrører dyreinternater og erhvervsmæssig handel med dyr. Disse aktiviteter har ophæng i dyrevælfærdsloven og kræver Fødevarestyrelsens forudgående tilladelse. Hvis din virksomhed er omfattet af dyresundhedslovens krav om dyreinternationer for hunde, katte og fritter, kan den også være omfattet reglerne om dyreinternater og erhvervsmæssig handel med dyr, som derfor også skal følges.

Gå til siden om dyrehandlere

Gå til siden om hundesalg og drift af hundeinternater


Kontrolsteder

Foruden kravene i forordning 97/1255 om fællesskabskriterier for kontrolsteder og tilpasning af den ruteplan, der er omhandlet i direktiv 91/628/EØF, skal kontrolsteder fra den 21. april 2021 også godkendes efter kravene i dyresundhedsloven.

I dyresundhedsloven findes der, ud over de generelle krav nævnt oven for, følgende specifikke krav til denne virksomhedstype, hvorfra dyrene flyttes til andre medlemsstater:

Artikel 9, 12, 21, 22 og 30 i forordning 2019/2035.


Miljømæssigt isolerede produktionsvirksomheder med humlebier

Dette er en ny virksomhedstype. Der er krav om, at miljømæssigt isolerede produktionsvirksomheder med humlebier, hvorfra disse dyr flyttes til en anden medlemsstat, skal godkendes.

I dyresundhedsloven findes der, ud over de generelle krav nævnt oven for, følgende specifikke krav til denne virksomhedstype, hvorfra dyrene flyttes til andre medlemsstater:

Artikel 9, 13, 21 og 22 i forordning 2019/2035.


Karantænestationer med andre opdrættede landdyr end primater

Dette er en ny virksomhedstype. Der er krav om, at karantænestationer med andre opdrættede landdyr end primater, hvorfra disse dyr flyttes inden for en medlemsstat eller til en anden medlemsstat, skal godkendes.

I dyresundhedsloven findes der, ud over de generelle krav nævnt oven for, følgende specifikke krav til denne virksomhedstype, hvorfra dyrene flyttes til andre medlemsstater:

Artikel 9, 14, 15, 21, 22, og 31 i forordning 2019/2035.


Er der tale om officielle karantæner for dyr, der skal eksporteres til tredjelande, skal reglerne i bekendtgørelse nr. 757 af 23/07/2019 om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner følges.


Fødevarestyrelsen fører kontrol med disse virksomheder

Fødevarestyrelsen fører kontrol med godkendte virksomheder efter forordningen om offentlig kontrol, 2017/625, og dertil hørende relevante supplerende forordninger og lov om hold af dyr.

Der fremgår af forordning 2022/160, hvilken minimumsfrekvenser, der vedrører de forskellige virksomhedstyper

Derudover fører Fødevarestyrelsen også kontrol med sendinger af dyr og produkter på virksomhederne, der skal flyttes til eller fra andre medlemsstater, indføres fra eller eksporteres til tredjelande 


Lovstof

Kravene til godkendte virksomheder fremgår af følgende forordninger (se de specifikke artikler under de respektive virksomhedstyper ovenfor):


Dyresundsloven 2016/429:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«)

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 af 28. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg


Delegeret forordning 2019/2035:

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/2035 af 28. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 af 28. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1625 af 25. august 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2035 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg 

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2168 af 21. september 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2035 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeægBekendtgørelse nr. 1321 af 17/12/2009:

Bekendtgørelse nr. 1321 af 17/12/2009 om tilladelse til drift af dyrepensioner og dyreinternater og tilladelse til formidling af dyr og udleje af dyr


Forordning 97/1255 om kontrolsteder:

Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 af 25. juni 1997 om fællesskabskriterier for kontrolsteder og tilpasning af den ruteplan, der er omhandlet i direktiv 91/628/EØF


Karantænebekendtgørelsen:

Bekendtgørelse nr. 757 af 23/07/2019om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner 


​Forordningen om offentlig kontrol 2017/625:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol)
Ændret 20. marts 2023