Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Animalske biprodukter til særlige fodringsformål

Om anvendelse af animalske biprodukter til særlige fodringsformål

​​​​​​​​​I henhold til undtagelsesbestemmelserne i artikel 18 i forordningen om animalske biprodukter er der mulighed for at tillade anvendelsen af kategori 1-, 2- og 3-materiale til fodring af visse dyrearter.​

Animalske biprodukter inddeles i tre kategorier baseret på den risiko som de enkelte produkter kan udgøre for menneskers og dyrs sundhed.

Læs mere om kategorisering af animalske biprodukter her:

Link til side med generel information om animalske biprodukter


En forudsætning for tilladelsen er, at der træffes foranstaltninger til sikring mod risici for folke- og dyresundheden ved indsamling og​​ anvendelsen af materialet, samt at materialet kommer fra dyr, der ikke er aflivet eller døde på grund af mistanke om eller forekomst af en sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr.


Fødevarestyrelsen kan gives tilladelse til at følgende dyr må fodres med kategori 2- og kategori 3-materiale:

  • Dyr i zoologiske anlæg
  • Cirkusdyr
  • Andre krybdyr og rovfugle (ikke dyr i zoo eller cirkus)
  • Pelsdyr
  • Vildtlevende dyr
  • Hunde fra anerkendte kenneler eller hundekobler
  • Hunde og katte i internater
  • Maddiker og orm til agn 
Anvendelse af kategori 2-materiale som foder til pelsdyr

Før kategori 2-materiale kan anvendes til fodring af pelsdyr, skal det tryksteriliseres, dvs. neddeles til en partikelstørrelse på max. 50 mm ​​og derefter varmebehandles ved mindst 133°C i mindst 20 min. ved et absolut tryk på 3 bar. Forarbejdningen skal ske på et godkendt forarbejdningsanlæg.

Derfor kan pelsdyrfodersamlecentraler ikke modtage uforarbejdet kategori 2-materiale, hvorimod uforarb​ejdet kategori 3-materiale gerne må sendes direkte til pelsdyrfodersamlecentraler. Se også link til Vejledning om godkendelse af samlecentraler nedenfor. 


Anvendelse af afledte produkter af kategor​​i 2-materiale til pelsdyrfoder

Artikel 13 i), 36 og 38 i foro​​rdningen om animalske biprodukter giver mulighed for, at kategori 2-materiale kan anvendes til fremstilling af afledte produkter til pelsdyrfoder efter en sikker behandling. Den sikre behandling er tryksterilisering efter forarbejdningsmetode 1 i Gennemførelsesforordningens bilag IV, kapitel III, A.

Mærkning og sporbarhed af ani​​​malske biprodukter til fremstilling af pelsdyrfoder
Indsamling og afsendelse, transport, sporbarhed m.v. af animalske bipro​dukter skal altid følge de generelle bestemmelser i forordningen om animalske biprodukter og Gennemførelsesforordningen.

Specielt om mærkn​​ing:

Kategori 3-materiale, der sendes direkt​​e til samlecentraler, skal mærkes med "Kategori 3-materiale" og "Ikke til konsum" samt n​avn og adresse på samlecentralen, der skal modtage kategori 3-materialet.

Kategori 2-materiale, der skal sendes til forarbe​jdningsanlæg og dernæst anvendes som pelsdyrfoder, skal mærkes "Kategori 2-materiale" og "Til fodring af pelsdyr". ​
Anvendelse af kategori 1- og 2-materiale som foder til ​zoo-dyr

Anvendelse af kategori 1-materiale som foder til zo​​​o-dyr

Det kan tillades at fodre dyr i zoologiske anlæg med kategori 1-materia​​le, der består af hele kroppe eller dele af aflivede dyr indeholdende specificeret risikomateriale (SRM) samt materiale fra dyr i zoologiske anlæg.

Eksempler på dette kan, ud over zoo's egne dyr, være tyre​​kalve, der anvendes til foderbrug i zoologiske anlæg. 

Anvendelse af kateg​​​ori 2-materiale som foder til zoo-dyr

Det kan tillades at fodre dyr i zoologiske anlæg med kat​​egori 2-materiale, der består af hele kroppe eller dele af aflivede dyr, der ikke er kategori 1- eller 3-materiale.

Eksempler på dette kan være heste​ eller svin.


Mærkning og sporbarhed af animalske bi​​produkter til fodring af zoo-dyr

Indsamling og afsendelse, transport, sporbarhed m.v. af animalske bip​​rodukter skal altid følge de generelle bestemmelser i forordningen  om animalske biprodukter og Gennemførelsesforordningen.


Specielt om mærkni​​ng:

Kategori 2-materiale, der send​​es til zoologiske anlæg til foderbrug, skal mærkes "Kategori 2-materiale" og "Til fodring af zoo-dyr". 

Kategori 1-materiale, der skal sendes til​ zoologiske anlæg til foderbrug, skal mærkes "Kategori 1-materiale" og "Til fodring af zoo-dyr".​
 
Vejledning om godkendelse af samlecentraler

   Link til vejledning om godkendelse af samle​centraler

Lovstof og regler

 Link til reglerne om animalske biprodukter

 

 

Ændret 15. juli 2021