Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Eksport af levende dyr og avlsmateriale

Find praktiske oplysninger og regler om eksport af levende dyr og avlsmateriale til tredjelande.

På denne side kan du læse nærmere om, hvad du skal være opmærksom på i forhold til eksport til tredjelande af levende dyr og avlsmateriale (sæd, oocytter og embryoner til avl).​

Tredjelande er lande udenfor EU og samhandelsområdet. Med samhandelsområde menes der for levende dyr og avlsmateriale: EU medlemslande, Norge, Liechtenstein, Schweiz og Andorra, samt for visse dyr: Island, Færøerne og Grønland.

Hvis du skal udføre dyr eller avlsmateriale til EU-lande eller samhandelsområdet, henvises til siderne om:

Udførsel og eksport af levende dyr og avlsmateriale 

Udførsel og eksport af avlsmateriale.

 

Registrering som eksportør

 

Når du vil eksportere dyr eller avlsmateriale ud af Danmark, skal du være registreret som eksportør og følge reglerne for eksport.

Ansøgningsblanket til registrering som importør/eks portør af dyr, avlsmateriale og nonfood-produkter

Kravet om registrering gælder ikke ved privatpersoners (ikke-kommercielle) udførsel af kæledyr.

Der findes generelle regler, man som eksportør skal efterleve. Foruden kravet om registrering som eksportør, skal eksporten anmeldes på forhånd til Fødevarestyrelsen. Derudover skal man føre optegnelser for eksporterne.

Du kan forhåndsanmelde en eksport på Fødevarestyrelsens Eksportportal, hvor du som eksportør selv kan gå ind og finde ledige tider til syn. Du opnår desuden nogle ekstra fordele. Link til Eksportportalen findes nedenfor under "Portaler og databaser til brug ved eksport og udførsel".

De generelle regler fremgår af Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr. Link til denne findes under "Lovstof" nedenfor. 

Der findes tilsvarende generelle regler, man som eksportør af avlsmateriale skal efterleve. De generelle regler fremgår af Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood-produkter m.v. Se under "Lovstof" nedenfor.

 

Du skal være opmærksom følgende, når du vil eksportere levende dyr og avlsmateriale:

 • Om der er behov for et eksportcertifikat
 • Lovgivning om eksportørens ansvar´
 • Ved eksport til tredjelande er det dit ansvar at fremskaffe modtagerlandets importkrav til produktet
 • Undersøge om importkravene og/eller eksportcertifikatet stadig er gældende
 • Evt. særlige krav til godkendelse af virksomheder
 • Eksportrestriktioner

Disse forhold kan du læse mere om, på den generelle side om eksport.

Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande

Krav til harmoniserede dyr og produkter

Dyr og produkter, der er omfattet af de harmoniserede EU-regler for samhandel, og hvor der er krav om ledsagende certifikater m.v. fra TRACES-systemet, som eksporteres til et tredjeland via et eller flere EU-lande, skal foruden eksportcertifikatet med tredjelandets krav også ledsages af det certifikat, som er påkrævet i forbindelse med samhandel.

Samhandelscertifikatet skal i disse tilfælde udarbejdes i TRACES-systemet. Modtageren og bestemmelsesstedet i tredjelandet anføres i hhv. boks I.5. og I.13. I henhold til EU-reglerne skal det udgangssted, hvor forsendelsen forlader EU's toldområde, have besked om, at forsendelsen kommer. Derudover skal udgangsstedet kunne foretage kontrol i henhold til EU-reglerne, hvilken de skal kunne dokumentere i TRACES-systemet. Ved at angive en modtager og et bestemmelsessted i et tredjeland, vil TRACES-systemet automatisk under fanen 'Rute' i boks I.28. angive, at der er tale om en eksport til et tredjeland. I samme boks skal eksportøren angive det udgangssted, hvor forsendelsen forlader EU's toldområde.

Når der vælges udgangssted, er det meget vigtigt, at der er tale om et udgangssted, som er godkendt til at foretage kontrol af den pågældende varetype. Alle EU-godkendte grænsekontrolsteder fungerer også som udgangssteder. I bilag I til beslutning 2009/821/EF fremgår det, hvad de enkelte grænsekontrolsteder er godkendt til. Hvis et grænsekontrolsted fx ikke er godkendt til levende dyr, må der ikke udføres levende dyr til tredjelande herover.

Følgende forsendelser skal være ledsaget af certifikat fra TRACES: 

Dyr af hestefamilien (også registrerede heste), kvæg, svin, får, geder, fjerkræ og rugeæg heraf, fisk og akvakulturprodukter, andre levende dyr omfattet af kravene i Direktiv nr. 92/65/EØF (fx hjorte, hunde, katte, kaniner, mink og fugle), samt sæd, oocytter og embryoner fra kvæg, svin, heste, får og geder.

Husk også, at det i boks I.27. skal fremgå, hvilke EU-lande (medlemsstater) der transiteres igennem, både dem der passeres, og dem hvorfra forsendelsen forlader EU's toldområde.

Embedsdyrlægen skal i forbindelse med sådanne eksporter også udstede et INTRA-certifikat via TRACES-systemet, som, udover eksportcertifikatet, også skal ledsage forsendelsen.

 

Krav til ikke-harmoniserede dyr og produkter 

For eksport til tredjelande af dyr og produkter, som ikke er omfattet af harmoniserede EU-regler, kan transit kun finde sted, hvis den kompetente myndighed i transitmedlemsstaten giver udtrykkelig tilladelse hertil.  

  

Information til eksportører vedr. karantæne af levende dyr før eksport til tredjelande

Ønsker du at eksportere levende dyr til et tredjeland (et land uden for EU), er du som eksportør selv ansvarlig for at overholde de krav, der stilles af myndighederne i modtagerlandet.

Hvis der er krav om officiel karantæne eller isolation af dyrene inden eksport, skal du kontakte den lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen.

Godkendte karantænefaciliteter

Karantænen skal foregå i faciliteter, der opfylder kravene til det pågældende bestemmelsesland og er godkendt af Fødevarestyrelsen til dette formål. Hvis faciliteterne ikke i forvejen er godkendt til formålet, skal du ansøge om godkendelse i god tid og mindst 10 arbejdsdage før eksportkarantænen skal opstartes, så den lokale veterinærenhed kan planlægge en godkendelseskontrol på stedet. Betingelserne for godkendelse af karantænefaciliteten fremgår af Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner (se under lovstof).

Karantænedyrlæge

Til eksportkarantænen skal der tilknyttes en karantænedyrlæge. Karantænedyrlægen er en autoriseret dyrlæge, du selv skal træffe aftale med.  Karantænedyrlægen er ansvarlig for de dyresundhedsmæssige forhold i karantæneperioden og skal blandt andet inspicere dyrene ved opstart af karantæneperioden og forestå behandlinger og udtagninger af blodprøver i karantæneperioden med henblik på at opfylde kravene i certifikatet. Vær dog opmærksom på, at der til visse lande kan være krav om, at en embedsdyrlæge skal tilse dyrene i karantæneperioden. I så fald skal du træffe aftale med den lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen specifikt herom.

Opstart af eksportkarantæne

Ved ansøgning om opstart af en karantæneperiode til en forestående eksport, skal du sørge for at din ansøgning til Fødevarestyrelsen indeholder den nødvendige information:

 • Kopi af Fødevarestyrelsens godkendelse af karantænefaciliteten 

 • Adresse på karantænefaciliteten

 • Besætningsnummer (ved klovbærende dyr og fjerkræ)

 • Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige for eksportkarantænen

 • Navn, autorisationsnummer, adresse og kontaktoplysninger på den tilknyttede karantænedyrlæge

 • Bestemmelsesland, dyreart, brugsart, antal

 • Perioden for karantænen (forventede tidspunkter for opstart og eksport)

 • Hvis eksporten skal foregå via et samlested, oplyses dette samt hvilket samlested der benyttes

 • Hvilke tredjelandskrav der stilles til karantænefaciliteten samt bekræftelse på, at disse er overholdt

 • Information om eksportcertifikatet (titel og La-nr.), der gælder for eksportkarantænen

 • Bekræftelse på, at certifikatet samt relevante baggrundserklæringer er sendt til karantænedyrlægen

Blanket til ansøgning om opstart af eksportkarantæne findes her

Når du har indsendt din ansøgning om karantæneopstart til den lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen, vil du modtage en kvitteringsskrivelse med oplysninger om betingelser for godkendelse af eksportkarantænen.

Erklæring om inspektion af dyrene i karantænen

Karantæneperioden starter først officielt, når karantænedyrlægen har inspiceret dyrene i karantænen og meddelt Fødevarestyrelsen om dette indenfor 24 timer efter inspektionen af dyrene. Denne erklæring fra karantænedyrlægen skal indeholde følgende informationer:

 • Navn, autorisationsnummer, adresse og kontaktoplysninger på karantænedyrlægen

 • Adresse og CHR nr. på karantænefaciliteten

 • Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige for eksportkarantænen

 • Oplysninger om dyrene, der skal eksporteres (art, antal, identifikation)

 • Tidspunkt for inspektion af dyrene (dato, klokkeslæt)

 • Bekræftelse på at dyrene ved inspektionen er fundet klinisk sunde

 • Bekræftelse på at betingelserne for karantænen og kravene fra tredjelandet er overholdt

Blanket til karantænedyrlægens erklæring findes her

Erklæringen sendes til den lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen, som på baggrund heraf sender en opstartsskrivelse. Modtages erklæringen senere end 24 timer efter inspektionen af dyrene, kræves ny inspektion af dyrene. Dette for at sikre Fødevarestyrelsen mulighed for at foretage kontroltilsyn i eksportkarantænen i hele karantæneperioden.

Har du spørgsmål til ovenstående, kontaktes den lokale veterinærenhed i Fødevarestyrelsen.

Certifikater

Allerede forhandlede certifikater for eksport af levende dyr til tredjelande kan du finde i certifikatdatabasen, hvor krav til karantæne fremgår af certifikaterne og/eller teksten på certifikatsiderne. Læs mere her.

  

I eksportcertifikater for levende dyr og avlsmateriale er der typisk et skema til angivelse af information, som identificerer de dyr/produkter, der skal eksporteres. Oplysningerne heri afspejler modtagerlandets krav og er aftalt med tredjelandets myndigheder, for så vidt angår bilaterale certifikater.

I skemaet i certifikatet er der begrænset plads, og det kan derfor erstattes eller suppleres af et tilsvarende skema med angivelse af alle de eksporterede dyr/produkter, som vedhæftes certifikatet som bilag. I skemaet i certifikatet skal der henvises til skemaet, der er vedlagt som bilag.

Informationerne i skemaet, der er vedlagt som bilag, skal være identisk med dem, der er angivet i skemaet i certifikatet, dvs. der skal være de samme kolonner med oplysninger som anført i certifikatet, og ikke yderligere information.

Ved eksport af levende dyr og avlsmateriale stiller modtagerlandets myndigheder ofte krav om, at dyrene/donordyrene testes for diverse sygdomme forud for eksporten. Krav til blodprøvning og test fremgår af eksportcertifikaterne, evt. med supplerende vejledning på certifikatsiden i Certifikatdatabasen.

Ved udstedelse af certifikatet skal Fødevarestyrelsen (embedsdyrlægen) se dokumentation for, at kravene til test er opfyldt. Dette sker ved forevisning af prøveresultaterne fra laboratoriet, som ved nogle tredjelande skal også skal være en del af certifikatet.

Identifikation af dyrene på certifikatets dyreliste (beskrevet ovenfor) og identifikationen, der fremgår af laboratorieresultaterne, skal være den samme. For dyrearter med officielle individnumre skal disse anvendes, uanset om der også isættes øremærker med staldnumre. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på dette ved indlevering af blodprøver til laboratoriet, ligesom det skal sikres at det fremgår af laboratorieresultatet, i hvilken besætningskarantænefacilitet prøverne er udtaget.

I forbindelse med eksport af levende dyr og avlsmateriale skal der udfyldes såkaldte baggrundserklæringer fra fx eksportør, ejer, dyrlæge og/eller transportør. Embedsdyrlægen baserer udstedelsen af eksportcertifikatet på baggrund af disse erklæringer, der således fungerer som dokumentation overfor Fødevarestyrelsen for, at kravene i eksportcertifikatet er overholdt for de forhold, som embedsdyrlægen ikke har kendskab til.

Derudover kan det være nødvendigt at fremvise yderligere baggrundsdokumentation i forbindelse med udstedelsen af certifikatet. Eksempelvis en liste over de dyr, der skal eksporteres, testresultater fra laboratoriet mv.

Baggrundserklæringer findes sammen med eksportcertifikatet i Certifikatdatabasen.

Der benyttes også baggrundserklæringer (dyrlæge- og ejererklæringer) ved udførsel af kvæg og svin til EU. Find disse under "Blanketter" nedenfor.

 

Spørgsmål om eksport af akvariefisk og akvakulturdyr skal rettes til Team Akvakultur, VeterinærSyd, Vejen.

Team Akvakultur
VeterinærSyd
Søndergade 50, 6600 Vejen
Tel.: + 45 72 27 69 00
Fax.:​​+ 45 72 27 55 02
E-post: akva@fvst.dk 
 
Portaler og databaser til brug ved eksport og udførsel
 • ​Eksportportalen
  Gennem Eksportportalen bestilles tid til, at en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen kan komme for at syne dyrene før eksport. Der skal bestilles tid til syn af dyrene, senest 4 arbejdsdage før eksporten skal foregå.
  Gå til Eksportportalen

 • TRACES
  TRACES står for TRAde Control and Expert System og er EU-Kommissionens elektroniske database til registrering af informationer om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med bl.a. samhandel med levende dyr og visse animalske produkter.
  Gå til TRACES

 • Certifikatdatabasen
  Certifikater til eksport af fødevarer, levende dyr, avlsmateriale, animalske biprodukter mv.
  Gå til Certifikatdatabasen

 

CITES

For visse arter er der krav om såkaldt CITES-tilladelser ved eksport - både fra afsenderlandet og fra modtagerlandet.​​

I Danmark er det Miljøstyrelsen, som har ansvaret for reglerne på CITES-området. Hvis du har spørgsmål om CITES, skal du kontakte Miljøstyrelsen. 

Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside

 

 

 

Ændret 6. maj 2020