Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kæledyr

Her kan du læse mere om definitioner på kæledyr, og hvilke regler der gælder for hold af kæledyr.

​​Ved rejser med kæledyr​​​

I bilag I i Kæledyrsforordni​​​ngen er d​​​et nærmere defineret, hvad der forstås ved kæledyr, i forhold til at rejse med dem:

 • Hunde, katte og fritter (tamme ildere)
 • Fugle, bortset fra fjerkræ*
 • Kaniner og gnavere​
 • Krybdyr og padder 
 • Hvirvelløse dyr, bortset fra bier, humlebier, bløddyr og krebsdyr 
 • Tropiske akvariefisk 

* Fjerkræ er defineret som fugle af ​​følgende arter: høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle.

Det vil sige, at fjerkræ ikke betragtes som kæledyr i h​
enhold til EU's regler, selvom de måtte holdes som sådan.

Du kan læse mere om at rejse med kæledyr efter kravene i Kæledyrsforordningen i Fødevarestyrelsens guides eller ved at klikke her:

Rejse med kæledyr
​​


Andre arter, der holdes som kæledyr

Alle andre arte​r af dyr betragtes ikke som kæledyr, hvorfor det ikke kan rejse efter Kæledyrsforordningens regler.

Sådanne dyrearter skal ind- eller udføres efter kravene i de kommercielle ind- og udførselsregler.

Læs mere under henholdsvis:

Læs om krav ti udførsel og ekspor​​t af dyr

Ikke alle dyr må holdes af private som kæledyr

Vær opmærksom på, at visse arter af fugle, gnavere, krybdyr, padder, hvirvelløse dyr og tropiske akvariefisk ikke m​å holdes af privatpersoner. Derfor må de ikke indføres til Danmark af privatpersoner.

I Bekendtgørelse om forbud om privates hold af særlige dyr kan du se, hvilke dyr man som privatperson ikke må holde.

Du finder bekendtgørelsen via linket under "Lovstof" nederst på siden. Bekendtgørelsen findes specifikt under "Kæledyr".

Vær opmærksom på, at man efter ændringen af bekendtgørelse om privates hold af særlige dyr i marts 2014 må ikke længere holde mårhunde og vaskebjørne som privatperson.

Hvis man som privatperson allerede havde mårhund eller vaskebjørn på tidspunktet, hvor ændringen trådte i kraft, ​​kan man beholde disse dyr, hvis de opfylder følgende krav:  

 • Dyrene skal anmeldes til F​ødevarestyrelsen indenfor 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden.
 • Dyrene skal mærkes eller på anden måde entydigt identificeres, således at de til enhver tid kan genkendes.
 • Det skal sikres, at dyret ikke kan formere sig, for eksempel ved sterilisation eller kastration.   
   
Når du anmelder dyret til Føde​varestyrelsen, skal du sørge for at vedlægge dokumentation for, at dyret er mærket og ikke kan formere sig.

Dyret/dyrene må ikke senere overdrages til andre personer, og Fødevarestyrelsen skal til enhver tid kunne se tilladelsen ved en kontrol.

Vær opmærksom på andre myndigheders lovgivning
Andre myndigheder administrerer også regler, som har betydning for hold af kæledyr.
Hvis en dyreart er forbudt ifølge anden lovgivning, må den ikke holdes af private, selv om den er tilladt ifølge Fødevarestyrelsens regler.
 
Mijøstyrelsen administrerer EU-forordningen om invasive arter, som bl.a. forbyder hold og udveksling af en række arter. Læs mere om forordningen og se arterne på Miljøstyrelsens hjemmeside om om invasive arter.

Endvidere findes regler om handel med truede dyr, se Miljøstyrelsens side om CITES bestemmelserne.
 
Kæledyr er beskyttet af reglerne i Dyreværnsloven
Kæledyr er ligesom alle andre dyr beskyttet af reglerne i Dyreværnsloven.

​Det fremgår af Dyreværnsloven, at enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.
 
Hobbydyrs behov skal tilgodeses i forbindelse med indretning af de rum og arealer, hvor dyrene holdes.
 
I Dyreværnsloven er der fastsat særlige bestemmelser om privates hold af særlige dyr og om dyrehandlere. Bekendtgørelsen omfatter hold af dyr, der kan være farlige eller skabe frygt, eller som er svære at holde på en forsvarlig måde.
 
Reglerne vedrørende familie- og hobbydyr i dyreværnsloven og i de tilhørende bekendtgørelser håndhæves af politiet og anklagemyndigheden.
 

Internationale regler for kæledyr

Danmark har undertegnet og ratificeret Den Europæiske Konvention om beskyttelse af kæledyr. Konventionen omfatter ethvert dyr, der holdes til privat fornøjelse og selskab.

Konventionen indeholder bestemmelser om forsvarligt hold af familie- og hobbydyr, handel med familie- og hobbydyr, operative indgreb og aflivning, samt regler om omstrejfende dyr. Konventionens regler er i Danmark dækket af dyreværnsloven.
 
 
​FAQ – Læs forbrugerspørgsmål og svar

Må jeg lade min kælegris gå frit rundt på min ejendom?

Der er krav til udendørs, fritgående grise. Reglerne findes i Lov om udendørs hold af svin og Bekendtgørelse om hold af svin på friland.
 
Et af de vigtigste krav er, at dyrene ikke må fordres med madrester – hvilket skal fremgå  tydelig skiltning. Hele landets svineeksport kan sættes over styr, hvis en enkelt gris får svinepest via forurenet mad, som er indført fra udlandet.
 
Hvis du holder dine grise udendørs, er der bl.a. krav til indhegningen, som skal sikre, at grisene ikke kan slippe ud og komme i kontakt med nogen på den anden side af hegnet. Der er også krav om en vis afstand til arealer med offentlig adgang, og uvedkommende må ikke færdes indenfor hegnet, medmindre en række krav er opfyldt.
 
Mere information om, hvordan indhegningen skal være, kan findes i Bekendtgørelse om hold af svin på friland og i Fødevarestyrelsens pjece Hold af kælegrise​.​

Kontakt Fødevarestyrelsen, hvis du er i tvivl.

 

Må jeg indføre Savannah-katte til Danmark?

Du må ikke indføre ​​​en førstegenerations-krydsning (F1) mellem en serval og en tamkat. Det har baggrund i Bekendtgørelsen om privates hold af særlige dyr.

Det fremgår af bekendtgørelsens bilag 1, at det kun er tilladt for private at holde domesticerede katte.

Spørgsmålet om Savannah-katte har tidligere været forelagt Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr. Rådet har i den forbindelse udtalt, at det tolker bekendtgørelsens bilag  sådan, at det ikke er tilladt at holde krydsninger, hvor den ene af forældrene er en forbudt art eller race.

Det er i Danmark ikke tilladt for private at holde servaler, og det er derfor heller ikke tilladt at holde savannah-katte, som er en førstegenerations-krydsning (F1) mellem en serval og en tamkat.

Anden-generations-krydsninger (F2) – som er krydsninger af F1-katte med tamkatte – anses fortsat for at være lovlige at h​olde. 


Hvornår er kvæg, svin, får og geder blot et hobbydyr?

I EU lovgivningen defineres fx kvæg, svin, får, geder eller heste som produktionsdyr og hører ikke under kategorierne kæledyr ell​er hobbydyr, selv om de holdes som kæledyr eller hobbydyr i Danmark.

 

Må jeg holde en gris som kæledyr i byen?

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at holde kælegrise eller andre dyr, der normalt hører til på landet, i byzone​r og sommerhusområder. Kommunalbestyrelsen kan dog dispensere fra forbuddet. Fø​​​r der træffes afgørelse, skal tilsynsmyndigheden gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på mindst tre uger.

 ​​

Hvad sker der med et kæledyr, der er blevet aflivet hos dyrlægen?

Mange privatpraktiserende dyrlæger er tilknyttet et kæledyrskrematorium, som man kan benytte sig af mod beta​lin​g. Hvis man ønsker de​t, kan man få asken udleveret, så den kan begraves i egen have eller på en kæledyrsgravplads. Man kan også vælge at få sit aflivede kæledyr med hjem fra dyrlægen og begrave det i egen have.
 
Destruktionsan​stalter modtager ikke kæledyr, så der er ingen risiko for at kæledyr bliver til kød- og benmel.
 
Lovstof og regler
​ 
Ændret 22. juni 2022