Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Biogasanlæg

Med biogasanlæg menes anlæg, hvor animalske biprodukter og afledte produkter helt eller delvist udgør det materiale, der underkastes biologisk nedbrydning.

Animalske biprodukter og afledte produkter kan omdannes til biogas og nedbrydningsaffald. Biogas anvendes typisk til energiproduktion, mens nedbrydningsaffaldet bringes ud på landbrugsjord.

Biogasanlæg skal være godkendt af Fødevarestyrelsen. Kravene til godkendelse og drift kan du læse mere om på denne side.

Vær opmærksom på, at biogasanlæg også skal følge miljøreglerne. 

Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside
 

Godkendelse af biogasanlæg
Biogasanlæg skal godkendes efter forordningen om animalske biprodukters artikel 24, stk. 1, g). Biogasanlæg skal leve op til de generelle bestemmelser i forordningen og Gennemførelsesforordningen. 

Desuden er der en række specifikke vilkår i Gennemførelsesforordningens bilag V kapitel I, II og III, der skal følges.  

De specifikke krav drejer sig om hvilke materialer, der kan anvendes, og hvilke krav der stilles til materialer, krav om hygiejnisering/ ikke- hygiejnisering, omdannelsesparametre. hygiejnekrav, mikrobiologiske krav mv. 

Der skelnes mellem 3 typer af biogasanlæg: 
 • Biogasanlæg med hygiejniseringsenhed
 • Biogasanlæg, der anvender "andre specifikke krav", også kaldet Bendixens metoder,
 • Biogasanlæg uden hygiejniseringsenhed
 
Biogasanlæg med hygiejniseringsanlæg
Biogasanlægget skal være udstyret med en hygiejniseringsenhed.

Med hygiejnisering menes, at materialet der anvendes i biogasanlægget undergår en behandling, der opfylder følgende:
 • maksimal partikelstørrelse, inden materialet kommer ind i hygiejniseringsenheden: 
  12 mm 
 • minimumstemperatur i alt materiale i hygiejniseringsenheden: 70º C 
 • minimumstid i hygiejniseringsenheden uden afbrydelse: 60 minutter
Hygiejniseringsenheden må ikke kunne omgås.

Hygiejniseringsenheden skal være forsynet med:    
 • udstyr til overvågning af, at temperaturen holdes på mindst 70º C i minimum 60 minutter, samt registreringsudstyr til løbende registrering af denne overvågning.
 • et system, der sikrer mod utilstrækkelig opvarmning.

Hvilke animalske biprodukter og afledte produkter må anvendes i biogasanlæg, der hygiejniserer?  

Der henvises til vejledningen om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold (OGJ vejledningen), hvoraf det fremgår hvilke animalske biprodukter og afledte produkter, der kan anvendes i et biogasanlæg, der hygiejniserer, samt hvilke krav der stilles til materialet inden det tilføres biogasanlægget.
 
Biogasanlæg, der anvender "Andre specifikke krav" – (Bendixens metoder)
Fødevarestyrelsen har jf. § 6. stk. 2 i OGJ bekendtgørelsen, tilladt, at biogasanlæg i stedet for at hygiejnisering kan anvende "andre specifikke krav", der sikrer at er der ikke er risiko for spredning af alvorlige overførbare sygdomme til mennesker eller dyr.

De "andre specifikke krav" som Fødevarestyrelsen har tilladt kaldes også Bendixens metoder.

Du kan læse mere i OGJ bekendtgørelsen og OGJ vejledningen, om hvilke materialer, der kan anvendes i denne type biogasanlæg, og hvilke krav der knytter sig hertil med hensyn til prøver for mikrobiologiske krav, samt om at nedbrydningsaffaldet herfra kun må anvendes i Danmark.  

Validering af alternative hygiejniseringsmetoder
Hvis biogasanlæg ønsker at anvende alternative hygiejniseringsmetoder i stedet for hygiejnisering eller "andre specifikke krav", skal man ansøge Fødevarestyrelsen om dette. 

For at få godkendt alternative hygiejniseringsmetoder skal man sende en ansøgning til Fødevarestyrelsen, som så foretager godkendelsen.

Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for, at de pågældende parametre sikrer en minimering af de biologiske risici. Dokumentationen skal omfatte en validering, der ska l gennemføres i overensstemmelse med Gennemførelsesforordningens bilag V, kapitel III, afsnit 2, punkt 1, litra a)-f).

Biogasanlæg uden hygiejniseringsenhed 
Det er tilladt at bioforgasse begrænset typer af materialer i biogasanlæg, der ikke hygiejniserer. Det vil sige biogasanlæg, som anvender anden behandling end hygiejnisering, og anden behandling end "andre specifikke krav ". 

Nedbrydningsaffaldet herfra betragtes som uforarbejdet i henhold til regler i forordningen om animalske biprodukter.  

Læs mere i OGJ- bekendtgørelsen og OGJ vejledningen.
 
Der er forskellige krav til omsætning og anvendelse af nedbrydningsaffaldet, afhængig af hvilke råvarer der anvendes i biogasanlægget, og hvilke metoder biogasanlægget benytter.

Nedbrydningsaffaldet s kal leve op til nogle specifikke mikrobiologiske normer, for at det må udbringes på landbrugsjord. Man tester det for Salmonella og Enterococcaceae/ E. coli

Udbringning af nedbrydningsaffald vil i mange tilfælde betragtes som organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold (OGJ).


Du kan også læse mere om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler i OGJ-bekendtgørelsen og i OGJ-vejledningen.

Vær opmærksom på, at nedbrydningsaffald fra biogasanlæg betegnes som afgasset biomasse i miljølovgivningen.
 
Mærkning af transporterne mellem landmænd og biogasanlæg

Fra landmand til biogasanlæg

Ved transport af husdyrgødning fra landmand til biogasanlæg skal emballage/container/køretøj være angivet med: "kategori 2 materiale" og "husdyrgødning" 

Fra biogasanlæg til landmand

Ved transport af nedbrydningsaffald fra biogasanlæg til landmand skal emballage/container/køretøj være angivet med: "Kategori 2-materiale", samt en af følgende betegnelser, der afhænger af hvilke produkter, der er tilført biogasanlægget, og hvordan det er behandlet:

 • "Husdyrgødning"
  Dette gælder når biogasanlægget kun er tilført husdyrgødning, indhold fra fordøjelseskanalen, mælk, mælkebaserede produkter og kolostrum, og materialet ikke er hygiejniseret.
 • "Forarbejdet husdyrgødning"
  Dette gælder når biogasanlægget kun er tilført husdyrgødning, indhold fra fordøjelseskanalen, mælk, mælkebaserede produkter og kolostrum, og materialet hygiejniseret.
 • "Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler – ingen græsning for opdrættede dyr eller anvendelse af afgrøder som foder i mindst 21 dage efter anvendelsen". 
  Dette gælder, når der er tilført andre typer kategori 3 materiale (hygiejniseret, i biogasanlægget eller inden det når til biogasanlægget) og kategori 2 materiale (tryksteriliseret). Der kan samtidigt være tilført husdyrgødning, indhold fra fordøjelseskanalen, mælk, mælkebaserede produkter og/eller kolostrum.
 • "Ikke til foderbrug".
  Dette gælder, når der bioforgasses materiale omhandlet i forordning 142/2011, Bilag V, Kapitel III, Afsnit 2, punkt 2 og 3. Det vil sige "køkken- og madaffald", husdyrgødning mv. mælk mv, æg mv, "tidligere fødevarer", "tidligere foder", som ikke er hygiejniseret, men er behandlet efter "andre specifikke krav".  
 

Transport af husdyrgødning til biogasanlæg

Transportmidler og containere, der har været brugt til transport af husdyrgødning og andet ubehandlet materiale til et biogasanlæg, skal rengøres og desinficeres i et dertil indrettet område. Dette område skal vær e beliggende og indrettet således, at risikoen for kontaminering af det afgassede biomasse hindres, jf. bilag V, kap. II, pkt. 2 i forordningen om animalske biprodukter. 

Transport af husdyrgødning til biogasanlæg, hvor der er risiko for krydskontaminering

I tilfælde, hvor en besætning i forbindelse med sygdomsforekomst er blevet pålagt restriktioner, fx hygiejnisering af husdyrgødningen, skal der rengøres og desinficeres efter hvert enkelt vognlæs husdyrgødning, der transporteres til biogasanlægget. 

Transport af nedbrydningsaffald fra biogasanlæg

Ved transport af nedbrydningsaffald fra biogasanlægget til besætningen, og efterfølgende af transport af husdyrgødning fra besætningen til biogasanlægget, skal der foretages rengøring og desinfektion, inden læsning af næste vognlæs afgasset biomasse, der transporteres til besætningen.

Pendulkørsel, hvor der ikke er risiko for krydskontaminering.

Når der ikke er risiko for krydskontaminering, kan man ved transport af husdyrgødning fra en given besætning til et biogasanlæg, og efterfølgende transport af afgasset biomasse fra biogasanlægget tilbage til den samme besætning, undlade at rengøre og desinficere mellem hvert enkelt vognlæs.
 
Lovstof​ og regler
Reglerne for anvendelse af animalske bi​produkter /afledte produkter i biogasanlæg er beskrevet i forordningen om animalske biprodukter artikel 13, 14 og 24, samt Gennemførelsesforordningens artikel 10 og bilag V.
 
OGJ-bekendtgørelsen:
 
OGJ-vejledning:

Vejledningen sammenfatter kravene i forordningen om animalske biprodukter, gennemførelsesforordningen og bekendtgørelsen om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold (OGJ).
 

Ændret 23. februar 2022