Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Registrering af virksomheder til dyr

I dyresundhedsloven, der skal anvendes fra den 21. april 2021, er der krav om, at en virksomheder, der holder landdyr, skal registreres.

​Ved en virksomhed forstås i dyresundhedsloven: lokalitet, struktur eller i tilfælde af frilandsopdræt omgivelser eller sted, hvor der midlertidigt eller permanent holdes dyr eller opbevares avlsmateriale, bortset fra:

 1. husstande, hvor der holdes selskabsdyr i privat ikkekommercielt øjemed.
 2. dyrlægepraksisser eller -klinikker.

Der er oprettet en særlig side om krav til avlsmaterialevirksomheder:


Ved selskabsdyr forstås: dyr af de arter, som er opført i bilag I til dyresundhedsloven, 2016/429, som holdes i privat ikkekommercielt øjemed.

Ved landdyr forstås: fugle, landpattedyr, bier og humlebier. Under definitionen fugle hører også definitionerne 'fjerkræ' og 'fugle i fangenskab'.

Du finder de relevante definitioner vedrørende virksomheder i artikel 4 i forordning 2016/429, samt artikel 2 i forordning 2019/2035.

Du finder link til den relevante lovgivning nederst på siden under afsnittet Lovstof.


Virksomheder, der holder landdyr

Det generelle krav til registrering af virksomheder, der holder landdyr, fremgår af artikel 84 i forordning 2016/429.

I artikel 84, stk. 1, fremgår det, hvilke relevante oplysninger ansøgningen skal indeholde.

Det drejer sig f.eks. om virksomheder, der holder kvæg, svin, heste eller hunde.

Men det kan også være dyrehandlere, der sælger landdyr, dyrskuer med landdyr, udstillinger med eller kåringer af landdyr, konkurrencer med landdyr m.v.


Operatører, der beskæftiger sig med sammenbringning, som er uafhængig af en virksomhed

Operatører, der beskæftiger sig med sammenbringning af opdrættede hovdyr eller fjerkræ uafhængigt af en virksomhed skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Det vil altså sige at sammenbringningen foregår på et transportmiddel. 

Det fremgår af artikel 90 i forordning 2016/429 hvilke oplysninger, der skal indgå i anmodningen om at blive registeret.


Operatører, der sælger og køber opdrættede hovdyr eller fjerkræ

Operatører, der sælger og køber opdrættede hovdyr eller fjerkræ, skal registreres hos Fødevarestyrelsen efter artikel 90 i forordning 2016/429. Ved hovdyr forstås: kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien. Men fjerkræ​ forstå fugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på:

 1. produktion af
  i) kød
  ii) konsumæg
  iii) andre produkter
 2. fornyelse af fjervildtbestande
 3. avl af fugle, der anvendes til de i nr. 1 og 2 omhandlede produktionstyper​.


Virksomheder, der allerede er registreret i CHR (det Centrale HusdyrbrugsRegister)

Virksomheder, der allerede er registreret i CHR anses for at være korrekt registreret i forhold til dyresundhedsloven under forudsætning af, at de overholder de regler i dyresundhedsloven, der gælder for registrerede virksomheder og operatører fra og med 21. april 2021.

Visse virksomheder, f.eks. besætninger med kvæg, svin, får og geder skal registreres via CHR (det Centrale HusdyrbrugsRegister). Hvis virksomheden er registreret i CHR skal operatøren ikke også anmode Fødevarestyrelsen om at blive registreret.

Du kan læse mere om, hvilke virksomheder der skal registreres i CHR på siden om mærkning og registrering af dyr.

Gå til siden, Mærkning og registrering af dyr


Send anmodningen om at blive registeret til Fødevarestyrelsen

Anmodning om at blive registeret skal sendes, inden aktiviteterne påbegyndes. Fødevarestyrelsen skal efter kravene i artikel 93 og 101 i forordning 2016/429, og artikel 18 og 20 i forordning 2019/2035 føre registrer over de virksomheder, der skal registreres.

Alle virksomheder, der holder landdyr, og som ikke er omfattet af kravet om registrering i CHR, kan blive registreret ved at sende en anmodning herom til Fødevarestyrelsen via styrelsens kontaktformular:

Gå til kontaktformularen


Føring af fortegnelser

Operatører af virksomheder, der skal registreres efter artikel 84, stk. 1, i dyresundhedsloven, skal føre fortegnelser, hvilket fremgår af artikel 102 og artikel 105 i forordning 2016/429. Der er flere specifikke krav til føring af fortegnelser i del II, afsnit III i forordning 2019/2035, afhængigt at den pågældende dyreart, som holdes på virksomheden.


Sporbarhedskrav af landdyr

Landdyr, der holdes på virksomheden, skal mærkes. Krav til mærkning af landdyr fremgår af forordning 2016/429, 2019/2035 og 2021/520.

De landdyr, som allerede inden 21. april 2021, er mærket efter bestemmelserne i EU lovgivning eller national lovgivning, anses for at være mærket efter dyresundhedsloven.


Øvrige krav til operatører

Desuden er der nogle helt generelle krav til operatører af blandt andet registrerede virksomheder, som også skal følges. Det drejer sig om artikel 10 og 11 i forordning 2016/429.


Fødevarestyrelsen fører kontrol med disse virksomheder

Fødevarestyrelsen fører kontrol med registrerede virksomheder efter forordningen om offentlig kontrol, 2017/625, og dertil hørende relevante supplerende forordninger og lov om hold af dyr.

Kontrollen på virksomhederne indebærer også kontrol med sendinger af dyr og produkter, der skal flyttes til eller fra andre medlemsstater, importeres fra eller eksporteres til tredjelande fra registrerede virksomheder.


Visse virksomheder skal dog godkendes

Der er krav om, at visse typer af virksomheder skal godkendes, hvis de udfører særlige aktiviteter, f.eks. hvis de dyr, der holdes på virksomheden, skal flyttes til en anden medlemsstat. Der er oprettet en særlig side om godkendelse af virksomheder til dyr og rugeæg.

Gå til siden om godkendelse af virksomheder til dyr og rugeæg


Lovs​​​tof

Dyresundsloven 2016/429:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«)

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 af 28. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg


Delegeret forordning 2019/2035:

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/2035 af 28. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1625 af 25. august 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2035 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg 

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 af 28. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2168 af 21. september 2021 om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2035 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg (EØS-relevant tekst)


Forordning 2021/520:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/520 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår sporbarheden af visse opdrættede landdyr (EØS-relevant tekst)


Forordningen om offentlig kontrol 2017/625:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol)


Ændret 6. oktober 2022