Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Eksportrestriktioner

Her kan du se de aktuelle eksportrestriktioner, der er tilkendegivet fra lande uden for EU, i forhold til danske dyr og produkter heraf.

​​​​Denne side bliver, i det omfang det er muligt, opdateret med hensyn til nye restriktioner, men det kan ikke garanteres, at det er sids​te nyt, der ligger her.  

Aktuelle eksportrestriktioner

Som følge af udbrud af husdyrsygdomme i Danmark eller EU (bl.a. fugleinfluenza) har følgende tredjelande over for Fødevarestyrelsen tilkendegivet, at de har udstedt forbud mod import af danske dyr og produkter, nærmere angivet i nedenstående liste:

 
Liste over aktuelle eksportrestriktioner
Senest opdateret  2. september 2021 kl. 12.45​
Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande.
 
Listen opdateres løbende og er udarbejdet på baggrund af de seneste oplysninger, som Fødevarestyrelsen er blevet gjort bekendt med. Der kan være andre restriktioner, som Fødevarestyrelsen ikke har kendskab til. Dog omfatter nedenstående liste ikke eksportrestriktioner på oksekød sfa. BSE.
 

​Land

​Hvad er omfattet af forbuddet

​Undtagelser

​Forbuddet træder i kraft

​CanadaSom følge af IHN udbrud: ​Opdrættede æg af laksearter til opdræt eller forskning og uddannelse​Importstoppet gælder indtil CFIA har modtaget ønsket information fra FVST.​21. maj 2021
​Egypten

​Mælk og mælke-
produkter samt udbenet
kød på grund af fund af
Schmallenberg-
virus i EU.

​Mælk og mælkeprodukter samt udbenet kød fra alle EU lande kan dog eksporteres til Egypten, såfremt produkterne er ledsaget af et sundhedscertifikat eller en tillægsattestation hertil, der attesterer, at "produkterne er fri for smitsomme og epidemiologiske sygdomme."
​6. maj 2012
Filippinerne
​Som følge af udbrud af HPAI: Levende fjerkræ og fjerkræprodukter fra hele Danmark

​23. marts 2021
​​

​Hong Kong

​Som følge af udbrud af HPAI: Fjerkrækød (hele slagtekroppe, udskæringer og spiselige slagtebiprodukter) samt ferske og varmebehandlede fjerkræprodukter, inkl. æg, til human konsum. Forbuddet gælder ovenstående, fra Viborg, Slagelse og Sønderborg kommune​

Forbuddet gælder indtil videre kun eksport af produkter fra Viborg, Slagelse og Sønderborg kommune

Forbuddet gælder ikke for varmebehandlede fjerkræprodukter. Varmebehandlede fjerkræprodukter eksporteres på eksportcertifikat OEC08

Viborg: 7. januar 2021

Slagelse: 10. marts 2021​

Sønderborg: 7. Juli 2021

​Indien​Sælskind (i enhver form)​28. marts 2018


​Kasakhstan​Svinekød og svinekødsprodukter pga. udbrud af Pandemisk Influenza A/H1N1 i svin
​Fødevarestyrelsen er indforstået med, at der kan udstedes certifikater på svinekød og produkter heraf, såfremt virksomheden er godkendt til eksport til Rusland uanset restriktionen af den 29. april 2010. Fødevarestyrelsen har ikke kunnet få bekræftet, at restriktionen er ophævet, men den fremgår heller ikke af myndighedernes hjemmeside. Eksporten foregår dog på virksomhedens risiko jf. ovennævnte.​29. april 2010
​Kina ​Levende fugle, fjerkrækød, fjerkræprodukter og produkter heraf.​30. november 2016
​Mexico
Som følge af udbrud af HPAI: Rugeæg og daggamle kyllinger fra region Sydjylland

16. juli 2021
​Ny Kaledonien
​​Bemærk, at Ny Kaledonien har indført restriktioner i en række andre EU lande. Eksport af kød og kødprodukter med indhold af anden oprindelse end Dansk, og som ikke er omfattet af undtagelsen, kræver dokumentation for, at kødet ikke kommer fra områder underlagt restriktioner fra Ny Kaledonien

​​Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter der er behandlet på en måde der inaktiverer AI virus. 

 

Ophævelse af restriktion for fjerkrækød og fjerkrækødprodukter fra regionen Midtjylland, slagtet efter d. 8. april 2021

​20. november 2020
​Peru
​Som følge af udbrud af fiskesygdommen IHN, har Peru indført midlertidig suspension for import af øjenæg fra hele Danmark

​30. juni 2021
​Rusland
​Får, geder og sæd heraf som følge af fund af atypisk scrapie​25. oktober 2006
​Rusland​Svin, kvæg, får og geder fra alle EU-lande pga. konstaterede uoverensstemmelser i en række forsendelser fra EU i 2011 og 2012.​Avlsdyr er undtaget, da disse i forbindelse med karantænen bliver inspiceret af en russisk dyrlæge.​20. marts 2012
​Rusland​Forarbejdet animalsk protein (PAP) til foder til produktionsdyr pga. bekymring for spredning af kogalskab (BSE) med ovennævnte produkter.​Fiskemel og PAP til petfood produktion.​26. marts 2012
​Rusland ​I forbindelse med fund af Schmallenberg-virus i Danmark har de russiske veterinære myndigheder indført midlertidige restriktioner for eksport af levende kvæg, får og geder og disses avlsmateriale til Rusland, samt transitering af disse produkter gennem Rusland. Restriktionerne gælder for dyr og avlsmateriale med oprindelse på Fyn og Sjælland.

​28. februar 2013 (Sjælland)

 

 

2. juli 2012 (Fyn)

​Rusland

​I forbindelse med fund af tungmetaller og chloramphenicol i produkter fra EU, herunder også danske produkter, indfører Rusland midlertidige restriktioner for følgende produkter(angivet med toldkoder):

  • Spiselige slagtebiprodukter af kvæg og svin (fra toldkode 0206 og 0210)
  • Spiseligt mel og pulver af kød og slagtebiprodukter (fra toldkode 0210)
  • Fedt inkl. spæk (toldkode 1501)
  • Talg fra kvæg (fra toldkode 1502)
​Forsendelser afsendt før 21. oktober 2014, og som ankommer til den russiske grænse inden 26. oktober2014, vil kunne importeres, og vil efterfølgende blive underlagt laboratorietests, i relations til produktets sikkerhed.​21. oktober 2014
​Rusland

​Ruslands supplerer de midlertidige restriktioner fra d. 21. oktober 2014, med følgende produkter(angivet med toldkoder):

  • Biprodukter og fedt anvendt til fødevarer (fra toldkode 1602)

Forbuddet er af kommissionen specificeret til udelukkende at gælde for biprodukter og fedt fra svin.

​25. november 2014
​Rusland

Import til, og transit gennem Rusland af levende fugle og fjerkræ, samt rugeæg, fra Aalborg Kommune.​Eksport kan kun finde sted ved angivelse af at oprindelsen ikke er Aalborg Kommune. Forholdsregler fremgår af certifikatsiderne for de berørte produkter. ​5. februar 2020
​Rusland
​Som følge af udbrud af HPAI: Levende fjerkræ og rugeæg; fjerkrækød og fjerkrækødprodukter samt alle øvrige produkter der indeholder forarbejdet fjerkræ.

Desuden transit gennem Rusland af levende fugle
Varer der har gennemgået en behandling, der sikrer inaktivering af AI virus jf. OIE Terrestrial Animal Health Code; foder og foderadditiver til fjerkræ (ekskl. foder og foderadditiver af ikke-animalsk oprindelse samt kemisk og mikrobiologisk syntetiserede); brugt udstyr til opdræt, slagtning og opskæring af fjerkræ​
​19. november 2020
​Saudi Arabien​Levende akvariefisk
​FVST har modtaget denne information
d. 19.september 2017. Forbuddet trådte i kraft per d. 22. august 2017


​Storbritannien
​Som følge af udbrud af fiskesygdommen, IHN, har Storbritannien indført midlertidig restriktion for import af øjenæg og levende fisk, modtagelige for sygdommen, for hele Danmark 

​29. juli 2021
​Sydafrika ​Svinekød og produkter, der indeholder svinekød herunder også petfood sfa. dioxin, der oprinder fra Irland og Nordirland

​Forbuddet er gældende for varer, som er afskibet efter den 12. december 2008
​Sydafrika
​Som følge af udbrud af HPAI: Levende fjerkræ, duer og øvrige fugle; æg; fersk (inkl. frosset) fjerkrækød.

Sydafrika kræver stop for udstedelse af certifikater for de berørte produkter, herunder erstatningscertifikater der omdirigerer varer til Sydafrika. 
SPF æg; varmebehandlede fjerkræprodukter til hvilke der allerede er udstedt gyldig veterinær importtilladelse​
18. november 2020​

Varer pakket 26. oktober 2020 og frem vil blive destrueret for importørens regning, ved ankomst
​Sydkorea
​​Som følge af udbrud af HPAI: Fjerkræ, inkl. daggamle kyllinger, rugeæg, strudse, øvrige fugle, fjerkrækød og skalæg
​Fjerkrækød, der er varmebehandlet jf. attestationerne i La 23,0-5611 "Varmebehandlet fjerkrækød og fjerkrækødkonserves til Sydkorea" bemærk i øvrigt attestation vedr. zoner.

Autoriserede produkter fra "Scope and Standards for Sterilisation, Pasteurisation and Process of Dedicated Products for Quarantine" 
​​Forbuddet er gældende for varer, som er afskibet fra og med 17. November 2020.

Varer der er afsendt 16. november og før vil blive underkastet yderligere HPAI test.
 
PROBLEMER VED ATTESTERING I CERTIFIKATER SFA. PÅVISNING ELLER UDBRUD AF SMITSOMME HUSDYRSYGDOMME
 

Levende dyr og animalske biprodukter.

Vær opmærksom på ordlyden i certifikaterne fsva. frihed for husdyrsygdomme. For at embedsdyrlægen skal kunne skrive under på certifikatet, skal ordlyden i certifikatet være i overensstemmelse med de faktuelle forhold.

Typisk skal det enten attesteres, at Danmark i en given periode har været fri for en specifikt nævnt husdyrsygdom, eller at dyr/produkter stammer fra et område/en bedrift, hvor der ikke har været konstateret en specifik nævnt husdyrsygdom, evt. indenfor en given periode.
 
 
Eksportrestriktioner på visse levende dyr og produkter heraf pga. Schmallenberg-virus
Adskillige tredjelande har indført importrestriktioner for visse levende dyr og produkter gældende for EU-lande, hvor kvæg, får og/eller geder er konstateret smittet med Schmallenberg-virus. Ganske få tredjelande har indført restriktioner for alle EU-lande.

EU-Kommissionen har tidligere ført en liste over hvilke tredjelande, der har indført restriktioner pga. Schmallenberg virus, men gør det ikke længere.

For Danmarks vedkommende henvises til listen over aktuelle eksportrestriktioner, der også inkluderer restriktioner på import fra Danmark som følge af Schmallenberg-virus.
 
Supplerende krav fra tredjelande ift. Schmallenberg virus vil fremgå af de aftalte certifikater eller tillægsattester ved eksport af diverse dyr og produkter fra Danmark til de enkelte tredjelande.

Eksportrestriktioner på fjerkræ og fjerkræprodukter pga. fugleinfluenza
Se i øvrigt listen over aktuelle eksportrestriktioner, også for restriktioner på import fra Danmark som følge af lavpatogen og højpatogen fugleinfluenza.

 
Eksportrestriktioner på drøvtyggere – får, geder, køer og hjorte – pga. bluetongue
Danmark er i henhold til OIE officielt fri for bluetongue fra den 1. januar 2011.
 
Se i øvrigt listen over aktuelle eksportrestriktioner, også for restriktioner på import fra Danmark som følge af bluetongue.
 
 
Eksportrestriktioner og hvordan Fødevarestyrelsen agerer ved udbrud af dyresygdomme hos landdyr, der er omfattet af OIEs Terrestial Animal Health Code og fælles EU-lovgivning

Fødevarestyrelsen indfører ikke eksportrestriktioner ved udbrud af dyresygdomme pro-aktivt.

Det vil sige, at Fødevarestyrelsen kun indfører eksportrestriktioner 1) hvis Fødevarestyrelsen modtager eller gøres opmærksom på restriktioner, der kommunikeres fra tredjelandet i forbindelse med udbrud af dyresygdom eller 2) hvis der i den aftalte tekst i certifikatet allerede er taget forbehold for eksport fra Danmark ved udbrud af den pågældende dyresygdom.

Som udgangspunkt administrerer Fødevarestyrelsen eksportrestriktioner på de 3 niveauer, der følger den officielle administrative forvaltning i Danmark: Land, Regioner (5), Kommuner (98)

Fødevarestyrelsen vil altid i dialogen med tredjelande forsøge at henvise til overholdelse af EU-lovgivningen og de foranstaltninger, der implementeres jf. denne, i forbindelse med udbrud af en dyresygdom, som sikkerhed for tredjelandet ved eksport fra Danmark.

Hvis ikke tredjelandet kan acceptere dette, vil eksportrestriktionerne foreslås indført på kommuneniveau. Det vil sige, at der indføres eksportrestriktioner for de kommuner, som er omfattet af den eller de zoner, der implementeres jf. EU-lovgivningen. Visse lande vil ikke acceptere regionalisering på kommuneniveau, og det kan derfor blive nødvendigt at eskalere eksportrestriktioner til regionsniveau.

 

Det er i sidste ende tredjelandet, der fastsætter omfanget af eksportrestriktionerne.

Træffes der for enkelte lande aftaler om anden fortolkning, fx på baggrund af historik, beskrives dette i kommunikationen på certifikatsiden, fx "administrativt område skal for dette certifikat fortolkes således…."

 

Attestationer hvor Fødevarestyrelsen skal attestere for frihed for en given sygdom.

Fødevarestyrelsen attesterer altid for frihed i henhold til OIEs normer, med mindre der eksplicit er skrevet andet i certifikatet.

Det vil sige, at når der i certifikatet skal attesteres for en besætning/område/zone/land er fri, skal det lægges til grund for vurderingen, at der menes "fri i henhold til OIE – Terrestial Animal Health Code".

Ved udbrud af dyresygdomme er det vigtigt, at du løbende tjekker certifikatsiden for det certifikat, du ønsker at anvende for konkret information og vejledninger.

Rusland – importforbud 
Rusland har fra og med den 8.august 2014 indført importforbud af en række landbrugsvarer fra USA, EU-lande, Canada, Australien og Norge.​
 
Ændret 21. oktober 2021