Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel og import af svin

Ved svin forstås avls-, brugs- eller slagtedyr holdt som husdyr (produktionsdyr) af arten Sus scrofa domesticus. Dyrene skal ledsages af et sundhedscertifikat, som udstedes i TRACES af de veterinære myndigheder i afsenderlandet.

​Ved svin forstås avls-, brugs- eller slagtedyr holdt som husdyr (produktionsdyr) af arten Sus scrofa domesticus.

Dyrene skal ledsages af et sundhedscertifikat, som udstedes i TRACES af de veterinære myndigheder i afsenderlandet. Der kan kun udstedes et sundhedscertifikat, hvis dyrene opfylder følgende krav:

  • De er klinisk undersøgt og fundet raske af en embedsdyrlæge inden for 24 timer før afsendelsen.

  • Hvert dyr er identificeret i henhold til EU-reglerne.

  • Dyrene er ikke underlagt restriktioner i forhold til EU-regler eller nationale bestemmelser.

  • Avls- og brugsdyr har opholdt sig i én og samme besætning siden fødslen eller de sidste 30 dage forud for afsendelsen. 

Ved indførsel fra EU gælder reglerne for samhandel med svin mellem EU-lande. Reglerne fremgår af Bekendtgørelse nr. 515 af 23. juni 1999 med senere ændringer.

Indføres svin fra lande eller omr​åder, der ikke er opført i bilag I til Kommissionens beslutning nr. 2008/185/EF og dermed ikke har opnået status som værende fri for Aujeszkys sygdom, skal supplerende betingelser være opfyldt. Disse betingelser fremgår for avls- og brugssvin af artikel 1 og for slagtesvin af artikel 2 i nævnte beslutning.

 

Mund- og klovesyge i Bulgarien
Der er udbrud af mund- og klovesyge i regionen Burgas i Bulgarien. Det får betydning for mulighederne for at indføre dyr herfra.
 
Import fra 3.-lande
Reglerne for import af svin fra tredjelande fremgår af Bekendtgørelse nr. 515 af 23. juni 1999 med senere ændringer.
 
Det er kun tilladt at importere svin til Danmark (EU), hvis dyrene kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er opført i kolonne 1, 2 og 3 i del 1, bilag I til Rådets forordning (EU) 206/2010. Hvis det land, man ønsker at importere svin fra, ikke fremgår af kolonne 1, 2 og 3 i Del 1, Bilag I, er import af svin herfra forbudt.

I kolonne 4 i Del 1, Bilag I fremgår det hvilke veterinærcertifikater, der skal anvendes for dyrene. De skal opfylde kravene heri, under hensyntagen til de særlige betingelser i kolonne 6, og skal, hvis det er angivet i kolonne  5, også opfylde eventuelle supplerende garantier, som kræves i det pågældende certifikat.
 
For svin er der tre certifikattyper, som skal ledsage dyrene under transporten og være udfyldt og underskrevet af en embedsdyrlæge i eksportlandet:
  • POR-X: For tamsvin (Sus scrofa domesticus) til avl og/eller levebrug efter import.
  • POR-Y: For tamsvin (Sus scrofa domesticus) til omgående slagtning efter import.
  • SUI: For ikke-domesticerede dyr af svinefamilien (Suidae)
Hvis den ovennævnte certifikattype, som passer til de svin, der ønskes importeret, ikke fremgå af kolonne 4, er import af svin forbudt. Ligeledes vil svin, der ikke kan opfylde kravene i certifikatet, ikke kunne importeres. Dyrene må ikke transporteres sammen med andre dyr, der ikke skal sendes til Danmark (EU), eller som har lavere sundhedsstatus.
Under transporten må de ikke aflæsses i, transportes ad landevej eller pr. jernbane eller drives gennem et 3.-land eller dele af 3.-lande, som ikke er godkendt til eksport til EU.
Senest 10 dage efter pålæsningen i eksportlandet skal dyrene være ankommet til et godkendt EU Grænsekontrolsted. Ved transport ad søvejen forlænges 10-dages perioden med den tid, søtransporten tager. I så fald skal en erklæring i henhold til tillægget i bilag I, del 3.a, underskrevet af skibets kaptajn, vedlægges certifikatet.
 

OBS – Der kan være importrestriktioner

Som følge af udbrud af husdyrsygdomme i andre lande, kan der være restriktioner for omsætning af levende dyr. Se under importrestriktioner.
 
Læs mere
 
 
Ændret 19. juli 2021