Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Foder

Foder er en fællesbetegnelse for fodermidler, fodertilsætningsstoffer, forblandinger og foderblandinger, herunder fuldfoder, tilskudsfoder, mineralsk foder, mælkeertstatninger og diætetisk foder.
 

​​​​​​​​​​​​​​Foder (foderstoffer) er alle stoffer eller produkter, inklusiv fodertilsætningsstoffer, som er bestemt til at skulle ædes af dyr – hvad enten de er uforarbejdede, delvist forarbejdede eller helt forarbejdede.

Foder er reguleret i foderlovgivningen, og denne lovgivning omfatter alt foder. Produkter, der gives til dyr f​or at forebygge, behandle eller helbrede sygdom, er lægemidler og ikke foder.

​​
Overblik over foderbegreberne
Foder (foderstoffer) er et overordnet begreb, der dækker over alle typer af foder.

Begrebet foder dækker alt lige fra fodermidler som byg og sojaskrå til de mange typer af foderblandinger, der hver især er sammensat, så de kan opfylde behovet for næringsstoffer, energi og struktur hos de forskellige dyrearter og aldersklasser af dyr. Fodertilsætningsstoffer og forblandinger er også dækket af begrebet foder.

Nedenfor kan du se en figur, som viser sammenhængen mellem fodertyperne/foder-begreberne. Hver boks er markeret for at vise, hvor i foderlovgivningen begrebet findes.

Figur med overblik over foderbegreberne
 
Fodermidler
Fodermidler er vegetabilske eller animalske produkter, hvis væsentlige formål er at opfylde dyrs ernæringsbehov. Fodermidler kan være i naturlig tilstand, friske eller konserverede, industrielt forarbejdede samt organiske eller uorganiske stoffer. Enten i uforandret stand eller i forarbejdet stand til fremstilling af foderblandinger eller som bærestof i forblandinger.
 
Der findes en ikke-udtømmende liste over de mest anvendte fodermidler i bilaget til fortegnelsen over fodermidler.
 
Fodermidler er defineret i artikel 3, stk. 2, litra g), i Markedsføringsforordningen (gå til "Lovstof og regler" herunder, og find link til Markedsføringsforordningen).
 
Foderblandinger
Foderblandinger er blandinger af mindst to fodermidler, med eller uden fodertilsætningsstoffer, beregnet til fodring af dyr i form af fuldfoder eller tilskudsfoder.
Foderblandinger er defineret i artikel 3, stk. 2, litra h), i Markedsføringsforordningen (gå til "Lovstof og regler" herunder, og find link til Markedsføringsforordningen). 

Daglig ration
De forskellige typer af foderblandinger er sammensat under hensyn til næringsstofbehovet i den daglige ration. Herved forstås den samlede mængde foder (med et vandindhold på 12 %), der gennemsnitligt kræves til dækning af hele det daglige næringsbehov for et dyr af en bestemt art, aldersklasse og med en bestemt ydelse.

Daglig ration er defineret i Fodertilsætningsstofforordningen artikel 2, stk. 2, litra f), (gå til "Lovstof og regler" herunder, og find linket til Fodertilsætningsstofforordningen).

Fuldfoder
Fuldfoder er foderblandinger, som på grund af deres sammensætning dækker den daglige ration. 

Fuldfoder er defineret i artikel 3, stk. 2, litra i), i Markedsføringsforordningen (gå til "Lovstof og regler" herunder, og find link til Markedsføringsforordningen).

Tilskudsfoder
Tilskudsfoder er foderblandinger, som har et stort indhold af visse stoffer, og som på grund af deres sammensætning kun sammen med andet foder kan dække den daglige ration. For tilskudsfoder gælder, at det skal fremgå af brugsanvisningen, hvor stor andel tilskudsfoderet skal udgøre af det daglige foder. 

Tilskudsfoder er defineret artikel 3, stk. 2, litra j), i Markedsføringsforordningen (gå til "Lovstof og regler" herunder og find link til Markedsføringsforordningen).

Mineralsk foder
Mineralsk foder er tilskudsfoder , der indeholder mindst 40 % råaske. 
Mineralsk foder er defineret i artikel 3, stk. 2, litra k​​), i Markedsføringsforordningen (gå til "Lovstof og regler" herunder og find link til Markedsføringsforordningen).

Mælkeerstatninger
Mælkeerstatninger er foderblandinger, der enten gives som tørfoder eller opløst i en given mængde væske til unge dyr som supplement til eller erstatning for modermælken efter colostrum, eller gives som foder til unge dyr såsom slagtekalve, -lam eller -kid. 

Mælkeerstatninger er defineret i artikel 3, stk. 2, litra l), i Markedsføringsforordningen (gå til "Lovstof og regler" herunder og find link til Markedsføringsforordningen).
 
Foder med særlige ernæringsformål – diætetisk foder
Foder med særlig ernæringsformål kaldes også diætetisk foder.
Diætetisk foder er foder, som opfylder et særligt ernæringsformål på grund af sin sammensætning eller fremstillingsproces, og som klart adskiller sig fra almindeligt foder.

Diætetisk foder kan både være diætetiske fodermidler og diætetiske foderblandinger. Foder med særlige ernæringsformål er defineret i artikel 3, stk. 2, litra o), i Markedsføringsforordningen (gå til "Lovstof og regler" herunder og find link til Markedsføringsforordningen).
 
I bilag 3, tabellen, i Foderbekendtgørelsen er en liste over ernæringsformål (anvendelsesområder) for diætetisk foder (gå til "Lovstof og regler" herunder og find link til Foderbekendtgørelsen).  For at finde de nyeste ernæringsformål, skal man gå til "Lovstof og regler" herunder og finde dem i linket til Forordning om diætetisk foder.
Forblandinger og fodertilsætningsstoffer
Fodertilsætningsstoffer er stoffer, mikroorganismer og præparater, der ikke er fodermidler og forblandinger. Fodertilsætningsstoffer tilsættes foderstoffer eller vand for at opfylde en eller flere funktioner.
 
Fodertilsætningsstoffer er defineret i artikel 2, stk. 2, litra a), i Fodertilsætningsstof​-​forordningen (gå til "Lovstof og regler" herunder og find link).

I artikel 5, stk. 3, står, at et fodertilsætningsstof skal opfylde ét af følgende kriterier:
  • Påvirke foderets egenskaber positivt
  • Påvirke animalske produkters egenskaber positivt
  • Påvirke farven hos akvariefisk og stuefugle positivt
  • Bidrage til at opfylde dyrs ernæringsbehov
  • Påvirke den animalske produktions miljøvirkninger positivt
  • Påvirke animalsk produktion, ydelse og velfærd positivt, især ved at påvirke tarmfloraen eller fordøjeligheden af foderstoffer, eller 
  • Have coccidiostatisk eller histomonostatisk virkning.
Tilsætningsstoffer til foder må kun bruges, hvis de er godkendt i EU, og må kun bruges i overensstemmelse med deres godkendelse og Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder (gå til "Lovstof og regler" herunder og find link).

Fødevarestyrelsen har lavet en "Vejledning om foder og fodervirksomheder" . Heri er reglerne om fodertilsætningsstoffer beskrevet. Du finder link til vejledningen nederst på denne side.

Kommissionen har udarbejdet et register over fodertilsætningsstoffer. Se i Vejledningen om foder og fodervirksomheder, hvordan registeret bruges. 

Link til registret over fodertilsætningsstoffer kan findes i "Lovstof og regler" under "Register og forordninger om fodertilsætningsstoffer".
 

Forblandinger
Forblandinger er blandinger af fodertilsætningsstoffer eller blandinger af et eller flere fodertilsætningsstoffer med fodermidler eller vand som bærestoffer, der ikke er bestemt til direkte fodring.

Forblandinger er defineret i artikel 2, stk. 2, litra e), i Fodertilsætningsstofforo​rdningen (gå til "Lovstof og regler" herunder og find link).​

Foderlægemidler
​Et foderlægemiddel er et foder, der kan gives til dyr uden yderligere forarbejdning, og som består af en homogen blanding af et eller flere veterinærlægemidler eller mellemprodukter med fodermidler eller foderblandinger. Se foderlægemiddelforordningens artikel 3, stk. 2, litra a.

Et mellemprodukt er et foder, der ikke er klart til at blive givet direkte til dyr uden yderligere forarbejdning, og som består af en homogen blanding af et eller flere veterinærlægemidler udelukkende med fodermidler eller foderblandinger, som er beregnet til at indgå i fremstillingen af et foderlægemiddel. Se foderlægemiddelforordningens artikel 3, stk. 2, litra b.

​Foderlægemidler må udelukkende ordineres i henhold til produktresuméet/SPC for det veterinære lægemiddel, der er inkorporeret i foderet (præmixet). Det er ikke tilladt at ordinere foderlægemidler til en længere behandlingsperiode end den i SPC angivne, og der må kun ordineres til en enkelt behandling.

Læs om ordinering og anvendelse af medicinsk zink​ på emnesiden om medicinsk​ zinkoxid til dyr​

I fodervejledningens kapitel "38. Foderlægemidler", har Fødevarestyrelsen udarbejdet et kapitel om foderlægemidler. Heri er reglerne om foderlægemidler beskrevet. Du finder link til vejledningen nederst på denne side.​​

Genetisk modificeret foder – GMO
Det er lovligt at fodre dyr med foder, der indeholder eller er fremstillet af genetisk modificerede organismer (GMO), fx af soja eller majs, men kun hvis de er godkendt til foderbrug i EU. Foderets GMO-indhold skal fremgå af mærkningen af foderet.

Regler om godkendelse og mærkning af GM-foder fremgår af EU's forordning (EF) Nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (gå til "Lovstof og regler" herunder, og find link til forordningen).

Ifølge forordningen, der gælder for alle medlemsstater i EU, er det kun tilladt at markedsføre genmodificeret foder, hvis det er videnskabeligt dokumenteret, at det er lige så sikkert og sundt for dyrene at indtage som et tilsvarende traditionelt fremstillet foder. Hvis foderet består af formeringsdygtige organismer (fx majskerner), skal det desuden være godtgjort, at de ikke skader miljøet. 

Flere GMO'er er blevet risikovurderet og godkendt til foderbrug ifølge forordningen. Godkendelserne indføjes i EU's register over tilladte genmodificerede fødevarer og foder. Dette register er EU's officielle oversigt over alle godkendte GMO'er til fødevarer og foder.

Kommissionens hjemmeside med registret

Fodervejledningen
Denne vejledning skal ses som en oversættelse, ikke en erstatning af den egentlige lovgivning på foderområdet. Formålet med vejledningen er at lette oversigten og forståelsen af foderlovgivningen.

Gå til Fodervejledningen

Vejledning om håndtering af oplagret, uforarbejdet korn og andre afgrøder forurenet med fæces, urin m.m. fra skadedyr

Lovstof og regler
Få oversigt over lovgivningen indenfor foder, herunder hygiejne, markedsføring og import.

Gå til foderlovgivning​

 

Ændret 8. november 2022