Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dyrlægers økonomiske uafhængighed af medicinalvirksomheder

Efter reglerne i Dyrlægeloven skal praktiserende dyrlæger i deres virke være fuldstændigt uafhængige af økonomiske interesser i medicinalvirksomheder.

​Efter dyrlægelovens § 8 a, stk. 1, må en praktiserende dyrlæge ikke praktisere uden at have fået særlig tilladelse, hvis dyrlægen gennem ejerskab, ansættelsesforhold eller på anden måde har økonomiske interesser i virksomheder, der beskæftiger sig med lægemidler til dyr. 

Det gælder, hvad enten vi​rksomheden fremstiller, indfører, udfører, oplagrer, forhandler, fordeler, udleverer, opsplitter eller emballerer lægemidler til dyr.  

Tilladelse til dette kan kun blive givet i særlige tilfælde.

Ved økonomiske interesser forstås i denne forbindelse interesser af en vis betydning eller størrelsesorden. F.eks. vil en ubetydelig aktiepost eller ejerandel i en virksomhed ikke medføre krav om tilladelse efter dyrlægelovens § 8 a, stk. 1.

 
Betingelser for tilladelse
Tilladelsen gives kun i særlige tilfælde. Kravet om, at man skal opnå tilladelse for at kunne praktisere, retter sig alene mod den praktiserende dyrlæge.
 
Tilladelse vil f.eks. kunne opnås, hvis en praktiserende dyrlæges personlige tilknytning til de pågældende typer medicinalvirksomheder, jf. lægemiddelloven, er af midlertidig karakter, f.eks. i forbindelse med dyrlægens deltagelse i kliniske afprøvninger af lægemidlers effekt på produktionsdyr.
 
Formålet med reglen om økonomisk uafhængighed af medicinalvirksomheder

Formålet med dyrlægelovens § 8 a, stk. 1, er at sikre, at praktiserende dyrlæger i deres virke er direkte og indirekte ​fuldstændigt uafhængige af økonomiske interesser i medicinalvirksomheder. 

En praktiserende dyrlæge skal således være økonomisk uafhængig af lægemiddel- eller grossistvirksomheder og må ikke gennem ejerskab, ansættelsesforhold eller på anden måde have økonomiske interesser i de i bestemmelsen nævnte virksomheder. 

Dyrlægen må heller ikke modtage betaling eller anden form for vederlag fra sådanne virksomheder, medmindre der opnås tilladelse til, at dyrlægen praktiserer trods modtagelse af sådanne vederlag.

 
Vurdering af tilknytning til virksomhed

Ved vurderingen af, hvorvidt der er tale om en direkte eller indirekte tilknytning til virksomheden, skal der bl.a. tages udgangspunkt i dyrlægens eventuelle besiddelse af aktieposter, deltagelse i bestyrelsesarbejde, samt dyrlægens økonomiske, kontraktmæssige forhold og/eller øvrige tilhørsforhold til virksomheden - herunder ansættelsesforhold.

Som udgangspunkt vil der ikke være tale om direkte eller indirekte økonomiske interesser, hvis en praktiserende dyrlæge deltager i faglige konferencer og modtager repræsentation m.v. sponsoreret af virksomheder, der håndterer lægemidler til dyr efter reglerne i lægemiddelloven.

 

Regler vedrørende gaver, sponsorering og kurser 

Bestemmelsen i § 8 a, stk. 1, tilsigter i øvrigt ikke at begrænse lægemiddelvirksomheders adgang efter lægemiddellovgivningen til at tilbyde økonomiske fordele til sundhedspersoner i form af gaver af ubetydelig værdi, når gaven kan anvendes i modtagers erhverv, eller den gives til modtagerens mærkedag, repræsentation. Dette gælder også, hvis der er tale om sponsorering af faglig information og uddannelse om lægemidler m.v.

Reglerne om økonomiske fordele til sundhedspersoner fremgår af bekendtgørelse om reklame m.v. for lægemidler. Dyrlæger er som andre sundhedspersoner underlagt disse regler.

 
§ 8 a gælder også familie og ægtefæller

Også praktiserende dyrlægers nærtstående er omfattet af reguleringen. Således skal en praktiserende dyrlæge efter § 8 a, stk. 3, give Fødevarestyrelsen oplysning, hvis dyrlægens ægtefælle, samlever eller beslægtede i lige linje gennem ejerskab, ansættelsesforhold eller på anden måde har betydelige økonomiske interesser i en virksomhed, der fremstiller, indfører, udfører, oplagrer, forhandler, fordeler, udleverer, opsplitter eller emballerer lægemidler til dyr.

 
Lovstof og regler
 

​ 
Ændret 2. februar 2022