Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fødevarekontaktmaterialer (FKM)

Producenter og importører skal leve op til en række regler for bl.a. emballage, udstyr og redskaber til fremstilling af fødevarer.

​​​​​Der anvendes mange forskellige materialer til kontakt med fødevarer. Materialerne kan indeholde få eller mange kemiske stoffer. Der indgår fx mange kemiske stoffer i fremstilling af plast, pap, papir, lim og overfladebehandlingsmidler som lakker og trykfarver, mens der indgår få stoffer i glas.
 
De kemiske stoffer i fødevarekontaktmaterialer kan afgives til fødevaren via fx emballage, procesudstyr og køkkengrej. Det gælder bl.a. blødgørere (adipater, ESBO eller ftalater) fra plast, bly fra krystalglas, aminer fra lim og fx farvestoffer fra trykfarver.
 
Generelt er det v​igtigt, at man kun anvender fødevarekontaktmaterialer til det, de er beregnet til. Både virksomheder og forbrugere bør følge brugsanvisninger mv. for at sikre, at der ikke sker afsmitning på grund af forkert brug. En isbakke er fx ikke beregnet til varme fødevarer, og en affaldspose er ikke beregnet til kontakt med fødevarer.
 

 

Overensstemmelseserklæringer for fødevarekontaktmaterialer
Alle fødevarekontaktmaterialer skal i Danmark ledsages af en overensstemmelseserklæring i forsyningskæden fra producent af udgangsmaterialer til eksempelvis producenten af fødevarer. Overensstemmelseserklæringen er et resumé af virksomhedens kontrolarbejde og skal vise, at materialet er i overensstemmelse med reglerne. Begrænsninger i anvendelsen af materialet skal bl.a. fremgå af overensstemmelseserklæringen, fx hvilken fødevare materialet kan bringes i kontakt med, og de temperaturer, som det kan udsættes for.
 
Du kan læse mere om overensstemmelseserklæringer i den nordiske tjekliste.
Nordisk tjekliste for fødevarekontaktmaterialer (DK udgave 2018)
 
Krav til FKM-virksomheder
Virksomheder, der producerer, importerer og engrosforhandler FKM, skal sikre sig, at det generelle krav i lovgivningen om, at fødevarekontaktmaterialer ikke må afgive stoffer til fødevarerne i mængder, der kan være sundhedsskadelige, er overholdt. De har ansvar for at foretage en sundhedsvurdering, før emballagen eller fx køkkengrejet sælges og anvendes. Ved vurderingerne bør man tage udgangspunkt i de krav til data, som EFSA stiller. 
 
Virksomheden kan evt. støtte sig til regler eller anbefalinger i lande, som stiller samme type krav som EU, fx de tyske anbefalinger eller de amerikanske regler. Desuden har Europarådet udarbejdet en række resolutioner og vejledninger, som i nogle tilfælde kan bidrage med information til brug for vurdering af, om et materiale kan anvendes i overensstemmelse med gældende regler.
 
Hvis virksomheden støtter sig til regler og anbefalinger fra andre lande, skal virksomheden sikre sig, at det stemmer overens med de krav, der stilles i lovgivningen i Danmark.
 
 
Fødevarestyrelsen har lavet en tjekliste over kemiske forureninger i fødevarer, der også indeholder information om FKM:
FKM producenter skal leve op til kravene om god fremstillingsmæssig praksis i forordning 2023/2006 og bl.a. have et kvalitetssikringssystem. 
 
Krav til FKM i fødevarevirksomheder
Virksomheder, der anvender FKM, skal sikre sig, at det generelle krav i lovgivningen om, at fødevarekontaktmaterialer ikke må afgive stoffer til fødevarerne i mængder, der kan være sundhedsskadelige, er overholdt.
 
Fødevarevirksomheder, der anvender FKM, skal modtage en overensstemmelseserklæring fra deres leverandør af FKM. Det er​ vigtigt, at de kun anvender materialer, der er egnet til kontakt med fødevarer og følger evt. begrænsninger for anvendelsen. Detail-fødevarevirksomheder skal især sørge for at dokumentere sporbarhed, følge mærkningen og brugsanvisningen for materialet.
 
Fødevarevirksomheder, der fremstiller, forhandler eller importerer FKM, skal opfylde de samme krav som FKM-virksomheder.
Egenkontrol og fødevarekontaktmaterialer
Virksomheder skal have en egenkontrol, som dokumenterer, at fødevarekontaktmaterialet kan anvendes til formålet i overensstemmelse med gældende regler. 
 
Virksomhedernes egenkontrol skal omfatte alle typer materialer og genstande bestemt til at komme i kontakt med fødevarer og virksomhederne skal have sporbarhed på fødevarekontaktmaterialet. 

Sporbarhed af fødevarekontakt​materialer
 
Registrering af FKM virksomheder
Reglerne om god fremstillingsmæssig praksis i virksomheder på området fødevarekontaktmaterialer har medført et krav om registrering af disse virksomheder i Danmark.
 
Reglerne om god fremstillingsmæssig praksis omfatter fødevarekontaktmaterialer, som i færdig stand:  
  1. er bestemt til at komme i kontakt med fødevarer,
  2. allerede er i kontakt med fødevarer i overensstemmelse med deres formål, eller
  3. med rimelighed kan antages at komme i kontakt med fødevarer eller at afgive deres bestanddele til fødevarer under normale eller forudsigelige anvendelsesforhold.
Det er aktiviteter under punkt 1 og 3, der er omfattet af registreringskravet, se dog også "Spørgsmål og svar om registrering".
 
  

Hvordan sker registreringen af FKM virksomheder?

Registrering sker ved indsendelse af registreringsblanket. Blanketten findes som en elektronisk formular på virk.dk, eller på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
 
 ​
Grænsedragning mellem fødevarekontaktmaterialer og faste vandinstallationer
 ​​
Hygiejne og fødevarekontaktmaterialer
Der er ikke fastsat mikrobiologi​ske kriterier for fødevarekontaktmaterialer, før disse anvendes i fødevareproduktion. Det er derfor bestemmelserne i Hygiejneforordningen, der skal anvendes for fødevarekontaktmaterialer, der anvendes i produktionen eller til emballering af fødevarer. Af Hygiejneforordningens bilag II fremgår det, at stoffer, der indgår i indpakningsmaterialer og emballager, ikke må være en kilde til kontaminering.
 
Forordning nr. 852/2004 om fødevarehygiejne​ 
Hygiejnevejledningens afsnit 29 om indpakning og emballering af fødevarer
 ​​
Smøremidler og fødevarekontaktmaterialer
 ​
Lovstof og regler om fødevarekontaktmaterialer
 ​
Ændret 26. august 2022