Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Heste og landbrugsdyr

Regler om hold af landbrugsdyr og heste fremgår af Dyreværnsloven og en række andre love og bekendtgørelser. Nedenfor findes en række guides og blanketter, der handler om heste og landbrugsdyr.

​Når du holder landb​rugsdyr og heste, skal du først og fremmest overholde Dyreværnsloven. Derudover har Fødevarestyrelsen fa​stsat no​gle generelle regler for hold af landbrugsdyr. Der er tale om minimumskrav, der altid skal opfyldes, medmindre strengere krav er fastsat i anden lovgivning.

Dyreværnsloven
Ifølge dyreværnsloven ska​​l dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.
 
Desuden skal den, der holder dyr, sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder, at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.
 
De rum og arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes, så dyrenes behov tilgodeses, herunder, at de har fornøden bevægelsesfrihed og er beskyttet mod vejr og vind.
 
Dyreværnsloven indeholder desuden regler om bl.a. aflivning, operative indgreb, fremvisning og salg.

 

Mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr
Bekendtgørelsen om mindstekrav til beskyttelse​ af landbrugsdyr indeholder de generelle regler, som gælder for alle landbrugsdyr, dvs. dyr, som holdes med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller pels eller med henblik på andre landbrugsmæssige formål. Reglerne gælder, uanset hvor mange landbrugsdyr man holder.
 
Personale og uddannelse
Bekendtgørelsen om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr indeholder krav om, at dyrene skal passes af et tilstrækkeligt antal personer, der har de relevante faglige færdigheder og kvalifikationer og den relevante faglige viden, sådan at dyrene kan passes velfærdsmæssigt forsvarligt.
 
Tilsyn
Bekendtgørelsen indeholder desuden nærmere regler om tilsyn med landbrugsdyr. Det fremgår heraf, at der skal være en passende fast eller mobil belysning af tilstrækkelig styrke til rådighed, så dyrene til enhver tid kan tilses nøje, og at alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, omgående skal have en passende behandling.
 
Indhusning og udstyr
Bekendtgørelsen indeholder endvidere en række minimumskrav til indretningen af rum og bygninger til indhusning af dyr. Der stilles yderligere krav til automatiseret og mekanisk udstyr i staldene og fodrings- og vandingsudstyret. 
 
Særlige regler for forskellige arter af landbrugsdyr
Udover de generelle regler i Bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr er der fastsat særlige regler for forskellige arter af landbrugsdyr: svin, kvæg, heste, pelsdyr, æglæggende høner, slagtekyllinger samt gæs, ænder og kalkuner.
 
Læs mere om lovgivning på dyrevelfærdsområdet for de forskellige dyrearter i guiderne længere nede på siden. 
 
Lovstof og regler

Lovgivning om dyrevelfærd 

Ændret 3. marts 2021