Gå til navigation Gå til hovedindhold

Økologilovgivning

I EU findes fælles økologiregler i form af forordninger. Disse EU-økologiforordninger, der er umiddelbart gældende lov i alle EU-medlemslande, indeholder bl.a. regler for produktion, import og mærkning af økologiske fødevarer.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​EU's økologiforordninger danner lovgrundlaget for produktion og forhandling af økologiske fødevarer i Danmark og i resten af EU. Forordningerne fastsætter detaljerede regler for produktion, for​arbejdning, import, mærkning og markedsføring af økologiske fødevarer.

Fra 1. ​​januar 2022​ gælder en ny EU-økologiforordning med tilhørende gennemførelsesforordninger og en ny dansk økologibekendtgørelse.​

Den nye danske økologibekendtgørelse, bekendtgørelsen om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v., er udstedt med hjemmel i økologiloven. Bekendtgørelsen implementerer den danske økologikontrolordning. Alle medlemslandene skal ifølge EU-økologiforordningerne implementere en national økologikontrolordning.​

Dansk økologilovgivning på Fødevar​estyrelsens område

Bekendtgørelsen om økologiske fødevarer, økologisk akvakultur m.v. fastlægger bl.a. bestemmelser om registrering og kontrol af virksomheder, der gerne vil producere økologiske fø​devarer, økolo​​​gisk foder til selskabsdyr med animalsk indhold, den danske økologikontrolkode samt bestemmelserne for og udformningen af Ø-mærket.

Bekendtgørelse nr. 2168 af 23. november 2021 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. (anvendes fra 1. januar 2022)​

Læs evt. om ændringerne i bekendtgørelsen på høringsportalen

Den danske økol​ogilov

​Økologiloven, der bemyndiger fødevareministeriet til at gennemføre EU-økologilovgivningen, fastsætter bl.a. bestemmelser om certificering af økologiske virksomheder, om markedsførin​​g af økologiske produkter, Ø-mærket og om sanktioner og konsekvenser ved​ overtrædelser af økologireglerne.

Bekendtgørelse nr. 1203 af 29. august 2022 af økologiloven​

EU's økologiforordninger

EU's forordninger om økologi indeholder regler for produktion, forarbejdning, mærkning, import, forhandling og kontrol af øk​​ologiske fødevarer i Danmark og resten af EU.

Fra 1. januar 2022 fandt en ny økologiforordning, Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, anvendelse.​​

Den nye økologiforord​​ning 

Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007​

I forbindelse med at a​​nvendelsesdatoen for den nye økologiforordning blev udskud til 1. januar 2022 (oprindelig anvendelsesdato var 1. januar 2021), ændredes også en række underliggende datoer. Bl.a.:

  • Produkter, som er blevet produceret indtil 1. januar 2022 efter den nu gældende økologiforordning 834/2007, kan markedsføres indtil lagrene er opbrugte

  • Datoer, hvortil EU Kommissionen skal forelægge forskellige rapporter, fx rapporten om forordningens bestemmelser om ækvivalens i henhold til handelsaftaler og de nuværende godkendte tredjelande er udskudt til 31. december 2022

  • I den forbindelse er godkendels​en af de godkendte tredjelande blevet forlænget fra 31. december 2025 til 31. december 2026

  • Godkendelserne af kontrolmyndigheder og kontrolorganer efter ækvivalente økologiregler er også blevet forlænget fra 31. december 2023 til 31. december 2024

  • Tilladelsen til at tilsætte 5% ikke-økologisk gærekstrakt eller -autolysat til substrat til fremstilling af økologisk gær, hvis ikke det er muligt at fremskaffe økologisk gærekstrakt eller -autolysat, er forlænget fra 31. december 2023 til 31. december 2024

  • Datoen for undtagelsesmuligheden igennem medlemsstaterne for økologisk akvakulturdyryngle er blevet tilpasset: Tilladelse til indførsel af 50% ikke-økologisk yngel af akvakulturdyrarter, som ikke er blevet opdrættet i EU som økologiske senest d. 1. januar 2022, forudsat at økologireglerne følges for mindst de sidste to tredjedele af produktionscyklussen. Undtagelsen kan kun gives for en periode af to år og kan ikke fornyes.

  • Derudover er der ændret en række datoer, som vedrører økologisk primærproduktion under Landbrugsstyrelsens kontrol.​

​Forordningerne, der ud​skød anvendelsesdatoen for den nye økologiforordning:

​​

Supplerende øk​ologiforordninger

Forordningerne n​edenfor præsenteres ved "populær-navne", som også er anvendt i Fødevarestyrelsens vejledning om økologiske fødevarer​. ​Der er ikke tale om en officiel navngivning. Hen​sigten er at kunne referere til forordningerne på en mere gennemskuelig måde.

Bemærk, at nogle af forordningerne nævnt nedenfor kan være ændret efterfølgende. Når du følger de indsatte forordningslinks, så har du mulighed for at vælge konsoliderede udgaver af forordningerne; dvs. sammenskrivninger af forordningerne med deres efterfølgende ændringer. 

Link til Fødevarestyrelsens vejledning om økol​ogiske fødevarer​


Forarbejdni​​​ngsteknik-økol​​ogiforordningen:

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSES FORORDNING (EU) 2020/464 af 26. marts 2020 om visse gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår dokumenter, der er nødvendige for anerkendelse med tilbagevirkende kraft af perioder med henblik på omlægning, produktion af økologiske produkter, og oplysninger, der skal forelægges af medlemsstaterne 


Procedurer ved mistanke-økolo​giforordning​en:

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/279 af 22. februar 2021 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 om kontrol og andre foranstaltninger til sikring af sporbarhed og overholdelse i økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (EØS-relevant tekst)


Kontrolforanstaltning-økologifo​rordningen:

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/2119 af 1. december 2021 om fastsættelse af detaljerede regler for visse fortegnelser og erklæringer, der kræves af erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende, og for de tekniske midler, hvormed certifikater udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1378 for så vidt angår udstedelsen af certifikatet for erhvervsdrivende, grupper af erhvervsdrivende og eksportører i tredjelande

 
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2240 af 20. oktober 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1378, gennemførelsesforordning (EU) 2021/2119 og gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307 for så vidt angår anvendelse af kvalificerede elektroniske segl til udstedelse af certifikater (EØS-relevant tekst)​


Import-økologiforordninger

Liste over godken​dte tredjela​​nde og kontrolorganer-økologiforordningen:

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/2325 af 16. december 2021 om opstilling i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af listen over tredjelande og listen over kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er godkendt i henhold til artikel 33, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 med henblik på import af økologiske produkter til Unionen


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/186 af 27. januar 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 for så vidt angår anerkendelse af visse kontrolmyndigheder og kontrolorganer med henblik på import af økologiske produkter til Unionen


Importkontrolattest-økologifo​rordningen:

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/2306 af 21. oktober 2021 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 med regler om offentlig kontrol af sendinger af økologiske produkter og omlægningsprodukter, der er bestemt til import til Unionen, og om kontrolattesten (EØS-relevant tekst)


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/760 af 8. april 2022 om ændring af delegeret forordning (EU) 2021/2306 for så vidt angår overgangsbestemmelser for kontrolattester udstedt i Ukraine​

Delkontrolattest-ø​​kologiforordningen:

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/2307 af 21. oktober 2021 om fastsættelse af regler vedrørende dokumenter og meddelelser, der kræves for økologiske produkter og omlægningsprodukter bestemt til import til Unionen (EØS-relevant tekst)

Sendinger undtaget grænse​kontrol-økologiforordningen:Tredjelande certifikatmodel-økologiforor​​​dningen:​

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1378 af 19. august 2021 om fastsættelse af visse regler vedrørende det certifikat, der udstedes til erhvervsdrivende, grupper af erhvervsdrivende og eksportører i tredjelande, der deltager i import af økologiske produkter og omlægningsprodukter til Unionen, og udarbejdelse af listen over anerkendte kontrolmyndigheder og kontrolorganer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 (EØS-relevant tekst)


Akkreditering af k​​ontrolinstanser-økologiforordningerne:

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/1342 af 27. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 vedrørende de oplysninger, som tredjelande og kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal fremsende medhenblik på tilsyn med deres anerkendelse i henhold til artikel 33, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår importerede økologiske produkter samt vedrørende deforanstaltninger, der skal træffes ved udøvelsen af dette tilsyn(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE ​FORORDNING (EU) 2021/1698 af 13. juli 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår proceduremæssige krav for anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er kompetente til at foretage kontrol af økologisk certificerede erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende og økologiske produkter i tredjelande, og for så vidt angår regler om deres tilsyn og kontroller og andre foranstaltninger, der skal gennemføres af disse kontrolmyndigheder og kontrolorganer (EØS-relevant tekst


Eksport-økologiforordninger​

Supplerende certifikat for attestering af a​ntibiotikafrihed-økologiforordningen:​

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/2304 af 18. oktober 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for udstedelse af supplerende certifikater for at attestere at økologiske animalske produkter fremstilles uden brug af antibiotika med henblik på eksport (EØS-relevant tekst)

Økologihande​l​​saftaler

EU's hjemmeside med oplysninger om nye gensidige handelsaftaler med Chile, Schweiz og Storbritanien

Forordninger om officiel økologikontrol m.v.

​​​Officiel dokumentkontrol-økologiforordni​​ngen:

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/771 af 21. januar 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets fo​rordning (EU) 2018/848 ved at fastsætte specifikke kriterier og betingelser for dokumentkontrol inden for rammerne af officiel kontrol i økologisk produktion og officiel kontrol af grupper af erhvervsdrivende​

Kontrolforordningen:

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) EØS-relevant tekst.​​


Årsrapport-økologi​​forordningen:

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1935 af 8. november 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/723 for så vidt angår de oplysninger og data om økologisk produktion og mærknin​g af økologiske produkter, der skal indgives ved hjælp afstandardformularen(EØS-relevant tekst)​​​


Kommissionens introduktion til de​ enkelte forordninger

Legislation for the organics sector

Kommissio​nens fortolkninger af visse bestemmelser i de nye økologiforordninger

EU-Kommissionens fortolkning af bestemmelserne om brug af naturlige aromastoffer til økologiske f​​ødevarer

De gamle EU-økologiforordninger, 834/​​​2007, 889/2008 og 1235/2008

Link til de ti​dligere EU-økolo​giforordninger, der stadig delvist anvendes

Ændret 14. april 2023