Gå til navigation Gå til hovedindhold

Import af økologi

Ved import af økologiske produkter fra lande uden for EU gælder en række supplerende bestemmelserne i økologireglerne. Ved indførsel af økologiske fødevarer fra andre EU-lande, dvs. ved samhandel indenfor det indre marked, skal man overholde de almindelige økologikrav ved handel med økologiske fødevarer.

Indførsel vs. import​​​ af økologiske varer

Indførsel af økologiske fødevarer fra an​​dre EU-lande eller EØS-associerede lande, fx. Norge, betragtes ikke som import ifølge økologireglerne. Økologiske varer fra EU- og EØS-lande kan frit omsættes indenfor fællesmarkedet, hvis økologikravene vedr. bl.a. dokumentation og kontrol overholdes.  

Vigtig information i forbindelse med BREXIT og import af økologi fra UK (undtaget Nordirland)

Siden Storbritannien efter den 1. januar 2021 ikke længere er et EU medlemsland, gælder Storbritannien (undtaget Nordirland) i forbindelse med import af økologiske varer som et tredjeland. Det vil sige, at ved import af økologiske varer fra Storbritannien (dog ikke fra Nordirland) skal de samme krav overholdes, som skal overholdes ved import af økologiske varer fra andre tredjelande. Handel med Nordirland bliver stadigvæk behandlet som samhandel i EU. 

De andre dele af Storbritannien (Skotland, Wales og England) er ikke længere en del af EU-fællesmarkedet. EU-Kommissionen har godkendt 6 økologikontrolorganer i Storbritannien, som skal ved eksport til EU udstede økologikontrolattester i TRACES NT. Det betyder, at importører og første modtager af økologiske varer fra Storbritannien skal have importprocedurer på plads (eventuel supplere deres økologirapport) og være registreret i TRACES NT. (Se mere nedenfor på siden.)


Import af økologiske varer

Ifølge Økologiforordningen (Rådets forordning nr​. 834/2007) kan økologiske produkter produceret i lande udenfor EU importeres til EU, såfremt de er produceret, kontrolleret, transporteret m.v. i overensstemmelse med reglerne i Økologiforordningen – særligt artikel 32-33, der handler specifikt om import.

Krav til importører af økologiske varer 

For at kunne påbegynde import af økologiske fødevarer er ​det en forudsætning, at virksomheden er omfattet af Fødevarestyrelsens økologikontrol som har godkendt særlige importprocedurer i deres økologirapport. Regl​erne omkring økologiimport finder man i Kommissionens forordning nr. 1235/2008 – kaldet Økologi-importforordningen. De   beskrives nærmere i "Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v.". Vær opmærksom på, at importforordningen ofte ændres!

​​TRACES NT til økologiske importer fra tredjelande

Det er obligatorisk at anvende det EU's elektroniske importsystem TRACES NT ved økologiimporter fra lande udenfor EU (tredjelande). TRACES NT (TRAde Control and Expert System New Technology), er blevet implementeret af EU-Kommissionen for at forbedre sporbarheden på økologiske importer.

Vigtigt! Information til importører! 

Det er obligatorisk, at økologiske varer følges af en gyldig papirkontrolattest udstedt af eksportørens kontrolorgan i lande udenfor EU. Vær opmærksom på, at EU-Kommissionen har strammet reglerne for, hvornår disse kontrolattester skal udstedes. Den tidligere praksis har været, at kontrolattesterne blev udstedt efter partiet var afsendt  fra tredjelandet.

Idet EU Kommissionen kræver, at der skal være en kontrolmulighed af partierne inden afgang fra tredjelandet, er importforordningen (1235/2008) blevet ændret. Fra 3. februar 2020 må kontrolorganer kun udstede kontrolattester for økologiske partier, som endnu ikke er blevet afsendt fra tredjelandet, jf.:

Importører opfordres til inden køb af økologiske produkter at sikre med eksportøren, at partiet kan omfattes af en gyldig kontrolattest udsted af kontrolorganet i tredjelandet.

Importører, som lige nu har økologiske varer på vej fra lande udenfor EU, og som følge af de nye EU regler er stødt på problemer med at få udstedt en gyldig kontrolattest, kan henvende sig til Fødevarestyrelsen NordØst 21@fvst.dk.

Midlertidig tilpasning af importprocedurer til coronasituationen indtil 1. januar 2022

Hvis det stadigvæk ikke er muligt for importører at modtage et original papirkontrolattest, så må man som importør printe en kopi af kontrolattesten i TRACES NT og forelægge kopien til frigivelsen af de økologiske produkter af Told.


TRACES NT må ikke forveksles med det oprindelige TRACES, som tidligere blev anvendt til fx veterinærcertifikater. Nærmere vejledning om det nye TRACES NT kan findes her:

De overordnede betingelser for import af økologiske fødevarer til EU
Der er indtil videre 2 muligheder for at importere økologiske fødevarer fra tredjelande til EU.
 
Den første mulighed er via Importforordningens bilag III, der populært kaldes tredjelandslisten. Tredjelandslisten nævner de “godkendte tredjelande”, hvorfra der under nogle nærmere fastlagte betingelser kan importeres bestemte produktkategorier til EU.    
 
Den anden mulighed er via Importforordningens bilag IV, kontrolorgan-listen. Listen viser de godkendte kontrolorganer og i hvilke tredjelande de er godkendt til at udføre økologikontrol i specifikke produktkategorier. Det er kun disse produktkategorier, der kan importeres under de i listen angivne betingelser.
 
Partispecifikke procedurer ved import af økologiske produkter

Uanset om der er tale om import via tredjelandslisten eller via kontrolorganlisten, så skal alle importerede økologiske partier forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsens fødevareenheder på dette skema:

Alle økologiske partier fra lande udenfor EU/EØS, skal herudover ledsages af en original kontrolattest, udstedt af kontrolorganet i tredjelandet. Kontrolattesten skal være udsted elektronisk i TRACES NT. Indtil den elektroniske signatur er indført i alle EU lande, er det dog papirudgaven, som stadigvæk er juridisk bindende.
 
Før et parti kan blive frigivet som økologisk i EU, skal kontrolattesten være verificeret af Fødevarestyrelsen og og godkendt og stemplet af Toldmyndighederne. Papirkontrolattesten skal forelægges Toldmyndighederne til frigivelse af partierne som økologiske. 

Toldmyndighederne vil godkende og stemple kontrolattesten både på papir og i TRACES NT. Det er vigtigt, at importøren sikrer, at papirudgaven ikke afviger fra den elektroniske kontrolattest eller fra de øvrige toldpapirer, ellers vil toldmyndighederne ikke kunne frigive varen som økologisk. Reglerne fremgår af Importforordningen, som bl.a. også indeholder den gældende udgave af kontrolattesten.


Importører, der opsplitter en sending i delsendinger forud for frigivelse til fri omsætning, skal udfylde en delkontrolattest i TRACES NT og forelægge dette til Toldmyndigheden til frigivelsen af delpartiet.  

 ​
Brug af Ø-mærke og EU's øko-logo på importerede fødevarer

Det er muligt at mærke importerede økologiske fødevarer med Ø-mærket. Ø-mærket kan dog kun påsættes i Danmark af en virksomhed, der er underlagt økologikontrol af de danske myndigheder. De nærmere betingelser fremgår af økologibekendtgørelsens § 17.

 Det er muligt at anvende EU-logoet på økologiske varer fra tredjelande, der overholder kravene i Økologiforordningen. Mærket kan påsættes både i EU og i tredjelandet. Hvis mærket påsættes i tredjelandet, skal kodenummeret for kontrolorganet – eller myndigheden – samt oprindelse fremgå af mærkningen.

Særligt vedr. økologiimport fra UK efter 31. december 2020
Da Storbritannien efter den 1. januar 2021 ikke længere er et EU-medlemsland, anses Storbritannien (bortset fra Nordirland) i forbindelse med import af økologiske varer som et tredjeland. Det vil sige ved import af økologiske varer fra Storbritannien skal de samme krav overholdes, som skal overholdes ved import af økologiske varer fra andre tredjelande. Det anses ikke længere som samhandel i EU.

EU-Kommissionen har godkendt 6 økologikontrolorganer i Storbritannien, som ved eksport til EU kan udstede økologikontrolattester i TRACES NT. Det betyder, at danske importører og første modtagere af økologiske varer fra Storbritannien skal have importprocedurer på plads og være registreret i TRACES NT, hvis de vil importere økologiske varer fra Storbritannien efter 1. januar 2021.

Hvis importprocedurer ikke allerede er indeholdt i virksomhedernes økologirapport, så skal virksomhederne anmelde ændringen til Fødevarestyrelsen og have opdateret økologirapportens procedurer, jf. økologibekendtgørelsen nr. 48 af 21. januar 2020, § 10 og afsnit 6.5 i vejledningen om økologiske fødevarer. Der kan dog i denne særlige situation undtagelsesvist ses bort fra kravet om, at ændringerne først kan komme til anvendelse 4 uger efter Fødevarestyrelsen har sendt en kvittering for underrettelsen.

På grund af usikkerheden, som skyldtes, at en endelig handels- eller ækvivalensaftale mellem EU og UK først er blevet indgået den 24. december 2020, og som følge heraf betingelserne for import fra UK er udmeldt sent, kan virksomheder, som allerede har en økologirapport, men hvor denne ikke dækker import/1. modtagelse af økologiske fødevarer fra tredjelande, fortsat importere økologiske varer fra Storbritannien efter den 1. januar 2021, på betingelse af,

  • at de har anmeldt ændringen og indsendt en opdatering af økologiprocedurerne for import/1. modtagelse til Fødevarestyrelsen, jf. afsnit 6.5 i vejledningen om økologiske fødevarer,  
  • at der er sendt kopi af ovennævnte anmeldelse/procedure til 21@fvst.dk, og
  • at virksomheden er blevet godkendt i TRACES NT. Denne godkendelse kan indtil udgangen af januar 2021 ske på bagrund af anmeldelse/indsendte procedurer, og er derfor ligeledes undtaget bestemmelsen om, at aktiviteten først kan påbegyndes 4 uger efter anmeldelsen.
Fravigelsen fra bestemmelsen om, at ændringerne først kan komme til anvendelse 4 uger efter anmeldelsen, skyldes at det ikke er sikkert, at virksomhedernes tilsynsførende kunne nå at godkende de nye importprocedurer i virksomhedens økologirapport i december inden lukningen af Fødevarestyrelse mellem jul og nytår.

Virksomhederne og virksomhedernes medarbejdere skal alt i alt hurtigst muligt anmelde ændringen af import/1. modtagelse, indsende procedurer, samt oprette en profil i TRACES NT:

Økologiske varer, som har forladt UK inden 1. januar 2021 bliver accepteret som økologiske varer i DK uden et kontrolattest (COI) udstedt i TRACES NT. Økologiske varer afsendt fra UK efter den 31. december 2020 skal have udstedt en økologikontrolattest (COI) i TRACES NT, som skal frigives af Told efter at være forhåndsanmeldt til Fødevarestyrelsen.

Handelsaftalen gælder indtil 31. december 2023, hvorefter den vil blive genovervejet:

Mærkning af økologiske produkter fra UK 

Med hensyn til mærkning af økologiske produkter fra UK har EU Kommissionen meddelt, at

  • De økologiske produkter, som er markedsført (placed on the market) i England før 31. december 2020, fortsat kan omsættes og eksporteres til EU efterfølgende (efter 1. januar 2021).
Heraf følger, at de økologiske produkter fra England, der allerede er i EU, fortsat kan markedsføres, selv om mærkningen ikke opfylder de gældende regler.

Der er imidlertid ikke muligt at opbruge emballage med ukorrekt mærkning i England efter den 31. december 2020, hvis varerne skal eksporteres til EU. Det vil sige, hvis varen ikke allerede er placed on the market.

EU/ikke-EU-jordbrug
Oprindelsesbetegnelsen henviser til råvarernes oprindelse og ikke hvor varen er tilberedt eller pakket. Angivelsen følger de samme overgangsbetingelser, der er for kode-mærkning af økologiske produkter fra England som tidligere beskrevet, det forventes, at de tilrettes/ændres i England sammen med den øvrige økologimærkning. I DK accepteres den brede betegnelse fx i tilfælde med sammensatte råvarer, hvor oprindelsen ændrer sig over året på grund af sæson, men kan ikke accepteres som en fast "sikker havn". Det skal generelt afspejle råvareoprindelsen.

Særligt vedr. økologiimport fra Schweiz
Schweiz: EU-kommissionen og Schweiz indgik i 2009 en samhandelsaftale om gensidig afskaffels​e af økologi-importcertifikater ved handel mellem EU og Schweiz. Aftalen betyder, at importerede økologiske produkter fra ​Schweiz ikke længere skal have en kontrolattest og afstemples af Skat ved fortoldning. Økologiske importer fra Schweiz skal heller ikke længere forhåndsanmeldes.
 
Særligt vedr. økologiimport Argentina
Det har vist sig, at økologiske citrusfrugter behandles med klorskylninger i Argentina, hvilket har medført, at der i EU indtil videre er indført importstop for økologiske citrusfrugter herfra.
 
Særligt økologiimporter fra Ukraine, Kasakhstan, Den Russiske Føderation, Moldova, Tyrkiet og Kina
På grund af øget fund af pesticidrester i produkter fra disse lande fortsætter "EU's kontrolkampagne" med 100 % kontrol inkl. pesticidanalyse for hver parti også i 2020. 

Den øgede kontrol gælder også produkter, der bliver importeret til EU via disse lande. Det er produkter med følgende KN-koder, som er omfattet: 

  • kapitel 10 – korn, 
  • kapitel 11 – fx mølleriprodukter; malt; stivelse, 
  • kapitel 12 – fx olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; halm og foderplanter og 
  • kapitel 23 – rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder fx oliekager. 

Fra Kina inkluderes der også en særlig kontrol af gojibær og forarbejdede produkter med gojibær. KN-koderne er blevet mere indskrænkede, som det ses i de nye vejledninger. Virksomhederne må forberede sig på, at partierne først må markedsføres, når kontrollen er gennemført og ikke viser afvigelser.

Forklaringen om, hvilke produkter der tilhører kapitel 11, 12 og 23 i den kombinerede nomenklatur, kan man finde i:

Særligt vedr. økologiimport af mikroalger til fødevarer
Kommissionen har i en fortolkning af juli 2015 meddelt, at den finder, at mikroalger til human konsum er inden for EU's økologiforordnings anvendelsesområde. Herudover har den fundet, at godkendte tredjelande og kontrolorganer, som er optaget på bilag III og IV i økologiimportforordningen, også er godkendt i forhold til import til EU af mikroalger til fødevarer, hvis godkendelserne omfatter produktkategorierne A, C eller D.
 

Fødevarestyrelsen fandt tidligere, at mikroalger til human konsum ikke var omfattet af EU's økologiforordning. Den nye tolkning fra Kommissionen betyder, at import af økologiske mikroalger fra tredjelande skal ske i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser om import af ø​​kologiske produkter fra tredjelande.

Lovstof og regler om økologi
​ 
Ændret 29. juli 2021