Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Anmeldelses- og kontrolkrav til økologiske virksomheder

Virksomheder skal udarbejde egenkontrolprocedurer, som skal sikre, at økologireglerne overholdes.

Økologireglerne supplerer reglerne i den generelle foder- og fødevarelovgivning. Det betyder, at virksomheder, der ønsker at påbegynde økologiaktiviteter, både skal opfylde alle de generelle krav i foder- og fødevarelovgivningen, herunder de generelle krav om autorisation/godkendelse/registrering m.v., og krav​ene i økologireglerne om bl.a. anmeldelse af økologiaktiviteter.

På denne side omhandles kun kravene i F​​ødevarestyrelsens økologiregler.

Primærbedrifter og fodervirksomheder (bortset ​​fra visse petfoodvirksomheder m.v. – se under “Anmeldelse af økologiske aktiviteter og økologirapport”) henvises til Landbrugsstyrelsen.​


Anmeldelse af økologiske aktiviteter og økologirapport
Virksomheder, der vil forarbejde, pakke, mærke eller importere økologiske fødevarer eller vil markedsføre eller opbevare økologiske fødevarer en gros, samt slagterier, der vil slagte økologiske dyr, skal anmelde dette digitalt til Fødevarestyrelsen:

Virksomheder, der vil forarbejde, pak​ke, mærke eller importere økologisk petfood med animalsk indhold eller vil markedsføre eller opbevare sådanne produkter engros, skal anmelde dette til Fødevarestyrelsen.​ 


Øvrige fodervirksomheder (med få undtagelser, jf. bekendtgørelse om økologiske fødevarer, § 4, nr. 7-9) skal anmelde deres økologiaktiviteter til Landbrugsstyrelsen.


Ved anmeldelse til Fødevarestyrelsen skal virksomhederne vedhæfte beskrivelser og egenkontrolprocedurer for de økologiske aktiviteter, som virksomhederne ønsker at påbegynde. Når Fødevarestyrelsen vurderer, at disse beskrivelser og egenkontrolprocedurer er tilstrækkelige til at sikre en god økologikontrol, vil de blive indarbejdet i en såkaldt økologirapport, som udstedes af Fødevarestyrelsen.

Først når økologirapporten er uds​​tedt, vil virksomhederne kunne begynde på økologi-aktiviteterne.

Læs mere om, hvordan ovennævnte virksomheder bliver omfattet af økologikontrol, i Kapitel 6 i Vejledning om økologiske fødevarer m.v., som du finder nedenfor under "Lovstof og regler".

Særligt for økologisk akvakulturbrug
Akvakultur er ikke omfattet af vejledningen om økologiske fødevarer, men tilsvarende krav om udarbejdelse af egenkontrolprocedurer og uds​tedelse af økologirapport gælder. 
Akvakulturbrug, der ønsker at producere økologiske fisk, tang eller skaldyr, skal indsende anmeldelse til Fødevarestyrelsen. 


Det anbefales, at Fødevarestyrelsens afdeling VeterinærSyd, Akvakultur, kontaktes forinden på Fødevarestyrelsens hovednummer +45 72 27 69 00.

Krav til egenkontrolprocedurer for økologiske virksomheder
Virksomheder, der håndterer økologiske fødevarer, skal udarbejde procedurer for fx.
 • modtagekontrol
 • import fra tredjelande
 • adskillelse ved opbevaring, håndtering, forarbejdning, transport
 • korrekt sammensætning og mærkning af fødevarer
 • sikring af dokumentation for modtagne varers økologiske status
 • dokumentation for GMO-frihed m.v. 
 • registreringer af ind- og udgående mængder samt produktion
 • periodisk lageroptælling
 • balanceopgørelser (der skal udarbejdes et eksempel)
​Procedurerne skal sikre, at økologireglerne overholdes.

Ikke alle procedurer vil være relevante for alle virksomheder. Virksomheder, der kun håndterer økologiske fødevarer, vil eksempelvis ikke have behov for procedurer vedr. adskillelse under opbevaring og forarbejdning.
 
Læs mere om, hvilke beskrivelser og egenkontrolprocedurer der skal udarbejdes af virksomheden, i Kapitel 6 i Vejledning om økologiske fødevarer. Du finder link til Økologivejledningen under "Lovstof og regler" nederst på siden.
 
Udover at følge beskrivelser og procedurer som fastlagt i økologirapporten skal virksomheden også til enhver tid overholde lovgivningen om økologi. Se "Lovstof og regler" nederst på siden.
 
Balanceregnskab for økologiske fødevarer
Et af de væsentligste punkter, som virksomheden skal udarbejde procedurer for, er kontrollen og dokumentationen af, at der er balance mellem indgående og udgående mængder af økologiske varer i v​irksomheden.

Regnskabskravene er nærmere beskrevet i Vejledning om økologiske fødevarer, se særligt afsnittene 6.3.11 - 6.3.17. Du finder link til Økologivejledningen under "Lovstof og regler" nederst på siden.


Balanceregnskabets elementer: 

 • Oversigt over case
 • Lageropgørelse råvarer
 • Lageropgørelse færdigvarer
 • Recepter og produktionsregistreringer
 • Råvarebalanceopgørelser
 • Færdigvarebalanceopgørelser
 • Vurdering af balance​ mellem input/outputDokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol
Virksomhederne skal sikre sig dokumentation for, at leverandørerne af økologiske fødevarer er omfattet af økologikontrol.
 
Er der tale om danske leverandører, kan denne dokumentation findes via siden: 


Er der tale om leverandører i det øvrige EU, skal der indhentes dokumentation udstedt af en af de i EU-godkendte kontrolinstanser. Foruden dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol, skal der foreligge partispecifikke dokumenter, som viser, at de konkrete varepartier er økologiske.

Læs mere om kravene til dokumentation for økologisk oprindelse i Vejledning om økologiske fødevarer, se særligt afsnit 6.3.9. Du finder link til Økologivejledningen under "Lovstof og regler" nederst på siden.
 
Abonnér på nyhedsmail om reglerne om økologiske fødevarer


Lovstof og regler om økologiÆndret 1. oktober 2020