Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Antibiotika

I Danmark har der i mange år været fokus på forbruget af antibiotika til dyr. Der er taget en lang række tiltag og initiativer for at bringe antibiotikaforbruget til dyr ned, samtidig med at syge dyr skal sikres en forsvarlig behandling.

Når antibiotika anvendes til dyr eller mennesker, kan bakterier udvikle antibiotikaresistens. Der er en risiko for, at resistente bakterier overføres fra dyr eller fødevarer til mennesker. Derfor betegnes antibiotikaresistens som en One Health-problemstilling. Antibiotikaresistens kan medføre behandlingssvigt ved sygdom hos mennesker og dyr. De antibiotikatyper, der i særlig grad er kritisk vigtige for behandling af infektioner hos mennesker eller udgør en særlig resistensrisiko, bør så vidt muligt ikke anvendes til dyr, da der bør værnes om deres fortsatte effekt hos mennesker.

Tiltag og initiativer har fokus på grisesektoren, da cirka 75 pct. af antibiotikaforbruget til dyr ordineres til grise i Danmark. Målsætningen er, at det samlede antibiotikaforbrug reduceres, samtidig med at forbruget af de kritiske vigtige antibiotika holdes helt lavt.

Antibiotikaopgørelser
Antibiotikaforbruget til dyr bliver monitoreret i VetStat. Alle danske og europæiske borgere har mulighed for at tilgå opgørelser over antibiotikaforbruget i VetStat. Læs mere om VetStat og antibiotikaopgørelser her.
 
Antibiotikaforbrug i kg. aktivt stof, Aminal Daily Dose (ADD) og vægtede ADD-værdier
Antibiotikaforbruget kan opgøres på flere måder. Herunder er metoderne kg aktivt stof og Animal Daily Dose (ADD) beskrevet.

Antibiotikaforbrug opgjort i kg aktivt stof:
Lægemidler består af mange komponenter, såsom hjælpestoffer, bærestoffer og det aktive stof. Ved opgørelse af lægemidler er det oftest mest relevant at opgøre mængden af det aktive stof. I VetStat er al lægemiddel registreret med pakningsstørrelse og styrke. Dette kan sammenholdes med det salg af lægemiddel, der bliver indberettet af apoteker, foderstofvirksomheder og dyrlæger. Hvis det antages, at al det lægemiddel, der bliver solgt, bliver brugt, kan man opgøre, hvor meget antibiotika der anvendes i kg aktivt stof.

Antibiotikaforbrug opgjort i Animal Daily Dose (ADD):
Antibiotika kan også opgøres som en standarddosis – Animal Daily Dose (ADD). En standarddosis kan opgøres på flere måder, men er et udtryk for den mængde lægemiddel, der skal anvendes til en gennemsnitlig behandling af ét dyr på én dag. Standarddosis er en teknisk dosis, der ikke nødvendigvis stemmer helt overens med den behandlingsdosis, der anvendes til behandling i praksis. Du kan læse mere om ADD og antibiotikaforbrug
her.

I VetStat kan man finde en liste over de gældende ADD værdier for lægemidlerne i registret. 

Vægtede ADD værdier:
For at sænke forbruget af de antibiotikatyper, der i særlig grad er kritisk vigtige for fortsat at kunne behandle infektioner hos mennesker eller udgør en særlig resistensrisiko, indførte Fødevarestyrelsen i juni 2016 vægtede ADD værdier. Dette gøres ved at vægte de gældende ADD værdier med en fastsat faktor. Vægtede ADD værdier bruges i Gult kort ordningen, hvor vægtning medfører, at forbrug ”vejer tungere” i antibiotikaopgørelsen. Du kan læse mere omvægtede ADD værdier
her.

Antibiotikaforbruget for min besætning

Grise- eller kvægbesætningsejere kan se antibiotikaforbruget opgjort i Animal Daily Doses (ADD) i VetStat på besætnings- og CHR-niveau. Bemærk, at der kræves en aktiv sundhedsrådgivningsaftale for at få opgjort forbruget på CHR-niveau. Antibiotikaforbruget er som udgangspunkt opgjort over et rullende 9-måneders gennemsnit, og det er muligt at se sit eget forbrug i relation til grænseværdierne for antibiotikaforbruget og landsgennemsnittet. Du kan læse mere om grænseværdier for antibiotikaforbrug her.

 

Øvrige besætningsejere kan se deres antibiotikaforbrug opgjort i enten Animal Daily Doses eller kg aktivt stof. Hvad forbruget opgøres i afhænger af, hvilken dyreart der er tale om. Fælles for begge typer opgørelser er, at antibiotikaforbruget er opgjort over et rullende 12-måneders gennemsnit, og det er muligt at se sit eget forbrug i relation til landsgennemsnittet.

 

Grænseværdier for antibiotika
Grænseværdier for antibiotikaforbrug bidrager til at sætte fokus på resistensudvikling og dyrevelfærd i kvæg- og grisebesætninger. Hensigten med grænseværdierne for antibiotikaforbruget er at give den enkelte landmand et værktøj, der kan bidrage til, at landmanden i samarbejde med besætningsdyrlægen kan sætte fokus på dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. Derudover er hensigten at sætte fokus på målet om at sænke antibiotikaforbruget i danske besætninger.

Gult kort-ordningen

Frem til 2009 steg det samlede antibiotikaforbrug til dyr. For at stoppe den udvikling indførte Fødevarestyrelsen i 2010 Gult kort-ordningen. Ordningen er målrettet grisebesætninger, da forbruget til grise udgør ca. 75 procent af det samlede antibiotikaforbrug til dyr i Danmark. Såfremt landmanden overskrider de af Fødevarestyrelsen fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbruget, får han en advarsel i form af et Gult kort. Landmanden påbydes dermed at reducere sit forbrug af antibiotika. Du kan læse mere om Gult kort ordningen her.

Antibiotikavejledninger
Fødevarestyrelsens antibiotikavejledninger for grise og kvæg henvender sig til alle praktiserende dyrlæger, der beskæftiger sig med grise og kvæg. Du finder vejledning om ordinering af antibiotika til hhv. kvæg og grise her.

Lovstof og regler

Du kan læse om reglerne på lovstofsiden – Lægemidler til dyr 


Ændret 4. juni 2021