Gå til navigation Gå til hovedindhold

Økologilovgivning

I EU findes fælles økologiregler i form af forordninger. Disse EU-økologiforordninger, der er umiddelbart gældende lov i alle EU-medlemslande, indeholder bl.a. regler for produktion, import og mærkning af økologiske fødevarer.

​​​​EU's økologiforordninger danner lovgrundlaget for produktion og forhandling af økologiske fødevarer i Danmark og i resten af EU. Forordningerne fastsætter detaljerede regler for produktion, forarbejdning, import, mærkning og markedsføring af økologiske fødevarer.

Derudover har Fødevarestyrelsen med hjemmel i Økologiloven udstedt bekendtgørelsen om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v., som implementerer den nationale kontrolordning i Danmark. Alle medlemslandene skal ifølge EU-økologiforordningerne implementere en national økologikontrolordning. 

Find mere information om økologisk produktion, mærkning og krav til virksomhederne på

Dansk økologilovgivning på Fødevar​estyrelsens område
Bekendtgørelsen om økologiske fødevarer, økologisk akvakultur m.v. fastlægger bl.a. bestemmelser om registrering og kontrol af økologiske virksomheder, der gerne vil producere økologiske fø​devarer, økologisk foder til selskabsdyr med animalsk indhold, den danske økologikontrolkode samt bestemmelserne for og udformningen af Ø-mærket.
 
Den danske økologilov
Økologiloven bemyndiger ministeriet til at gennemføre EU økologilovgivningen, fastsætter bl.a. bestemmelser om ​autorisation af økologiske virksomheder, om markedsføring af økologiske produkter og Ø-mærket, om Det Økologiske Fødevareråd og om sanktioner og konsekvenser ved overtrædelser af økologireglerne.

Økologiloven (jf. Bekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2020 af økologiloven)

Der fastsættes senere bestemmelser om lovens ikrafttræden. Loven indeholder ikke væsentlige ændringer i forhold til nugældende økologilov, når det gælder Fødevarestyrelsens forvaltningsområde. Der er primært tale om tilpasninger til den kommende nye økologiforordning nr. 2018/848.   

EU's økologiforordninger
EU's forordninger om økologi indeholder regler for produktion, forarbejdning, mærkning, import, forhandling og kontrol af økologiske fødevarer i Danmark og resten af EU.
 

Konsoliderede versioner af EU's økologiforordninger 

Økologiforordningen:
 
Økologi-gennemførelsesforordningen:
 
Bemærk, at der er en fejl i konsolideringen i artikel 27, stk. 1, litra b), hvor der blev fejlagtigt lagt to ord sammen.  Ordlyden må være: "b) mikroorganisme- og enzympræparater, der normalt anvendes ved forarbejdning af fødevarer;►M1 enzymer, der skal anvendes som tilsætningsstoffer til fødevarer, skal dog være opført i del A i bilag VIII ◄"

Bemærk ligeledes, at konsolideringen ikke omfatter: 

Forordning 2021/181 af 15. februar 2021

 

Kronologisk oplistning af alle udstedte økologiforordninger:

 
 

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 271/2010 af 24. marts 2010 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion

Kommissionens F​orordning (EU) Nr. 471/2010 af 31. maj 2010 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår listen over tredjelande, som visse landbrugsprodukter, der er fremstillet efter økologiske produktionsmetoder, skal have oprindelse i for at kunne markedsføres i EU

Berigtigelse af 18.1.2011 til Kommissionens Forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 344/2011 af 8. april 2011 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ​
 
 ​
 
 ​​​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/786 af 15. juni 2020 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande


Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 af 7. juli 2020 om fravigelse af forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår kontrol med produktionen af økologiske produkter som følge af covid-19-pandemien


Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2196 af 17. december 2020 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produktion fra tredjelande

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/181 af 15. februar 2021 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol


Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/461af 16. marts 2021om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår datoen for modtagelse af anmodningerom anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer med henblik på ækvivalenskontrolunder ordningerne for import af økologiske produkter på grundlag af Rådets forordning (EF)nr. 834/2007 

  

Ny økologiforordning fra 1. januar 2022
 

Ændret 31. august 2021