Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sante F audits/Audits fra EU-Kommissionen

EU-Kommissionen gennemfører årligt audits af medlemsstaternes kontrol. Fødevarestyrelsen har valgt at benævne EU-Kommissionen som "Sante F" i disse tilfælde. Santé F henviser til søjle F i DG Santé. DG Santé er EU-Kommissionens General Direktorat for sundhed og fødevaresikkerhed, hvor også veterinærområdet henhører. "Sante F" kan således forstås som EU-kommissionens kontroldirektorat  for fødevare- og veterinærområdet.

EU-Kommissionen gennemfører regelmæssige audits i Danmark, hvor formålet er at vurdere, om medlemsstaterne lever op til EU-reglerne. For Fødevarestyrelsens vedkommende betyder det, at Fødevarestyrelsens kontrol skal leve op til EU’s krav. Herudover har audits til formål at sikre, at der er ensartethed i kontrollen i EU. EU-Kommissionen auditerer samtlige af Fødevarestyrelsens områder.

I Danmark er kontoret for International Handel koordinator for alle Sante F audits.  International Handel koordinerer også med andre styrelser, som er involveret i en audit. Det er både styrelser i Miljø- og Fødevareministeriet f.eks. Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen samt styrelser uden for ministeriet, som f.eks. Lægemiddelstyrelsen, Toldstyrelsen m.fl.

"Sante F" var tidligere benævnt som: "Food and Veterinary Office (FVO)", men skiftede i 2016 navn til ”Health and Food Audits and Analysis”.  Sante F offentliggør hvert år en plan over, hvilke audits de vil gennemføre i EU-landene og tredjelande.  Se organogram for DG Santé her:

 

Audits fra EU-Kommissionen 

I 2022 er der planlagt 2 audits på Fødevarestyrelsens område (Eksakte datoer er endnu ukendt)

 • Fødevaresikkerhed ved kød af pattedyr og fugle og produkter heraf:
  • Kontrol af overholdelse af den gældene EU-lovgivning om fødevaresikkerhed, som regulerer produktion og markedsføring af kød af pattedyr og fugle og produkter heraf.
 • Animalske biprodukter:
  • Kontrol af overholdelse af den gældene EU-lovgivning om håndtering, brug og/eller bortskaffelse af animalske biprodukter (ABP) og afledte produkter (DP), der er generet i EU eller markedsført i EU.

I 2021 er der afviklet 2 audits på Fødevarestyrelsens område:

 • 28. april 12. maj - Levende toskallede bløddyr
 • 31. maj til 11. juni - Mælk- og mejeriprodukter
 • Desuden forventes det, at en ny skabelon for landeprofiler træder i kraft, med en opdatering hvert tredje år. Landeprofilen bruges bl.a. i forbindelse med Sante F audits, da denne beskriver det danske kontrolsetup for fødevareområdet.

I 2020 gennemførte EU-Kommissionen en såkaldt "General Follow Up Audit"

 • Denne type audit indebærer en auditering / gennemgang af alle tidligere udestående anbefalinger samt en revidering af Danmarks såkaldte "Landeprofil" ("Country Profile", der beskriver det danske kontrolsetup for fødevareområdet) 

I 2019 gennemførte EU-Kommissionen 3 audits inden for:

 • Veterinær medicin og restkoncentrationer i levende dyr og animalske produkter (forordning 96/23/EF)
 • Fisk og fiskeprodukter
 • Import kontrol - Fødevarer og levende dyr

I 2018 auditerede EU-Kommissionen 2 områder:

 • Beskyttede geografiske betegnelser (Geographical indications PDO, PGI, TSG)
 • Spiseklar fødevarer (Ready-to-eat-food)

 

Audits
Når EU-Kommissionen er på audit i Danmark, vil der oftest blive besøgt et antal virksomheder. Virksomhederne vælges ud fra EU-Kommisionens ønsker samt praktiske og logistiske hensyn. Virksomhedstypen afhænger af, hvilket område EU-Kommisionen skal auditere.

EU-kommissionen audits i Danmark er en kontrol af Fødevarestyrelsens kontrol i besætninger, virksomheder og på laboratorierne. Det er ikke kontrol af den enkelte virksomhed. Fødevarestyrelsen og virksomheden kan ikke sige nej til, at EU-Kommissionen deltager ved kontrolbesøg i virksomhederne. Fødevarestyrelsen har en forpligtelse til at assistere EU-Kommissionen og dermed sikre, at EU-Kommissionen opnår adgang til de dokumenter og områder, de ønsker at auditere.

Virksomheder, der får besøg, vil blive varslet inden besøget. Normalt vil EU-Kommissionen observere, hvordan Fødevarestyrelsen udfører kontrollen, enkelte gange overvåge, hvordan Fødevarestyrelsen udtager prøver og ofte stille spørgsmål til kontrollen og til virksomheden. Herudover har EU-Kommissionens auditteam ofte ønsker om at se dokumenter som f.eks. kontrolrapporter og egenkontrolprogrammer.

Virksomheden skal kun betale for den tid, som anvendes i relation til Fødevarestyrelsens kontrol. Hvis kontrolbesøget tager ekstra tid, fordi EU-Kommissionen deltager, skal virksomheden ikke betale for den ekstra tid. Hvis der er gennemført det normale antal ordinære kontrolbesøg i kalenderåret, skal virksomheden ikke betale for kontrolbesøget medmindre tilsynet er et opfølgende tilsyn eller lignende.

Efter hver samlede audit udarbejder EU-Kommissionen en rapport med de fund, de har gjort og opsummerer sine konklusioner i forhold til, om myndighederne lever op til EU-kravene. Eventuelle problematiske forhold adresseres i form af  "anbefalinger". Rapporterne nævner ikke hvilke virksomheder, der er besøgt under auditten.

   

 "Fact finding missions"
EU-Kommissionen gennemfører også ”fact finding missions” med virksomhedsbesøg. Fact finding missions minder meget om audits, men formålet er af mere undersøgende karakter: Hvordan gennemføres kontrollen i Danmark? Er der særligt gode måder at gennemføre kontrollen på (god praksis)? Er der problemer med EU-reglerne m.v.? Ofte vil relevante brancheorganisationer/virksomheder blive spurgt om deres holdning til EU-reglerne.

  

Study visits
EU-Kommissionen arrangerer også study visits, hvor nationale eksperter fra EU-lande mødes og udveksl​er erfaringer. Det kan f.eks. vedrøre, hvordan kontrollen organiseres og udføres. Study visits er mere uformelle. Udover værtslandet og EU-Kommissionen deltager der typisk 4 andre lande. Et af formålene er at finde eksempler på god praksis. Ved study visits kan der også være virksomhedsbesøg.
 
Samlede rapporter om kontrolmetoder og organisering
Med baggrund i EU-Kommissionens ”study visits” i EU-lande, fact finding missions og audits udarbejder EU-Kommissionen en række samlede rapporter (overview reports). I denne type rapporter bliver der gennemgået eksempler på gode kontrolmetoder, organisering af kontrollen mm. (”god praksis”). Blandt andet i rapporterne for ”HACCP” og ”Dyrevelfærd under transport” er dele af Fødevarestyrelsens kontrolsystem flere gange nævnt som eksempler på god praksis.
 
Læs mere

 

Ændret 11. august 2021