Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel af vareprøver - fødevarer

Vil du indføre fødevarer som vareprøver, er der en række regler, du skal overholde.

Kravene er ikke ens for animalske fødevarer og ikke-animalske fødevarer. Der er også forskel på reglerne, hvis vareprøven kommer fra et samhandelsland (EU-landene, Norge, Andorra, Færøerne og Island) eller et tredjeland (lande uden for samhandelsområdet).

Der er ikke krav om, at importøren skal være registreret hos Fødevarestyrelsen som fødevarevirksomhed eller importør.

Da der er risiko for, at dyresygdomme som f.eks. mund- og klovesyge og fugleinfluenza kan smitte danske dyr, er reglerne for animalske vareprøver fra tredjelande de skrappeste.
 
Animalske fødevareprøver fra tredjelande

Hvis du ønsker at indføre en vareprøve af animalske fødevarer fra et tredjelande, kræver det følgende:

  • At fødevareprøven kommer fra et godkendt tredjeland eller fra godkendte regioner i et tredjeland, som lever op til EU's dyresundhedsmæssige krav
  • At du har søgt om og Fødevarestyrelsen har givet en forudgående tilladelse til indførslen
  • At fødevareprøven ledsages af et sundhedscertifikat udstedt af den kompetente myndighed i afsenderlandet
 

Ansøgning om tilladelse til indførsel af en fødevareprøve kan ske ved at udfylde ansøgningsskemaet (se under punktet 'Selvbetjening'). Det udfyldte ansøgningsskema skal, sammen med en kopi af sundhedscertifikatet, sendes til Fødevarestyrelsen via Fødevarestyrelsens kontaktformular. Angiv i emne at det er en ansøgning om tilladelse til at indføre en fødevareprøve. Dokumenter af relevans for ansøgningen, herunder sundhedscertifikat, vedlægges.

Tilladelsen fra Fødevarestyrelsen skal være givet, før fødevareprøven ankommer til Danmark/EU.  

Hvis der kan gives en tilladelse, vil minimumskravene være:

  • ​​Fødevareprøven skal føres til bestemmelsesstedet
  • Fødevareprøven må udelukkende anvendes til det angivne formål
  • Fødevareprøven må ikke blandes med fødevarer bestemt til konsum, den må ikke bringes i omsætning og den må ikke udleveres
  • Genstande, maskiner og omgivelser, som fødevareprøven har været i kontakt med, skal grundigt rengøres og desinficeres
  • Emballage og eventuelle rester af fødevareprøven skal destrueres efter brug i overensstemmelse med F1069/2009
  • Der skal føres fortegnelser over fødevareprøven, dens anvendelse, bortskaffelse og/eller returnering

Der kan stilles flere krav, hvis Fødevarestyrelsen vurderer, dette er nødvendigt.​

 
Tidsbegrænset generel vareprøvetilladelse
For tiden kan der ikke gives tidsbegrænsede generelle fødevarevareprøvetilladelser.
 
Animalske fødevareprøver fra EU-lande
Indførsel af animalske fødevareprøver fra samhandelsområdet til Danmark kræver ikke tilladelse, og der er ingen mængdebegrænsning. Virksomheden, der indfører fødevaren, skal dog kunne sandsynliggøre, at det er en vareprøve. Vareprøven må ikke omsættes eller udleveres, medmindre det er som smagsprøver, fx i forbindelse med udstillinger.
 
Reglerne for indførsel af animalske fødevareprøver
Reglerne om indførsel af vareprøver af animalske fødevarer findes i F2017/625 om offentlig kontrol og F2019/2122. Se nedenfor. 
Vareprøver, ikke-animalske fødevarer/foder under importrestriktion

For fødevarer og foder omfattet af importrestriktion under forordning (EU) 2019/1793 gælder, at vareprøver på mindre end henholdsvis 50 kg for friske produkter eller 10 kg for andre produkter, der ikke er bestemt til markedsføring, kan indføres uden restriktion eller krav om grænsekontrol.

Virksomheden, der indfører vareprøven, skal kunne sandsynliggøre, at der er tale om en vareprøve. Vareprøven må ikke overdrages til anden virksomhed eller anvendes til fremstilling af fødevarer. 

Hvis du vil indføre vareprøver i mængder over 50 kg friske produkter eller over 10 kg andre produkter omfattet af (EU) 2019/1793, kræves en tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Dertil skal vareprøven præsenteres for grænsekontrollen.

Selvbetjening
Anden lovgivning
 

Vær opmærksom på, at hvis fødevareprøven indeholder vildtfangen fisk, er der krav om IUU kontrol. Du kan læse mere om dette her.

Vær tillige opmærksom på, at andre myndigheder kan have lovgivning på området, f.eks. Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen (Cites regler).


 

Læs mere

 
 
 
Lovstof og regler
 
F2017/625 om offentlig kontrol, F2019/2122 (ændret ved F2021/2089) og F2020/2235
 
Ændret 11. juli 2022