Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol med anvendelse af fodertilsætningsstoffer i foder importeret fra 3. lande - Kontrolkampagne 2021

 

Indledning – hvorfor gennemfører vi kampagnen?

Foder, der importeres fra tredjelande, skal overholde EU-reglerne for fodertilsætningsstoffer. Denne kampagne har fokus på, om godkendelses- og anvendelsesbetingelserne for fodertilsætningsstoffer og foder med tilsætningsstoffer importeret fra tredjelande er i overensstemmelse med EU-reglerne.

Derudover kontrolleres blandt andet, om den mærkningsansvarlige - samt producenten ved foderblandinger - er angivet på mærkningssedlen.

Kampagnen fokuserer på import af foder bestående af eller med indhold af fodertilsætningsstoffer.

Ulovligt indhold af tilsætningsstoffer i foder kan medføre fare for fodersikkerheden, og desuden for fødevaresikkerheden, hvis ulovlige tilsætningsstoffer anvendes i foder til fødevareproducerende dyr.

Formål – hvad går kampagnen ud på?

Med henblik på at styrke foder- og fødevaresikkerheden, skal kampagnen medvirke til
- at vi får bedre kendskab til regelefterlevelsen ved virksomheders import af fodertilsætningsstoffer og foder med tilsætningsstoffer.
- at give mulighed for at give ekstra vejledning fx til importerende handelsvirksomheder.
- at importørerne får et øget fokus på reglerne.

Udbytte – hvad vil vi opnå med kampagnen?

Vi vil kortlægge den nuværende regelefterlevelse og vejlede importører af fodertilsætningsstoffer eller foder med tilsætningsstoffer om: 

  • Regler for tilsætningsstoffers godkendelse og anvendelse, med særlig fokus på foder med fodertilsætningsstoffer fra tredjelande, som markedsføres i EU.
  • Regler for, at den mærkningsansvarlige løfter sit ansvar, bl.a. ved at indhente de nødvendige mærkningsinformationer, sikre informationernes validitet og sikre, at de angives på mærkningen.

Det kontrolleres endvidere, om den mærkningsansvarlige - samt producenten ved foderblandinger - er angivet på mærkningssedlen.

Kampagnen omfatter IKKE udtagning af prøver.

Grundlag – hvilke regler ser vi på?

Med afsæt i artikel 3 i fodertilsætningsstofforordningen, nr. 1831/2003, ser vi i kampagnen på:

Om godkendelses- og anvendelsesbetingelserne for fodertilsætningsstofferne er overholdt for det importerede foder, og om importøren løfter mærkningsansvaret ift. nedenstående mærkningsbestemmelser.

Tilsætningsstoffer m.v.:
Forordning nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer, artikel 3, stk. 1, litra a og litra b, jf. bilag IV (godkendelses- og anvendelsesbetingelser).

Bekendtgørelse nr. 1889 af 9. december 2020 om foder og fodervirksomheder § 3, jf. bilag 1, overgangsbestemmelser om anvendelse af fodertilsætningsstoffer og forblandinger (anvendelsesbetingelser).

Se også EU's register over fodertilsætningsstoffer

Mærkning og information:
Forordning nr. 767/2009 om markedsføring og anvendelse af foder
- artikel 12, stk. 1 om mærkningsansvar (dvs. indhentning af de nødvendige oplysninger til at kunne udarbejde mærkningssedlen)
- artikel 15, litra b og c (krav om angivelse af den mærkningsansvarlige) jf. artikel 12, stk. 2
- artikel 15, litra f, jf. bilag VI og VII, kapitel I (listen over fodertilsætningsstoffer - anvendes til at identificere de relevante tilsætningsstoffer i foderet)
- artikel 16, stk. 2, litra a og b, jf. bilag II, pkt. 4 (dyreart og brugsanvisning - anvendes til at kontrollere anvendelsesbetingelser for fodermidler)
- artikel 17, stk. 1, litra a og b, jf. bilag II, pkt. 4(dyreart og brugsanvisning - anvendes til at kontrollere anvendelsesbetingelser for foderblandinger)
- artikel 17, stk. 1, litra c (angivelse af producent på mærkningsseddel for foderblandinger)

Forordning nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer,
- artikel 16, stk. 1, litra a, b, d og f (angivelse af mærkningsansvarlig og ID-nummer på mærkningsseddel for fodertilsætningsstoffer og forblandinger)
- artikel 16, stk. 3, jf. bilag III, nr. 2 i forordning nr. 1831/2003 (supplerende mærkningskrav til præparater).

Officiel tilbageholdelse (beslaglæggelse):
- artikel 66, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 (kontrolforordningen) og § 2, stk. 4, i lov om foderstoffer.

Påbud om videresendelse eller destruktion:
- artikel 66, stk. 3, litra a og b, i kontrolforordningen og § 2, stk. 4 i lov om foderstoffer.

Betingelser for videresendelse:
- artikel 72 i kontrolforordningen.

Målgruppe – hvor kommer vi på besøg?

Fodervirksomheder, der importerer foder til fødevareproducerende og ikke-fødevareproducerende dyr, herunder selskabsdyr, af typerne: 

  • Fodertilsætningsstoffer,
  • Forblandinger,
  • Foderblandinger med indhold af tilsætningsstoffer og/eller
  • Fodermidler med indhold af tilsætningsstoffer

Derfor kontrolleres både

  • Virksomheder, der anvender egen-importeret foder i sin foderproduktion (fx foderfabrikker)
  • Virksomheder, der markedsfører egen-importeret foder (fx handelsvirksomheder med butik og/eller nethandel).  
Periode – hvornår kommer vi på besøg?

Kampagnen forløber fra 1. juni til 29. oktober 2021.


Resultater

Slutrapport​​

Ændret 22. februar 2022