Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol af dyrlæger

Dyrlægen er en nøgleperson i forbindelse med landbrugets medicinanvendelse. Dyrlægen har en afgørende betydning for, at besætningsejeren ikke anvender lægemidler i et omfang eller på en måde, der kan medføre risiko for dyrevelfærdsmæssige eller fødevaresikkerhedsmæssige problemer.

Veterinærrejseholdets besøg skal sikre, at dyrlæger ordinerer de lægemidler, der har den bedst kliniske effekt, og som udgør den mindste risiko for fødevaresikkerheden, samt at lovgivningen overholdes.  

Kontrolkampagner i 2014
Der er i 2014 planlagt flere kampagner i forhold til praktiserende dyrlæger. Der orienteres om kampagnerne inden igangsætning.

Screening af smådyrsdyrlæger
I sidste kvartal af 2014 gennemføres en screeningskontrol af smådyrspraktiserende dyrlæger. Formålet med kampagnen er dels at indsamle viden om smådyrspraktiserende dyrlægers regelefterlevelse og ordinationsmønster dels at sammenligne med sidste års tilsvarende kampagne. Besøget vil blive varslet overfor dyrlægen med mindst 14 dages frist. Screeningskontrollen vil omfatte 25 smådyrspraktiserende dyrlæger, der udvælges tilfældigt. I forbindelse med screeningskontrollen er der udarbejdet materiale, som dyrlægen med fordel kan orientere sig i.

Læs tjeklisten

Det er ikke meningen at tjeklisten skal udfyldes af dyrlægen, men dyrlægen kan orientere sig i den inden kontrolbesøget. Smådyrspraktiserende dyrlæger anmodes endvidere i forbindelse med kampagnen om at tjekke, hvorvidt dyrlægeregisteret Vetreg er opdateret, herunder opdateret med praksistilknytning. I forbindelse med tilrettelæggelsen af kampagnen er det opfattelsen, at Vetreg i flere tilfælde ikke er opdateret.

 

Ændringer af kontrollen 2013-2016
Veterinærforlig II, der gælder i perioden 2013-2016 medfører ændringer i kontrollen, herunder kontrollen af dyrlæger. Der er tale om en styrkelse af den risiko- og effektorienterede kontrol. Kontrollen af dyrlæger vil være omfattet af Veterinærforligets prioriterede kontrol og af kampagnekontrollen.

Indhold i kontrolbesøget
Besøget koncentrerer sig dels om en kontrol af, at regelsættene vedrørende veterinærmedicin overholdes, dels en supervision, hvor der fokuseres på en hensigtsmæssig behandlingsstrategi. Derudover indgår en kontrol af dyrlægens audit af den besætningsansvarliges egenkontrol.
 

Kontrollen og supervisionen behovs- og risikobaseres. Dermed kan indholdet af kontrollen og supervisionen variere fra dyrlæge til dyrlæge. Herudover vil besøget hos nogle dyrlæger foregå på praksisadressen, mens det hos andre dyrlæger vil foregå i en besætning eller som en kombination af begge. Besøget vil blive varslet overfor dyrlægen med mindst 14 dages frist. 

Hvad sker der, hvis forholdene ikke er i orden?
Hvis der er forhold, der ikke er i orden, har Veterinærrejseholdet følgende muligheder. De kan:
  • Vejlede om reglerne, hvis der er tale om bagatelagtige forhold.
  • Give en indskærpelse. Hvis forholdet ikke er rettet næste gang, vil der blive givet en bøde.
  • Udstede et administrativt bødeforelæg. Bødestørrelserne er fastsat af Folketinget i februar 2006, og bødestørrelserne kan findes i det bødekatalog, der henvises til via linket nederst på denne side under overskriften 'Relevante links'.
  • Politianmelde forholdet. Dette sker typisk, når der endnu ikke er fastsat en bødestørrelse af Folketinget eller af domstolene. Veterinærrejseholdet har da ikke mulighed for at udstede et administrativt bødeforelæg.
Prioriteret kontrol og kampagnekontrol
Den prioriterede kontrol dækker hele veterinærområdet, altså både besætninger, virksomheder og praktiserende dyrlæger. Kontrollen udføres som en screeningskontrol. Antallet af kontroller, hvor udpegningen af den enkelte dyrlæge bygger på aktuelle risikokriterier og kontrolresultater, øges således i forhold til den nuværende indsats og kontrollen målrettes aktører, der vurderes at have et særligt kontrolbehov.
 
Derudover vil kontrollen af dyrlæger være omfattet af kampagnekontrollen. Kampagnekontrollen er et bærende element i den styrkede risiko- og effektorienterede tilgang. Kontrolkampagner vil blive en væsentlig og meget synlig kontroltype, og indholdet i kontrollen vil være bestemt af kampagnens formål.

Kontrollerne vil blive udført såvel af veterinærafdelingerne som af Veterinærrejseholdet.
 
Kontrolkampagner i 2013
Der er i 2013 planlagt flere kampagner i forhold til praktiserende dyrlæger.  Der orienteres om kampagnerne inden igangsætning.
 

Screening af smådyrsdyrlæger
I foråret 2013 gennemføres en screeningskontrol af smådyrspraktiserende dyrlæger. Formålet med kampagnen er at indsamle viden om smådyrspraktiserende dyrlægers regelefterlevelse og ordinationsmønster. Besøget vil blive varslet overfor dyrlægen med mindst 14 dages frist. Screeningskontrollen vil omfatte 50 smådyrspraktiserende dyrlæger, der udvælges tilfældigt. I forbindelse med screeningskontrollen er der udarbejdet materiale, som dyrlægen med fordel kan orientere sig om.

 
 
Det er ikke meningen at tjeklisten skal udfyldes af dyrlægen, men dyrlægen kan orientere sig om den inden kontrolbesøget. Smådyrspraktiserende dyrlæger anmodes endvidere i forbindelse med kampagnen om at tjekke, hvorvidt dyrlægeregisteret Vetreg er opdateret, herunder opdateret med praksistilknytning.  I forbindelse med tilrettelæggelsen af kampagnen er det opfattelsen, at Vetreg i flere tilfælde ikke er opdateret. 
 

Kontrolkampagne af dyrlægers logbøger
I foråret 2013 er endvidere planlagt en kontrolkampagne vedrørende stordyrspraktiserende dyrlægers logbøger. Dyrlæger fører logbøger i forbindelse med deres rådgivningsbesøg i de besætninger, hvor der er indgået en aftale om sundhedsrådgivning med den besætningsansvarlige.

 
Bestemmelse i dyrlægeloven om økonomisk uafhængighed (§8a)
I dyrlægeloven er der i § 8a fastsat bestemmelser om, at praktiserende dyrlæger ikke - hverken direkte eller indirekte - må have økonomiske interesser i medicinalvirksomheder. Bestemmelsen blev indført i forbindelse med liberaliseringen af salget af veterinære lægemidler til produktionsdyr.
 
Formålet med bestemmelsen er at sikre, at der ikke kan opstå mistanke om, at praktiserende dyrlægers ordinationsmønster påvirkes af økonomiske interesser i virksomheder, der producerer, importerer eller distribuerer lægemidler til dyr. 
 
Dyrlægers udlevering af lægemidler og fastsættelse af priser og gebyrer

Der er i reglerne fastsat, at dyrlæger alene må udlevere til efterbehandling i højst fem dage til efterbehandling af produktionsdyr.

Reglerne begrænser også de avancer, praktiserende dyrlæger må beregne ved anvendelse og udlevering af lægemidler og stiller krav om til faktureringen – herunder særskilt angivelse af pris for af lægemidler og dyrlægehjælp.

Princippet om adskillelse af dyrlægegerning og økonomiske interesser i forbindelse med forhandling mv. af veterinærmedicin skal bl.a. sikre gennemskuelighed og optimal anvendelse af veterinærmedicin.

Kontakt Veterinærrejseholdet
Veterinærrejseholdet kan kontaktes på denne e-mail, hvis du ønsker yderligere oplysninger: 13@fvst.dk

 

Relevante links

Læs mere om Veterinærforlig II

VetStat hjemmeside 

Bødekatalog vedr. veterinærmedicin 2013

 

Lovstof og regler

Find lovgivning og vejledninger inden for medicinkontrol

Find lovgivning og vejledninger inden for sundhedsrådgivning

Vejledende materiale

Bødekatalog vedr. veterinærmedicin 2012

Tjekliste for auditkontrol

 
Ændret 19. januar 2022