Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dyrevelfærdspuljen

Siden 2005 har foreninger, der arbejder for at forbedre dyrevelfærden i Danmark, en gang årligt kunnet søge om et tilskud til deres arbejde fra Miljø - og Fødevareministeriets dyrevelfærdspulje. Puljen var i 2011 på 6 mio. kr.

Hvem administrerer dyrevelfærdspuljen?

Det er Landbrugsstyrelsen, der behandler ansøgninger om tilskud fra dyrevelfærdspuljen og som står for udbetalingen.

Læs om dyrevelfærdspuljen på Landbrugsstyrelsens hjemmeside 

Hvad kan man søge om tilskud til?
Midlerne fra puljen fordeles til varetagelse af opgaver og aktiviteter, der knytter sig direkte til dyrenes velfærd, og som ikke allerede bliver løst af offentlige myndigheder, herunder eksempelvis: 
  • Transport af syge og tilskadekomne dyr.
  • Drift af internater for tilskadekomne, herreløse og vilde dyr.
  • Oplysningskampagner om dyrevelfærd.
Der ydes ikke støtte til basisudgifter, der knytter sig til den egentlige administrative drift af foreningerne, f.eks. kontorhold. Der er eksempelvis blevet ydet støtte til aflønning af dyrlæge, dyrepasser eller andet personale på et internat, men derimod ikke til de centrale, administrative udgifter, som foreningerne har i forbindelse med drift af internatet.

Særligt for så vidt angår støtte til drift af internater kan støtten gives til de aktiviteter, der knytter sig direkte til dyrenes velfærd, navnlig i form af forbedringer af dyrenes forhold i internaterne samt udvidelse af kapaciteten. De egentlige (centrale) administrative udgifter, som de foreninger, der driver internaterne, har, falder uden for støtteområdet. Således vil der kunne ydes støtte til eksempelvis aflønning af dyrlæge, dyrepasser eller andet personale på et internat, men derimod ikke til de centrale, administrative udgifter, som foreningen har i forbindelse med drift af internatet.

 
Hvordan fordeles midlerne i puljen?
Ved fordelingen af puljens midler foretages der en samlet vurdering af, i hvilket omfang opgaven, der er søgt om midler til, falder ind under ovennævnte formål. Herudover vil der bl.a. blive lagt vægt på, hvor veletableret foreningen er, og i hvilket omfang foreningen selv tilvejebringer eller forsøger at tilvejebringe en del af de nødvendige midler til varetagelse af opgaven. Det indgår ligeledes i vurderingen, om flere forskellige foreninger, der har søgt om støtte, reelt repræsenterer den samme personkreds.

Læs om de økonomiske rammer på Landbrugsstyrelsens hjemmeside
 
Hvad er tilskuddet betinget af?
Tildeling af midler fra puljen er betinget af, at den pågældende forening efterfølgende indsender et regnskab, hvoraf det fremgår, hvordan de tildelte midler er blevet anvendt og andelen af eventuel anden finansiering. Foreningen skal i den forbindelse tillige beskrive, hvordan opgaven er afviklet.

Læs om betingelser for tilskud på Landbrugsstyrelsens hjemmeside
 
Hvordan søger man om tilskud fra dyreværnspuljen?
På Landbrugsstyrelsens hjemmeside finder du ansøgningsskema, ansøgningsfrist og kontaktoplysninger.

Ansøgningsskema

Ansøgningsfrist og kontaktoplysninger​​​
 
Ændret 20. juli 2021