Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol af tredjepartscertificerede virksomheder

Foder- og fødevarevirksomheder kan søge om at blive registreret som 3.-partscertificerede af Fødevarestyrelsen. Ordningen er frivillig.

​​​​​​​Virksomhederne kan få automatisk og permanent nedsat kontrolfrekvens, og ved kontrolbesøgene vil de tilsynsførende inddrag​​e resultaterne fra den kontrol, som certificeringsorganet har udført.

Hvornår kan din v​irksomhed få kontr​ol som 3.-partscertificeret?

Virksomheden skal have en standard-kontrolfrekvens på mindst 1 årligt kontrolbesøg. Kontrolfrekvensen nedsættes som udgangspunkt med 1 kontrolbesøg årligt, men frekvensen kan kun nedsættes til 0,​5 (kon​trolbesøg hvert andet år). Se kontrolfrekvenserne længere nede på siden.

Virksomhedens kvalitetsstyringssystem skal være certificeret af en tredjepart, dvs. et certificeringsorgan, der er akkrediteret til at certificere efter den eller de standarder, som udgør grundlaget for kvalitetsstyringssystemet.

Den certificerede del af kvalitetsstyringssystemet skal dække alle virksomhedens foder- eller fødevareaktiviteter, herunder de krav i foder- eller fødevarelovgivningen, der gælder for aktiviteterne.

De lovgivningsmæssige krav til eksport til tredjelande, import fra tredjelande samt økologi behøver dog ikke være en del af det certificerede kvalitetsstyringssystem. Det skyldes primært, at økologikontrollen i Danmark foretages af statslige kontrolmyndigheder jf. Ø-mærket med teksten "Statskontrolleret økologisk", samt at der ifølge økologiforordningen skal foretages mindst 1 årlig kontrol af økologiaktiviteterne. Fødevarestyrelsen kontrollerer desuden mindst en gang årligt virksomhedernes aktiviteter i forbindelse eksport til og import fra tredjelande.

Det indebærer, at Fødevarestyrelsens kontrol af økologi, eksport til og import fra tredjelande som udgangspunkt skal ske uændret, men eventuelle relevante resultater fra tredjepartsaudit kan naturligvis inddrages i kontrollen.

Fødevarestyrelsen kan tillade, at andre fødevare- eller foderaktiviteter ikke er omfattet af det certificerede kvalitetsstyringssystem, hvis aktiviteten kun udgør en meget begrænset del af virksomhedens samlede foder- eller fødevareaktiviteter og aktiviteten ikke har direkte betydning for foder- eller fødevaresikkerheden. Det kan fx dreje sig om salg af mindre mængder færdigpakkede varer fra andre virksomheder (handelsvarer).

Virksomheden skal være opmærksom på, hvad de enkelte standarder dækker. Virksomheden kan godt være certificeret efter en standard/flere standarder, der ikke dækker alle lovgivningsområder. Virksomheden skal tage stilling til, om fx aktiviteter i forbindelse med  mærkning (bortset fra allergenmærkning) er dækket af virksomhedens certificerede kvalitetsstyringssystem. Se en ikke-udtømmende liste over emner, der er en del af fødevarelovgivningen.

 
Sådan ansøger du om at blive registreret
Du kan sende din ansøgning via virk.dk under siden ansøgning som 3. partscertificeret.
Hvis du oplever problemer, så skriv til 3.partscertificerede-virksomheder@fvst.dk

Du skal vedlægge en række dokumenter ved ansøgningen for at dokumentere, at du opfylder kravene. Læs mere om krav og dokumentation i bekendtgørelserne, som der er link til under "Lovstof" nederst på siden.
 
Kontrollen, når du har ansøgt om at blive registreret som 3.-partscertificeret
Fødevarestyrelsen vil behandle din ansøgning, og du vil blive registreret, hvis du opfylder betingelserne. 

Hvis du ikke opfylder betingelserne, vil vi kontakte dig og forklare, hvad der mangler, for at du eventuelt kan blive registreret.

Fødevarestyrelsen vil især ved det første kontrolbesøg kontrollere, om den certificerede del af kvalitetsstyringssystemet dækker de aktiviteter, der er med i registreringen.

Ved kontrolbesøgene vil den tilsynsførende i dialog med dig gennemgå den eller de seneste auditrapporter udarbejdet af certificeringsorganet. Den tilsynsførende vil bl.a. vurdere, om der er emner, hvor kontrollen kan reduceres, fordi certificeringsorganet allerede har set på det og fundet det i orden. Den tilsynsførende kan så fokusere på andre emner. Både certificeringsorganet og Fødevarestyrelsen udfører kontrollen som stikprøvekontrol.
 
Forventninger til virksomheder

I kan hjælpe til med, at kontrolbesøgene bliver så effektive som muligt.

 

Den tilsynsførende skal sammen med jer orientere sig i kvalitetsstyringssystemet, certifikater og de seneste auditrapporter fra certificeringsorganerne. Det er derfor vigtigt, at I deltager aktivt med medarbejdere, der har godt kendskab til kvalitetsstyringssystemet og certificeringen.

 

I skal kunne redegøre for, hvilke dele af kvalitetsstyringssystemet, der er er gennemgået af certificeringsorganet og dermed er certificeret og vise, hvor man kan se i auditrapporterne, at emnerne er kontrolleret af certificeringsorganet.  Se link til listen længere oppe.

I auditrapporterne anvendes andre udtryk end de viste emner på listen.

 

Det vil også være hensigtsmæssigt, hvis I kan vise, hvilke emner, som certificeringsorganet har auditeret for nyligt, og som den tilsynsførende derfor som udgangspunkt kan springe over med mindre, der h​​ar været afvigelser eller emnet skal kontrolleres af anden grund.

 

Hvis der er afvigelser i auditrapporten, skal I kunne vise den tilsynsførende, hvordan I har fulgt op.


Læs mere om kontrolord​ningen for 3.-partscertificerede virksomheder
 

Lovstof 
 
Certificeringen af virksomheden, skal være foretaget af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, som enten er medunderskriver af EA's (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse eller medlem af IAF (International Accreditation Forum). 


Se Medlemmer af EA (European co-operation for Accreditation)
 
Ændret 24. marts 2023