Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen

Dyresundhedsmæssige krav til salamandre af Caudata-ordenen

Operatører af egnede faciliteter, der er beliggende i Danmark, skal forud for påbegyndelsen af nogen form for karantæne af salamandre af Caudata-ordenen, der enten er afsendt fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland, registreres af Fødevarestyrelsen.

Dette dyresundhedsmæssige krav indgår som led i beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse handel inden for Unionen med salamandre af Caudata-ordenen og indførsel til Unionen af sådanne dyr for så vidt angår svampen Batrachochytrium salamandrivorans. 
Kravene fremgår af bekendtgørelse om ind- og udførsel af salamandre.

Andre salamandre end dem, der er omfattet Caudata-ordenen, er ikke omfattet af bekendtgørelsens regler.

Anmodning om registrering af egnet facilitet til salamandre af Caudata-ordenen skal sendes til via Fødevarestyrelsens kontaktformular, og indeholde følgende oplysninger:

 1. Adressen for den egnede facilitet.
 2. Navn, adresse og kontaktoplysninger på den ansvarlige operatør for den egnede facilitet.
 3. Navn, adresse og kontaktoplysninger på den dyrlæge, der fører tilsyn med den egnede facilitet i forhold til relevante bestemmelser i bekendtgørelse om ind- og udførsel af salamandre.

Kontaktformular findes på Fødevarestyrelsenshjemmeside:
Gå til "Kontakt Fødevarestyrelsen" 

Egnede faciliteter til salamandre af Caudata-ordenen bruges i forbindelse med:

 

Minimumsbetingelser for egnede faciliteter

I bilag 1 til bekendtgørelse om ind- og udførsel af salamandre er de minimumsbetingelser listet, som egnede faciliteter skal opfylde:
 
1.       Følgende gælder for den egnede bestemmelsesfacilitet:
 • Den har et system, der sikrer passende overvågning af salamandrene.
 • Den er under tilsyn af en dyrlæge.
 • Den er rengjort og desinficeret i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens anvisninger.

Læs om bekendtgørelse om ind- og udførsel af salamandre

2.       Operatøren af den egnede facilitet sikrer, at:
 • beholdere, kasser eller andre smittebærende genstande, der anvendes til transport af salamandrene, rengøres og desinficeres, medmindre de destrueres, på en måde, der forhindrer spredning af Bsal,
 • affaldsmateriale og spildevand regelmæssigt indsamles og efterfølgende opbevares og behandles på en måde, der forhindrer spredning af Bsal,
 • døde kroppe af salamandre, der har været anbragt i karantæne, undersøges i et laboratorium udpeget af den kompetente myndighed, og
 • de fornødne test og behandlinger af salamandre foretages i samråd med og under tilsyn af dyrlægen.
3.       Operatøren af den egnede bestemmelsesfacilitet oplyser den godkendte dyrlæge om sygdomme eller dødsfald hos salamandrene under karantænen.
4.       Operatøren af den egnede bestemmelsesfacilitet opbevarer en fortegnelse over:
 • dato, antal og arten af salamandre, der ankommer til og forlader faciliteten med hver sending,
 • kopier af dyresundhedscertifikater og CVED'et, som ledsager sendingen af salamandre, sygdomstilfælde og antal dødsfald om dagen,
 • datoer for og resultater af testning, og
 • typer af og datoer for behandling og antal dyr, der underkastes en sådan behandling.

 

Hvilke tests og behandlinger skal foretages?

Hvad der skal foretages af tests og behandlinger afhænger helt af, om der er tale om udførsel og indførsel til og fra en anden medlemsstat eller om der er tale om import fra et tredjeland.
 
Du kan læse mere om kravene i:
 
 
 
 
Ændret 1. august 2022