Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Komposteringsanlæg

Komposteringsanlæg er et anlæg, hvor animalske biprodukter og/eller afledte produkter helt eller delvist udgør det materiale, der underkastes nedbrydning under aerobe betingelser.

​​​Animalske biprodukter og/eller afledte produkter kan omdannes alene eller sammen med andet organisk materiale til kompost. Regler her på siden drejser sig kun om de animalske dele af komposten, og har ikke krav til de vegetabilske dele.

Komposten kan bringes ud på landbrugsjord, eller anvendes som kompost til haver og lignende.

Der er særlige krav til kompost, som indeholder visse animalske biprodukter. Det betegnes som "organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold (OGJ)".

Reglerne for anvendelse af animalske biprodukter og /eller afledte produkter i komposteringsanlæg er beskrevet i forordningen om animalske biprodukter i artikel 13, 14 og 24, Gennemførelsesforordningens artikel 10 og bilag V, bekendtgørelse nr. 574 af 29. maj 2018 om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold, samt tilførende vejledning. Du kan finde et link til reglerne nederst på siden under "Lovstof og regler".

Du skal være opmærksom på, at der kan være andre krav til komposteringsanlæg, f.eks. miljøkrav, som varetages af kommunerne. Du henvises til Miljøstyrelsen eller de enkelte kommuner vedrørende miljøreglerne. 

 

Godkendelse

Komposteringsanlæg skal være godkendt efter artikel 24, stk.1, litra g) i forordningen om animalske biprodukter.  

Komposteringsanlæg kan være selvstændige virksomheder.

Komposteringsanlæg kan også være en del af en virksomhed med flere aktiviteter. Det kan f.eks. være et supermarked, som komposterer tidligere fødevarer med animalsk indhold eller køkken- og madaffald, og som sælger eller forærer komposten til kunder eller andre.

Der er en række krav til godkendelse og drift af et komposteringsanlæg, som Fødevarestyrelsen godkender og fører tilsyn med, bl.a krav til:

 • selve komposteringsanlægget, fx afgrænsning og overvågning af tid og temperatur
 • afstand til dyrehold
 • håndtering af tilført materiale og produceret kompost
 • rengøringsprocedurer 

Hjemmekompostering hos private samt kompostering af køkken- og madaffald i små samfund kan foregå uden godkendelse som komposteringsanlæg. Læs mere om dette og betingelserne herfor på Kompostering af køkken- og madaffald

 

Komposteringsanlæg – indretning og drift

Komposteringsanlæg skal være udstyret med en lukket komposteringsreaktor eller et lukket område, som ikke kan omgås for de animalske biprodukter eller afledte produkter, der tilføres anlægget.

Komposteringsanlægget skal være forsynet med:

 • udstyr til overvågning af temperatur og tid
 • registreringsanordninger til - evt. løbende - registrering af måleresultaterne fra den i litra a) omhandlede overvågning
 • en passende sikring mod utilstrækkelig opvarmning 

 

"Alternative komposteringsanlæg"

Det er muligt at bruge andre komposteringssystemer end lukket komposteringsreaktor eller et lukket område, som ikke kan omgås for de animalske biprodukter eller afledte produkter, under forudsætning af, at de:

1) styres, så alt materiale i systemet opfylder de krævede parametre for tid og temperatur, som er en mindst 70 grader i mindst 60 min, herunder evt. løbende overvågning af parametrene, eller

2) kun omdanner materiale, der er nævnt i bilag 2, tabel 6 i vejledningen, og

3) opfylder alle andre relevante krav i forordningerne om animalske biprodukter

 

Placering

Hvis komposteringsanlægget er placeret på eller ved siden af et sted, hvor der holdes opdrættede dyr, og komposteringsanlægget ikke kun anvender husdyrgødning, mælk eller kolostrum fra de pågældende dyr, skal komposteringsanlægget være placeret i en vis afstand fra det område, hvor dyrene holdes.  

Denne afstand skal fastlægges, så det sikres, at der ikke er nogen uacceptabel risiko for overførsel af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, fra komposteringsanlægget. 

Under alle omstændigheder skal der være fuldstændig fysisk adskillelse mellem komposteringsanlægget og dyrene og deres foder og strøelse, om fornødent med hegn.

 

 

Hygiejnekrav

 

1. Animalske biprodukter skal omdannes hurtigst muligt efter ankomsten til komposteringsanlægget. De skal opbevares hensigtsmæssigt, indtil de behandles.  

2. Containere, beholdere og køretøjer, der er anvendt til transport af ubehandlet materiale, skal rengøres og desinficeres i et dertil indrettet område. Dette område skal være beliggende eller indrettet på en sådan måde, at risikoen for kontaminering af behandlede produkter hindres.

3. Der skal systematisk træffes forholdsregler mod fugle, gnavere, insekter og andre skadedyr.

Der skal i den forbindelse anvendes et dokumenteret skadedyrsbekæmpelsesprogram.  

4. Der skal være fastlagt dokumenterede rengøringsprocedurer for alle dele af driftsstedet. Der skal være hensigtsmæssigt udstyr og fornødne rengøringsmidler til rådighed for rengøring.

5. Hygiejnekontrollen skal omfatte regelmæssige inspektioner af miljø og udstyr. Inspektionsplaner og -resultater skal dokumenteres.

6. Anlæg og udstyr skal holdes i god stand, og måleudstyret kalibreres med regelmæssige mellemrum.

7. Kompost skal håndteres og oplagres i komposteringsanlægget på en sådan måde, at rekontaminering hindres.

 

 

Materialer til kompostering og krav til forarbejdning

Animalske biprodukter og afledte produkter kan anvendes i komposteringsanlæg i overensstemmelse med bilag V i gennemførelsesforordningen. 

Der skelnes mellem komposteringsanlæg, der behandler materialet ved hygiejnisering, samt komposteringsanlæg, der anvender anden behandling end hygiejnisering. 

Den behandling animalske biprodukter og afledte produkter underkastes i et komposteringsanlæg er afgørende for:

Hvilke materialer der må anvendes i komposteringsanlægget

Hvordan kompost må omsættes

 • Som forarbejdet eller uforarbejdet
 • Omsætning i EU eller kun national omsætning

 Sammenhængen mellem kravene og mulighederne er opsummeret i tabel 2 i vejledningen.
 

Komposteringsanlæg, der behandler materialet ved hygiejnisering


Hygiejnisering, også kaldet standardomdannelsesparametre, af animalske biprodukter i komposteringsanlæg fremgår af bilag V, Kapitel III, afsnit 1 i gennemførelsesforordningen.  

Hygiejnisering, er findeling af materialet til en partikelstørrelse på maksimalt 12 mm og efterfølgende behandling ved minimum 70 grader i mindst 60 minutter.

 
Komposteringsanlægget kan anvende alle typer af kategori 3 materiale, samt en række andre materialer.

Hygiejnisering af materialet kan ske før eller efter kompostering på et komposteringsanlæg, så længe det sker inden udbringning på landbrugsjord, eller oplagring steder med dyrehold.

Det fremgår af bilag 2, tabel 6 i vejledningen, hvilke typer af materialer, der kan anvendes i komposteringsanlæg.

 

Mikrobiologiske krav til komposteringsanlæg, der hygiejniserer

Driftsledere skal sikre at den færdige kompost lever op til de mikrobiologiske krav, inden den bringes i omsætning.  

De mikrobiologiske krav fremgår af gennemførelsesforordningens bilag V, kapitel III, afsnit 3, samt OGJ bekendtgørelsens § 6, som omhandler nul-tolerance for indhold af salmonella, samt krav til det maksimalt tilladte indhold af enterobakterier. 

Når kompost testes, og overholder de mikrobiologiske krav for salmonella og enterobakterier, er det en indikation for at behandlingen har været tilstrækkelig til at sygdomsfremkaldende vira og bakterier er inaktiveret.  

Man skal være opmærksom på at sikre at den færdige komposten ikke krydskontamineres af ubehandlet materiale eller andet. 

I tilfælde, hvor komposten ikke lever op til de mikrobiologiske krav, skal komposten hygiejniseres ved 70 grader i 60 minutter. Herefter testes komposten på ny, og skal leve op til kravene inden den omsættes. 

 

Komposteringsanlæg, der behandler materialet ved anden behandling end hygiejnisering

Komposteringsanlæg, som ikke hygiejniserer, er begrænset i hvilke typer af materiale, der kan anvendes. 

Det fremgår af bilag 2, tabel 7 i vejledningen, hvilke typer af materialer, der kan anvendes.

Nogle af materialerne skal have undergået anden specifik behandling, f.eks. tryksterilisering eller hygiejnisering, inden det tilføres til komposteringsanlægget. Det fremgår af skemaet i bilag 2, tabel 7 i vejledningen.

Komposten fra komposteringsanlæg, der behandler materialet ved anden behandling end hygiejnisering, behøver ikke at opfylde de mikrobiologiske krav, som beskrevet oven for.

 

Krav til laboratorium

Hvert enkelt komposteringsanlæg skal have eget laboratorium eller benytte et eksternt laboratorium. Laboratoriet skal være udstyret til at kunne foretage de fornødne analyser og skal være godkendt af den kompetente myndighed. 

Om komposten skal betragtes som organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold (OGJ), afhænger af, hvad der komposteres. 

Kompost skal betragtes som OGJ, såfremt d er komposteres andre animalske biprodukter end nedenstående:

 • husdyrgødning og guano,
 • indhold fra fordøjelseskanalen,
 • mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk samt kolostrum og kolostrumprodukter 


Landbrugere, der anvender OGJ, skal registrere sig hertil via Landbrugsindberetning.dk, såfremt der er dyrehold på bedriften. Der skal også føres optegnelser over udbringningen på landbrugsjord. Du kan læse mere om dette under

"Orga​niske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold"

  

Transportmidler og containere, der har været brugt til transport af husdyrgødning og andet ubehandlet materiale til et komposteringsanlæg, skal rengøres og desinficeres i et dertil indrettet område. Dette område skal vær e beliggende og indrettet således, at risikoen for kontaminering af komposthindres, jf. bilag V, kap. II, pkt. 2 i forordningen om animalske biprodukter. 

Mærkning af transporterne mellem landmænd og komposteringsanlæg

Fra landmand til komposteringsanlæg

Ved transport af husdyrgødning fra landmand til komposteringsanlæg skal emballage/container/køretøj være angivet med: "kategori 2-materiale" og "husdyrgødning" 

Fra komposteringsanlæg til landmand

Ved transport af kompost fra komposteringsanlæg til landmand skal emballage/container/køretøj være angivet med: "Kategori 2-materiale", samt en af følgende betegnelser, der afhænger af hvilke produkter, der er tilført komposteringsanlægget, og hvordan det er behandlet:

 • "Husdyrgødning"
  Dette gælder, når komposteringsanlægget kun er tilført husdyrgødning, indhold fra fordøjelseskanalen, mælk, mælkebaserede produkter og kolostrum, og materialet ikke er hygiejniseret.
 • "Forarbejdet husdyrgødning"
  Dette gælder, når komposteringsanlægget kun er tilført husdyrgødning, indhold fra fordøjelseskanalen, mælk, mælkebaserede produkter og kolostrum, og materialet er hygiejniseret.
 • "Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler – ingen græsning for opdrættede dyr eller anvendelse af afgrøder som foder i mindst 21 dage efter anvendelsen". 
  Dette gælder, når der er tilført andre typer kategori 3 - materiale (hygiejniseret, i komposteringsanlægget eller inden det når til komposteringsanlægget) og/eller kategori 2 materiale (tryksteriliseret). Der kan samtidigt være tilført husdyrgødning, indhold fra fordøjelseskanalen, mælk, mælkebaserede produkter og/eller kolostrum.

 

Regler om animalske biprodukter

Bekendtgørelse nr. 574 af 29. maj 2018 om anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold

 

Ændret 12. februar 2023