Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fodring af dyr til fødevareproduktion - herunder heste

Foderhygiejne og god fodringspraksis skal sikre, at foder er egnet til dyr til fødevareproduktion, dette gælder også for foder til heste.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Foder skal altid opbevar​es og håndteres hygiejnisk forsvarlig. Læs mere om kravene til foderhygiejne, registrering til foder og god praksis under de enkelte punkter.​

​Registrering til foder​

Du skal so​​m udgangspunkt r​egistrere dig hos Fødevarestyrelsen, når du dyrker foder eller fodrer dyr til fødevareproduktion.​ Dette gælder også, når du fodrer heste, som ikke er undtaget konsum.

Registreringen foregår via landbrugsindberetning.dk under boksen "Foder og fødevarer". Du logger på med MitID/NemID.

Læs mere i Fodervejledningen om registering og om undtagelser fra registrering:
82. Foderaktiviteter, du ikke skal registrere​​
​80. Registrering af landbrug (primærproducenter)


Opbevaring af foder

Når foder skal opbevares og håndteres, skal du særligt have fokus på tre forhold: 

  • Opbevaringsområder og beholdere skal holdes rene. Det samme gælder for køretøjer, fodringsudstyr og blandeanlæg som bruges til foder. 

  • Foder må ikke kunne fordærve eller blive forurenet. Foderet skal ligge rent og tørt, og det skal holdes adskilt fra kemikalier, såsæd og andre produkter, der ikke må komme i foder. Du skal også forebygge skadedyr.

  • Der skal være et system, der sikrer, at det rette foder gives til det rette dyr, da visse typer af foder ikke er ​tilladt til alle dyrekategorier. I foderladen/opbevaringsrummet, hvor der kan være mange forskellige typer af foder, skal foder kunne identificeres, så rette foder gives til rette dyr. 

Hvis foderet indeholder lægemidler er der særlige krav. Det skal håndteres adskilt fra foder uden lægemiddel for at forebygge forurening.​ Foder med lægemidler skal også opbevares, så risikoen for fodring af dyr, der ikke er i behandling, reduceres.​


Drikkevand til dyr og vand til akvakultur

Drikkevand og vand til akvakultur skal være af passende kvalitet til de dyr, der produceres.

Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet og installeret på en sådan måde, at forurening af foder og vand minimeres. Vandingssystemerne skal, hvor det er muligt, rengøres og vedligeholdes regelmæssigt.

Hvis der er grund til bekymring med hensyn til forurening af dyr eller animalske produkter forårsaget af vand, skal der træffes foranstaltninger til at vurdere og minimere farerne.​​

Hvad må man blan​de i drikkevandet

Du må gerne give dine dyr tilskudsfoder via deres drikkevand. Det kan f.eks. være et tilskudsfoder med indhold af vitaminer eller mineraler. 

Biocider til desinfektion af vand må også bruges. Stofferne skal bruges som vejledningen angiver, og må ikke være til gene for dyrene.

Enkelte fodertilsætningsstoffer er godkendt til at kunne tildeles via vand, og ikke kun i foder. Hvis du bruger sådant et tilsætningsstof, skal du følge de supplerende regler for brug af forblandinger eller fodertilsætningsstoffer. Se mere i afsnittet "Brug af forblandinger eller fodertilsætningsstoffer".


Græsningsarealer og giftige planter

Græsninger på arealer med græs og afgrøder skal styres på en måde, der minimerer forurening af animalske fødevarer på grund af fysiske, biologiske eller
kemiske farer.

Når der anvendes kemiske stoffer i landbruget, skal det sikres, at tilbageholdelsesfristerne overholdes. Og for at minimere biologiske krydsforurening fra husdyrgødning skal der, hvis det er relevant, gå et tilstrækkeligt tidsrum mellem græsningsrotationer.

Visse planter kan være giftige for landbrugsdyr. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om planterne vokser på arealer, hvor dyr græsser, eller hvor der høstes grovfoder.​

Sporbarhed af foder

Den ansvarlige for fodring er også ansvarlig for foderets sporbarhed og skal hurtigt kunne trække foderet væk fra dyrene, hvis det konstateres, at foderet udgør en fare.​

Den ansvarlige for foder kan være landmand eller ejer af hestepension, men det kan også være den enkelte hesteeje, hvis denne selv står for indkøb foder.

Den ansvarlige skal føre en journal over alt køb og salg af foder. Der er ikke formkrav til journalen, men den skal indeholde info om fodertype, mængde, leveringsdato og leverandør. Den skal ikke indsendes til Fødevarestyrelsen, men den skal være tilgængelig, hvis der er behov for at reagere, fordi foder er farlig. 

Ved salg af foder (f.eks. korn, wrap eller halm) skal fodertype, mængde, leveringsdato og modtager noteres.

Foderet skal kunne spores ét led tilba​​​ge med he​​nsyn til:

  • hvad der er købt (type og mængde)
  • hvornår det er købt
  • hvem det er købt af

Landbrug, der s​​ælger foder, skal ét led frem kunn​​e spore:

  • hvad der er solgt (type og mængde)
  • hvornår det er solgt
  • hvem det er solgt til

Hvis de nødvendige oplysninger fremgår af den månedlige faktura fra en foderleverandør, er det nok at gemme fakturaen uden at skrive mere ned. Mærkningssedlerne (indlægssedlerne) for det modtagne foder skal dog gemmes, indtil fakturaen er modtaget.

Hvis du bruger forblandinger og tilsætningsstoffer skal du dog også partinummeret på de anvendte stoffer noteres – ligesom datoen for ibrugtagning også skal noteres.​​

Køb af foder

Foder må kun købes fra virksomheder, som er registreret eller godkendt i henhold til Foderhygiejneforordningen.

Der må dog købes foder fra en ikke-registreret virksomhed, hvis denne er så lille, at den er undtaget kravet om registrering i henhold til foderhygiejneforordningen.

Her finder du listen over godkendte/​registrered​​​e fodervirksomheder​​


​Brug af forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form

Meget indkøbt foder indeholder tilsætningsstoffer, som er blandet i foderet hos foderstofproducenten. Det gælder f.eks. for tilskudsfoder og mineralsk foder. Det kræver ikke en supplerende registrering at bruge disse indkøbte foderblandinger med tilsætningsstoffer i.

Hvis du selv køber fodertilsætningsstoffer i ren form eller forblandinger, og bruger produkterne i fodringen af dyr til fødevareproduktion, så gælder der nogle suplerende regler, og du bliver et såkaldt "HACCP-landbrug". Det betyder, at du skal have en supplerende registrering, og at du skal have et skriftligt kvalitetsstyringssystem baseret på HACCP-principperne.

Læs Fødevarestyrelsens introduktion til kvalitetsstyring på landbrug: Kvalitetsstyring ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug

Læs om brug af forblandinger og fodertilsætningsstoffer på landbrug i Fodervejledningens kapitel 64


Er du i tvivl, om hvilken type foder, som du bruger?

På produktets mærkning kan du se hvilken type foder, der er tale om. Der skal stå på produktet, om det f.eks. er et tilskudsfoder eller mineralsk foder, eller om det er en forblanding. Hvis der ikke er angivet en konkret kategori på foderet, så kan det være et tilsætningsstof.

Hvis det er uklart hvilken type foderprodukt, som du har købt, så bør du kontakte producenten af produktet. Du kan også læse mere på denne side:

Om foderblandinger, forblandinger og tilsætningsstoffer​​


Fodervejledningen

​​Læs mere om de enkelte bestemmelser i Fodervejledningen her

Lovstof og regler

Læs mere om lovg​ivni​ngen på foder- og foderstofområdet her

Ændret 23. februar 2023