Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import af nonfood

Nonfood, heriblandt animalske biprodukter, er produkter, som ikke skal spises af mennesker. Ved indførsel skelnes mellem "indførsel ved samhandel fra EU-lande" og "import fra tredjelande".

​​​​​Indførsel ved samhandel fra EU-lande er indførsel fra andre EU-lande, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Andorra og San Marino. Hvis der er tale om​ pro​​dukter baseret på fisk og fiskevarer, er handel med Færøerne og Island også samhandel. Landene betegnes samlet som "samhandelsområdet".

Import fra tredjelande er indførsel fra lande uden for samhandelsområdet.

Disse to begreber vil blive brugt ved beskrivelse af betingelserne for indførsel af nonfood-produkter samt hø og halm.

En gruppe nonfood-produkter kaldes anima​lske biprodukter og er omfattet af Biproduktforordningen. Eksempler på animalske biprodukter er jagttrofæer, gylle og hundefoder. 

Læs mere om​ import fra tredjelande af animalske biprodukter

Læs mere om samhandel med animalske biprodukter

Hø og halm må indføres fra andre EU-lande og fra visse tredjelande. 

Læs mere om indførsel af hø og halm

 
Hvilke regler regulerer samhandel og import af animalske nonfood-produkter?
Bestemmelserne om samhandel og import af animalske nonfood-produkter fremgår af Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood-produkter m.v.
 
Herudover finder kravene i Biproduktforordningen anvendelse, hvis det produkt, som ønskes indført, er et såkaldt animalske biprodukt, som ikke er bestemt til konsum.
I tilfælde af udbrud af alvorligt smitsomme husdyrsygdomme vil der blive indført importrestriktioner for visse typer af produkter. Det betyder, at man ikke må importere denne type produkter fra de områder, der er omfattet af importrestriktionerne.
 
Du kan nederst på denne side finde et link til importrestriktionerne og den øvrige lovgivning.
 
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker at indføre animalske nonfood-produkter eller hø og halm?

Registrering som importør

Hvis du vil indføre animalske nonfood-produkter fra samhandelsområdet eller tredjelande skal du registreres af Fødevarestyrelsen forud for indførslen af disse produkter ved at s​ende en ansøgning til Fødevarestyrelsen. 
 
 

Skal jeg ud over at være registreret som importør have særlige veterinære tilladelser til indførsel?

Hvis du ønsker at indføre animalske nonfood-produkter, for hvilke der er fastlagt fælles EU-regler, fra samhandelsområdet eller tredjelande, skal du kun have en egentlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen, hvis dette fremgår af EU-reglerne. Ellers kan du indføre produkterne, hvis du er registreret som importør og produkterne opfylder de relevante krav og er ledsaget af de korrekte dokumenter.
 
Hvis der er tale om produkter, for hvilke der ikke er fælles EU-regler, skal du have en tilladelse fra Fødevarestyrelsen, inden produkterne må indføres.
 
Hvis der er tale om import fra tredjelande, skal du sikre dig, at produkterne føres til grænsekontrol, inden de føres ind i EU. Du kan læse mere om grænsekontrol nedenfor.
 

Samhandel – forhåndsanmeldelse og registrering ved modtagelse fra samhandelsområdet

Udover registreringen skal du, hvis Fødevareenheden beder dig om det, underrette den lokale fødevareenhed forud for indførsel fra samhandelsområdet. Fødevareenheden specificerer fra gang til gang, hvilke elementer underretningen skal bestå af, fx oplysning om produkttype, antal partier, afsendelsesstedets og bestemmelsesstedets adresse, samt forventet ankomsttidspunkt.
Inden der foretages opdeling eller afsætning af modtagne partier fra samhandelsområdet, skal du som importør eller din repræsentant sikre, at:
  • de ledsagende dokumenter er korrekt udfyldt (dokumentkontrol)
  • der er overensstemmelse mellem produkterne og de medsendte dokumenter (identitetskontrol), og
  • produkternes sundhedsmæssige kvalitet er tilfredsstillende (fysisk kontrol)
Det er importørens ansvar at sikre, at indførte produkter opfylder lovgivningen og er ledsaget af de foreskrevne dokumenter. Du har således som importør ansvaret for forud for hver import at sikre dig, at produktet er fremstillet samt transporteres m.v. i overensstemmelse med de gældende betingelser i såvel afsender- som modtagerlandet.  
Som registreret importør skal du derudover føre register over modtagne leveringer fra samhandelsområdet, blandt andet produktart, afsender, modtager etc. Registret skal opbevares i mindst 5 år og skal på forlangende forevises Fødevareenheden.

Import fra tredjelande – forhåndsanmeldelse, registrering og grænsekontrol 

Udover registreringen skal du ved import fra tredjelande underrette den lokale fødevareenhed én arbejdsdag forud for hver indførsel. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om produkttype, antal partier, afsendelsesstedets og bestemmelsesstedets adresse samt forventet ankomsttidspunkt.

Inden der foretages opdeling eller afsætning af importerede produkterne, skal du som importør eller din repræsentant sikre, at:
  • de ledsagende dokumenter er korrekt udfyldt​ (dokumentkontrol)
  • der er overensstemmelse mellem produkterne og de medsendte dokumenter (identitetskontrol), og
  • produkternes sundhedsmæssige kvalitet er tilfredsstillende (fysisk kontrol)
Det er importørens ansvar at sikre, at indførte produkter opfylder lovgivningen og er ledsaget af de foreskrevne dokumenter. Du har således som importør ansvaret for forud for hver import at sikre dig, at produktet er fremstillet, samt transporteres m.v. i overensstemmelse med de gældende betingelser i såvel afsender- som modtagerlandet.
Som registreret importør skal du derudover føre et register over modtagne leveringer fra tredjelande, blandt andet produktart, afsender, modtager etc. Registret skal opbevares i mindst 5 år og skal på forlangende forevises fødevareenheden.
 

Du skal huske, at importerede produkter skal indføres via et godkendt grænsekontrolsted.

Hvis animalske nonfood-produkter importeres direkte fra et tredjeland, gælder ud over det ovennævnte, at produkterne skal føres via et godkendt grænsekontrolsted, inden produkterne føres ind i EU, og at produkterne skal ledsages af ét originalt sundhedscertifikat pr. parti. De sundhedscertifikater, der skal anvendes ved import af animalske biprodukter, fremgår af Gennemførelsesforordningens bilag XV.
 
Du skal, før produkterne ankommer til EU, underrette grænsedyrlægen om, at der ankommer animalske nonfood-produkter til EU. Underretningen – også kaldet forhåndsanmeldelsen – skal oplyse om produktets art og mængde, forventet ankomsttidspunkt samt en række andre oplysninger om blandt andet afsender, modtager og oplysningerne i sundhedscertifikatet. Forhåndsanmeldelsen skal foretages ved udfyldelse og fremsendelse til grænsedyrlægen af et særligt skema kaldet CVED. Du skal udfylde del I af CVED’et. Du kan udfylde del I af CVED’et elektronisk i et særligt informationsudvekslingsprogram, som hedder TRACES.
 
Ved grænsekontrollen vil produktet blive underkastet dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder udtagelse af prøver til laboratorieanalyser. Når grænsedyrlægen har foretaget kontrollen, udsteder grænsedyrlægen et kontrolcertifikat: CVED’et, som ud over del I (som du har udfyldt) består af del II, der udfyldes af grænsedyrlægen, og som beskriver bedømmelsen af partiet. Når SKAT modtager CVED’et fra grænsedyrlægen, kan den endelige toldbehandling finde sted. 
 
Læs mere om nonfood
​ 
 
 
Lovstof og regl​er
 
Ændret 25. november 2021