Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Grænsekontrol

Alle animalske fødevarer – dvs. varer af kød, fisk, æg, mælk eller fjerkræ – fra lande uden for EU skal kontrolleres, inden de kommer ind i Danmark og andre EU-lande.

​Siden er under revision

Kontrollen med de animalske fødevarer bliver udført på særlige kontrolsteder ved grænsen af ansatte fra Fødevarestyrelsen. 

Vegetabilske varer – dvs. varer fremstillet af planter –​​ er ikke underlagt den samme kontrol. Når disse fødevarer importeres fra lande uden for EU, bliver de kontrolleret hos importøren. Der er dog visse vegetabilske produkter, der er underlagt intensiveret offentlig kontrol eller importrestriktioner. Disse produkter skal kontrolleres på særligt udpegede importkontrolsteder.

Læs mere på siden om særligt udpegede importkontrolsteder

Læs mere på siden ikke-animalske fødevarer under restriktion eller intensiveret offentlig kontrol

Her på siden kan du læse om kontrollen af de animalske fødevarer ved grænsen.

 
Nye regler, kort oversigt
Den offentlige kontrol på grænsen skal sikre, at dyr og animalske varer, som indføres fra tredjelande, ikke medfører risici for dyre- og folkesundhed.

Reglerne om kontrol af dyr og varer, som importeres fra tredjelande, har inden for de sidste år været under omfattende forandring. En væsentlig ændring er, at reglerne nu fremgår primært af forordninger, som er direkte gældende lovgivning i Danmark.
 
Forordningerne ændres løbende, så det er vigtigt at tjekke for ændringer. Forordningerne kan findes på EUR-Lex og ændringer findes ved at vælge opslaget ”oplysninger om dokumentet” i venstremenuen. 
 
Lovgivningen om importkontrol er baseret på:
 • Forordningen om offentlig kontrol, OCR (Official Controls Regulation), forordning nr. 2017/625. Denne forordning er trådt i kraft den 14. december 2019 og vedrører på importområdet kontrolprocedurer, hvilke varer der skal kontrolleres, certifikater mm.
Lovgivningen om de dyresundhedsmæssige krav, der skal opfyldes i forbindelse med import, er baseret på:
 • Dyresundhedsloven, AHL (Animal Health Law), forordning nr. 2016/429. Denne forordning er trådt i kraft den 21. april 2021. Du kan læse mere om Dyresundhedsloven her
Lovgivningen om de foder- og fødevaresikkerhedsmæssige krav, der skal opfyldes i forbindelse med import, er baseret på:
På baggrund af disse hovedforordninger er der lavet følgelovgivning, som i detaljer blandt andet beskriver kravene til import fra tredjelande af varer af animalsk oprindelse.
Der er mange regelsæt, man som importør, skal forholde sig til.

Der er pr. 21. april 2021 væsentlige ændringer i nogle grundlæggende bestemmelser om import, jf. beskrivelse nedenfor, hvor der er henvist til gældende forordninger.

Hvilke varer skal til kontrol
Der er lavet en liste over varer, som er underlagt kravet om kontrol. Listen er opdelt efter toldkoder. Kender du ikke toldkoden på dit produkt, skal du kontakte Toldstyrelsen for yderligere vejledning. Listen findes i Forordning 2021/632. Denne forordning ophæver de to hidtil gældende lister i F2019/2007 og F2007/275.
 
Hvilke lande må man importere fra

Lande, som ønsker at eksportere varer med animalsk indhold til EU, skal være godkendt af EU. Der er flere lister, som man skal være opmærksom på. Alt efter hvilken type vare, man indfører, skal de tjekkes og kombineres

*forordningen angiver i artiklerne 3-26 hvilke tredjelandslister, der gælder for de forskellige fødevarer med reference til relevante bilag i F2021/404 

Hvilke virksomheder må man importere fra

For de fleste varer af animalsk oprindelse er der krav om, at oprindelsesvirksomheden skal være godkendt og oplistet. Dette kan findes i F2019/625

 • Godkendte oprindelsesvirksomheder kan findes her
Hvilket certifikat skal varen følges af

Der er kommet 3 forordninger, som indeholder gældende certifikatmodeller

 • FOOD – certifikater som skal anvendes ved import af visse kategorier af dyr og varer til konsum. F2020/2235
 • AQUA – certifikater som skal anvendes ved import af sendinger af akvatiske dyr og visse animalske produkter af akvatiske dyr. F2020/2236
 • TERRE – certifikater som skal anvendes ved import af sendinger af visse kategorier af landdyr og avlsmateriale fra landdyr. F2021/403
Ud over ovenstående bør man som importør være opmærksom på nedenstående, da der her enten er sket betydelige ændringer eller snarest kommer ændringer.


Sammensatte produkter

Et sammensat produkt er en fødevare, som indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter. Regler herfor kan findes i F2019/625 med ændringer, som findes i F2021/573.

 • På grundlag af den risiko det sammensatte produkt udgør, er sammensatte produkter indplaceret i tre grupper
  a) Produkter, som skal opbevares på køl / frost for at holde sig
  b) Langtidsholdbare (”shelf stable”) produkter, som indeholder forarbejdet kød – uanset mængde
  c) Langtidsholdbare produkter, som indeholder forarbejdede animalske produkter (bortset fra forarbejdet kød), der er omfattet af krav i bilag III til forordning 853/2004 (hygiejneforordningen for animalske fødevarer)
 • Generelle krav:
  •  Alle animalske ingredienser i et sammensat produkt skal stamme fra godkendte, listede virksomheder
  • Krav til oprindelsestredjeland for det sammensatte produkt afhænger af, om produktet er type a), b) eller c). Listerne for tredjelande findes F2021/404 og Kommissionens beslutning 2011/163
  • Produkter af type a) og b) skal ledsages af et sundhedscertifikat. Modellen herfor kan findes i FOOD, F2020/2235
   • Undtagelse for type b): Hvis den eneste ingrediens af forarbejdet kød er gelatine, kollagen eller højt forarbejdede produkter, skal det sammensatte produkt ledsages af en privat erklæring (se nedenfor)
  • Produkter af type c) skal ledsages af en privat erklæring. Modellen herfor kan findes i FOOD, F2020/2235
 • Undtagelser fra grænsekontrol
  • Nogle sammensatte produkter skal ikke til kontrol på grænsen, men de skal stadig leve op til gældende krav for den type produkt, og de er stadig omfattet af den generelle offentlige kontrol. Disse produkter og deres toldkoder kan findes i F2021/630. Vær opmærksom på, at der til disse produkter er særlige krav til, at de anvendte mejeri- og ægprodukter har undergået en specificeret behandling, at de er mærket til konsum, samt at de er sikkert pakket/forseglede
Overblik kan findes på EU Kommissionens hjemmeside vedrørende sammensatte produkter, hvor der ligeledes er et beslutningstræ, samt diverse spørgsmål og svar. Vi opfordrer til at tjekke denne side.
 
Fødevareprøver
Fra den 20. december 2021 ændres F2019/2122. Ændringerne findes i F2021/2089. Forordningen og ændringerne er direkte gældende i Danmark. Ikrafttrædelsen medfører nye regler om indførelsen af fødevareprøver.

Du kan læse mere her.​​

Generelt

For nogle af de regler, som er trådt i kraft med Dyresundhedsloven den 21. april 2020, er der en overgangsordning:

 • Landeliste for dyresundhedsmæssige krav – F2021/404, overgangsordning kan findes i artikel 6, som er ændret ved F2021/1329 
 • Certifikater: De gamle modeller kan accepteres frem til og med den 15. marts 2022, såfremt de er underskrevet (udstedt) inden den 15. januar 2022.
  • Vær opmærksom på, at der ikke er en overgangsordning for sammensatte produkter, som ikke tidligere har skullet være ledsaget af et certifikat, dvs. sammensatte produkter uden indhold af forarbejdet kød og med mindre end 50% andre forarbejdede animalske produkter som ingrediens(er). Disse produkter skal derfor, fra den 21. april 2021, være ledsaget af et certifikat eller en privat erklæring. Se evt. F2021/1329
 
Holder sygdomme ude
Kontrollen med de importerede animalske fødevarer føres ved grænsen, fordi der ikke må komme varer ind i EU fra områder, hvor der er problemer med alvorlige, smitsomme dyresygdomme. Varer af kød, fisk, æg, mælk eller fjerkræ fra disse områder kan være til fare for husdyrenes sundhed.
 
Den særlige grænsekontrol ser samtidig efter, om varerne lever op til EU's hygiejnekrav til fødevarer.
 
Varer og papirer bliver kontrolleret
Kontrollen af det enkelte parti varer afhænger af, hvilken type animalske fødevarer der er tale om. Både om det er kød, mælk, æg, fisk eller fjerkræ, og om det er rå varer eller om de er kogte eller på anden måde varmebehandlede.
 
Grænsekontrollen ser altid efter, om varerne kommer fra et land, som EU har sagt god for. For de fleste produkter er det desuden et krav, at varerne skal være fremstillet i virksomheder, som EU har accepteret.
 
Udover kontrollen på grænsekontrolstedet bliver mange varer også undersøgt på et laboratorium. Prøver af varerne analyseres for fx bakterier, rester af lægemidler til dyr eller sprøjtemidler.
 
Nogle forhold kan ikke undersøges ved at tage p​røver af varen, men skal garanteres af oprindelseslandets myndigheder ved hjælp af særlige certifikater.
 
Grænsekontrollen skal sikre, at myndighedsgarantierne er i orden, før fødevarerne kan indføres i EU.
 
Importørens ansvar
Der er en høj grad af offentlig kontrol af, om oprindelsen og de formelle forhold ved de importerede fødevarer er i orden. Men det er stadig importørens ansvar, at fødevarerne lever op til reglerne og er egnede som mad til mennesker.
 
Returvarer
Fødevarestyrelsen kontrollerer også varer af kød, fisk, æg, mælk eller fjerkræ, som er produceret i Danmark, og som kommer retur efter at have været eksporteret til et andet land. (Varerne kommer retur, fordi de er blevet afvist i det land, der oprindeligt skulle have dem). Denne type varer kaldes returvarer og skal kontrolleres på en særlig måde. 
 
Ændret 4. maj 2022