Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Pesticidet ethylenoxid i fødevarer – herunder tilsætningsstoffer og sesamfrø fra Indien

Der er gentagne fund af pesticidet ethylenoxid i en række fødevarer, herunder tilsætningsstoffer og sesamfrø fra Indien. Fund i sesamfrø har resulteret i, at der er vedtaget nye regler for import af sesamfrø med oprindelse i Indien. Restriktionen er hasteindført i EU og trådte i kraft den 26. oktober 2020.

Regler for import af sesamfrø fra Indien til EU

I september 2020 blev der fundet høje koncentrationer af pesticidet ethylenoxid i sendinger af sesamfrø importeret til EU fra Indien. Da det ikke kan udelukkes, at der kan være en sundhedsmæssig risiko ved indtagelse af ethylenoxid i fødevarer, er der derfor indført skærpede betingelser for import af sesamfrø fra Indien.

De indførte restriktioner indebærer:

Følgende skærpede betingelser for import af sesamfrø fra Indien er gældende:

  • Sesamfrø med oprindelse i Indien skal til grænsekontrol forud for indførsel til EU

  • Der er bl.a. krav om kemiske analyser for 50% af de indkomne sendinger. De udtagne sendinger analyseres for indhold af pesticidrester, inklusiv ethylenoxid

  • Sendinger af sesamfrø med oprindelse i Indien skal ledsages af analyseresultater, der dokumenterer, at EU's grænseværdier for pesticider inkl. ethylenoxid er overholdt, samt et officielt certifikat udstedt af den kompetente myndighed i Indien

De nye regler trådte i kraft den 26. oktober 2020.

  • Derudover, er der fra d. 1. januar 2021 implementeret 100% kontrol af importerede økologiske sesamfrø fra Indien.

    Alle importører af sesamfrø samt producenter af produkter indeholdende sesamfrø bør således være opmærksomme på at sikre, at alle sesamfrø fra Indien og produkter heraf overholder maksimalgrænseværdien.

Håndtering af fund af ethylenoxid over grænseværdien i fødevarer

Ethylenoxid er ikke godkendt til brug som pesticid i EU. Kilden til fund af ethylenoxid vurderes at være bevidst brug af stoffet i lande uden for EU, hvor stoffet bruges til at bekæmpe bakterier og andre skadevoldere i fødevaren. EU-Kommissionen har understreget, at fødevarer med restindhold af ethylenoxid over grænseværdien - samt alle produkter, hvor disse fødevarer indgår - bør vurderes som farlige jf. artikel 14 i Fødevareforordningen 178/2002.

Baggrunden for dette er, at det er vurderet, at stoffet kan skade arveanlæggene og være kræftfremkaldende. Det er ikke muligt at fastsætte en nedre grænse for ethylenoxids skadelige effekter. Derfor skal fund af restindhold af stoffet af hensyn til forbrugerne, håndteres ud fra et forsigtighedsprincip ud fra den videnskabelige viden, der er i dag. Det er derudover en skærpende omstændighed, at der er tale om et stof, der bruges bevidst.

På baggrund af ovenstående vurderes alle fund af ethylenoxid over grænseværdien i fødevarer, herunder tilsætningsstoffer, samt produkter hvor disse fødevarer eller tilsætningsstoffer indgår, derfor som udgangspunkt som farlige. Alle fødevarevirksomheder skal således være opmærksomme på, at alle fødevarer herunder tilsætningsstoffer overholder grænseværdien, og at fødevarer eller tilsætningsstoffer med ulovligt indhold ikke anvendes i sammensatte produkter.

 

Spørgsmål og svar

Hvor farligt er ethylenoxid?

Ethylenoxid er vurderet at kunne være kræftfremkaldende, på grundlag af undersøgelser, hvor forsøgsdyr og mennesker har været udsat for stoffet via indånding. Der er imidlertid ingen information om, hvorvidt stoffet kan være kræftfremkaldende efter indtagelse via maden. Det kan ikke udelukkes, at der kan være en sundhedsmæssig risiko ved indtagelse af ethylenoxid fra fødevarer.

Ethylenoxid er meget flygtigt og vil sandsynligvis forsvinde helt eller delvist ved tilberedning eller forarbejdning, men der kan dog alligevel være risiko for, at der kan være rester af stoffet i tilberedte eller forarbejdede fødevarer.

Hvad skal man som forbruger gøre?

Forbrugere anbefales at orientere sig om tilbagetrukne fødevarer på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Er det mest farligt for børn?

En forsigtig tilgang er, at hverken børn eller voksne spiser sesamfrø fra Indien eller andre typer af fødevarer, der hyppigt bliver tilbagetrukket. Ethylenoxid er under mistanke for at udgøre en risiko ved indånding, men det er ikke vist, at stoffet udgør den samme risiko i kosten. Ethylenoxid fordamper nemt, og risikoen er sandsynligvis begrænset i forarbejdede fødevarer, men der er ikke grund til at løbe en risiko. Der er ikke undersøgelser der peger på at børn er mere udsatte end andre aldersgrupper. Fødevarestyrelsen anbefaler, at man holder øje med fødevarer, der tilbagekaldes, og at man kasserer disse.

Hvor meget regner man med at skulle spise for at se symptomer?

Der er ingen grænse for, hvornår man løber en risiko ved indtagelse af ethylenoxid, da der ikke er en nedre grænse for stoffets skadelige effekter (kan være kræftfremkaldende og kan skade arvematerialet). Derfor kan det ikke udelukkes at små mængder udgør en risiko, men der vides ikke nok om stoffet til, at det kan fastslås med sikkerhed. Da stoffet nemt fordamper er risikoen sandsynligvis begrænset i forarbejdede fødevarer.

Hvad er symptomerne?

Ethylenoxid er vurderet at kunne være kræftfremkaldende ved indånding. Derudover findes ingen information, der kan belyse eventuelle sundhedsskadelige effekter af ethylenoxid efter kortvarig såvel som langvarig indtagelse via fødevarer. Det kan ikke forventes, at man ved indtagelse kan se umiddelbare symptomer.

Hvad så hvis man allerede har spist det?

Hvis man har spist fødevarer, der hyppigt tilbagetrækkes, er det langt fra sikkert, at de indeholder ethylenoxid.

Ethylenoxid er et meget flygtigt stof og vil sandsynligvis forsvinde helt eller delvist ved tilberedning eller forarbejdning. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være rester af stoffet i tilberedte eller forarbejdede fødevarer. Derfor er det også vigtigt at udvise forsigtighed ved at kassere fødevarer, der er under mistanke for et indhold af ethylenoxid.

Hvad gælder for brug af sesamfrø til foder?

Grænseværdien for rester af ethylenoxid i sesamfrø og andre fødevarer gælder også, når den pågældende fødevarer bruges til foder. Det er derfor ikke muligt at anvende sesamfrø eller andre produkter indeholdende en ingrediens med for højt indhold af ethylenoxid til foder. 


Ændret 16. juli 2021