Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

IUU kontrol - manglende anmeldelse af partier til kontrol - kontrolkampagne 2019

 

Indledning - hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?
Kampagnen er en opfølgningskampagne på IUU kontrolkampagnen fra 2018, der løb af stablen fra 1.4. til 31.8. 2018.

Kampagnen skal afdække om indsatsen under og efter kampagnen i 2018 har båret frugt ved at se på antallet af ikke anmeldte partier af fisk, som forhåbentligt er faldet i forhold til kampagnen i 2018. Kampagnen skal samtidigt afdække, om der stadig mangler tilgængelig information og vejledning til importører af fisk.
 
Kampagnen skal belyse hvorvidt der stadig importeres fisk, der ikke er anmeldt og dermed heller ikke kontrolleret i henhold til EU's IUU regler ved import til Danmark (EU).
Medlemslandene er forpligtet til at gennemføre kontrol af al importeret fisk (dog med visse undtagelser fx opdrættede fisk, ferskvandsfisk og enkelte andre) for at sikre, at der ikke indfortoldes fiskevarer, som er erhvervet ved ulovligt, urapporteret eller ureguleret fiskeri (IUU).
 
Det er internationalt anerkendt, at IUU fisk udgør en stor del af verdensmarkedet og repræsenterer store fortjenester. Der er dermed også tale om udtalt unfair konkurrence over for virksomheder, som efterlever reglerne, hvis nogle importører unddrager sig kontrol.

 

Formålet - hvorfor gennemfører vi kampagnen - og hvad går den ud på?
Formålet med kampagnen er:
 • At kontrollere om importører og speditørfirmaer lever op til de forpligtelser, der følger af EU's IUU lovgivning
 • At vejlede importører og speditørfirmaer om IUU-reglerne og baggrunden for reglerne
 • At vejlede importørerne og speditørerne om deres ansvar for at registrere deres import aktiviteter korrekt hos Fødevarestyrelsen.
 • At afdække hvorvidt kampagnen afholdt i 2018 har virket efter hensigten.

 

Udbyttet - hvad vil vi opnå med kampagnen?
Med kampagnen vil Fødevarestyrelsen:
 • Sætte fokus på importørernes og speditørfirmaernes forpligtelse til at anmelde alle omfattede importer af fisk til IUU kontrol.
 • Vejlede importører af fisk samt speditørfirmaer om IUU-reglerne.
 • Øge importøres viden om forpligtelsen til at registrere importaktivitet korrekt.
 
Grundlaget - hvilke regler ser vi på?
I kampagnen ser vi på:
 • Rådets forordning (EF) Nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri
 • Kommissionens forordning (EF) Nr. 1010/2009 af 22. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri
 • Bekendtgørelse nr. 1159 af 04/10/2013 om forhåndsanmeldelse i henhold til EU-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU)
 • Bekendtgørelse af lov nr. 764 af 19/06/2017om fiskeri og fiskeopdræt (Fiskeriloven)
 • Bekendtgørelse nr. 1523 af 15/12/2017 om Fødevarestyrelsens varetagelse af visse opgaver i henhold til Fiskeriloven
 
Målgruppen - hvor kommer vi på besøg?
Kampagnen vil blive gennemført
 • hos importører og speditørfirmaer, der importerer eller håndterer importer af fiskevarer fra samhandelslande, der ikke er EU-medlemmer
 • hos importører og speditørfirmaer, der importerer eller håndterer importer af fiskevarer fra tredjelande
 
Perioden - hvornår kommer vi på besøg?
1. maj til 1. november 2019

 

​Resultater
Ændret 3. april 2020