Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

DIX - digitale eksportcertifikater

Her kan du læse mere om udviklingen af digitale eksportcertifikater, herunder formålet med digitaliseringen af certifikatudstedelsesprocessen (DIX).

​​​​​​Informationerne på siden henvender sig primært til interessenter, som har en interesse for eksport af fødevarer, foder eller animalske biprodukter og samtidig ønsker at holde sig opdateret ift. udviklingen, implementeringen og udrulningen af DIX. 
​​​​

Hvad ​er ​​DIX​​​​​?

DIX, der er en forkortelse for "digitale eksportcertifikater", handler grundlæggende om at digitalisere processen vedrørende udstedelse af eksportcertifkater. 

Formålet med digitaliseringen af certifikatudstedelsesprocessen er at afskaffe et administrativt tungt system med mange manuelle og tidskrævende håndtereringsprocesser for både Fødevarestyrelsen og erhvervet. 

Målgruppen er de virk­som­he­der, der eksporterer fødevarer, foder og animalske biprodukter til lande uden for EU. 

En del af D​​a​​nmarks samlede eksportstrategi

Indførelsen af et digitalt system er en del af Danmarks samlede eksportstrategi og skal fremadrettet understøtte danske eksportører med at afsætte deres produkter på eksportmarkederne. 

En digitalisering af eksportcertifikatudstedelsen vil være et stort aktiv ift. dansk eksport, da flere og flere lande ventes at overgå til digitale løsninger. Eksempelvis har Nederlandene siden 2005 arbejdet på en fuld digital løsning og ca. siden 2008 indgået bilaterale aftaler med en række tredjelande om udveksling af forskellige oplysninger digitalt. Indførelsen af et digitalt system er derfor en nødvendighed, hvis Danmark skal bevare sin styrkeposition på foder- og fødevareeksportområdet. 

Konsekvenser og fre​​mtidsudsigter

Digitaliseringen vil medvirke til en standardisering af en række procedurer og herunder - i visse tilfælde - ændre på den eksisterende praksis ift. certifikatudstedelsen. Det betyder, at virksomheder, som eksporterer, vil skulle anvende IT systemet fremadrettet til at anmode om certifikater i stedet for den nuværende procedure, hvor certifikater hentes på Fødevarestyrelsens hjemmeside via certifikatdatabasen. 

Der vil være tale om en gradvis indfasning, hvor man løbende overgår til brugen af en digital anmodningsproces for de eksisterende certifikatmodeller.  

Når DIX er fuldt implementeret og udviklet, vil systemet også kunne understøtte, at der kan udstedes elektroniske certifikater direkte til myndigheder i modtagerlandene, og at udvekslingen af oplysningerne kan foregå digitalt.  

Udviklingen af syst​emet/historik

Arbejdet med en digitalisering af området begyndte tilbage i 2014-15, hvor Fødevarestyrelsen gennemførte et pilotforløb for at se nærmere på potentialer og barrierer. Parallelt blev der gennemført en forretningsmæssig afklaring af de eksisterende processer og procedurer for at vurdere optimeringsmulighederne ved en digitalisering.  

I 2017 udarbejdede Ernst & Young en rapport på baggrund af en høring/undersøgelse af erhvervets synspunkter ift. en digitalisering af området. 

På baggrund af den interne og eksterne proces blev der i 2018 udformet kravsspecifikationer til udviklingen af et system samt gennemført et IT udbud efter aftale med IT Rådet. Endelig påbegyndte den valgte leverandør selve udviklingen af systemet i april 2019  og den oprindeligt bestilte systemløsning er medio april blevet leveret til Fødevarestyrelsen.

Pilotforløb og behovet for optimeringer og tilpasninger

Før systemet tages i anvendelse lægger Fødevarestyrelsen vægt på, at systemet ikke skaber unødige udfordringer ift. den eksisterende eksport. Der blev derfor gennemført et pilotforløb i maj-juni 2021 for at identificere udfordringer ved systemet. Forløbet har ført til, at Fødevarestyrelsen har igangsat en proces, hvor der ses på optimeringer og tilpasninger både for det modul, som er rettet mod de eksterne brugere og det modul, som er rettet mod Fødevarestyrelsens interne brugere. Herudover blev der i sommeren 2021 oprettet en følgegruppe for erhvervet, hvor de eksterne interessenter kan kommentere på den udviklede løsning og indgå i dialog med Fødevarestyrelsen ift. tilpasningerne af systemet.

Implementering/Udruln​​i​ng

 Ved årsskiftet 2021/2022 nedsatte Fødevarestyrelsen en projektgruppe, som siden har arbejdet med en konkretisering af en ny implementerings- og udrulningsplan for projektet, hvilket har været nødvendigt ift. projektets størrelse og implikationer. Planen skal være færdig i første halvår 2022, hvorefter den interne implementering genoptages.   

Udrulningen - og herunder ibrugtagelsen eksternt - ventes tidligst initieret fra primo/medio 2023. Der vil skulle gennemføres endnu et pilotforløb med erhvervet for at afklare, om de identificerede udfordringer er håndteret tilstrækkeligt, inden udrulningen påbegyndes. 

​​​​Ofte stillede spørgsmål​

DIX: Spørgsmål og svar - Juli 2022Ændret 5. september 2022