Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sundhedsrådgivning grise

Fra den 1. juni 2021 skal alle sundhedsrådgivningsaftaler for grisebesætninger registreres på besætningsniveau. Dette er en konsekvens af dels, at forbruget af lægemidler til grise fra samme dato skal registreres på besætningsniveau og dels et ønske om, at sundhedsrådgivningsaftaler kan indgås med forskellige dyrlæger og aftaletyper for forskellige besætninger.

​​Konceptet med aftaler om sundhedsrådgivning styrker og understreger det princip, at det er landmandens ansvar, at reglerne om dyrevelfærd og -sundhed samt forbruget af lægemidler bliver overholdt. 

Alle store grisebesætninger skal lave sundhedsrådgivningsaftaler
Alle større grisebesætninger skal indgå sundhedsrådgivningsaftale med besætningsdyrlægen. Dvs. besætninger, hvor antallet af dyr er lig med eller overskrider tærskelværdierne 300 søer, gylte eller orner på stald, 3000 slagtegrise eller 6000 smågrise. Hvis bare én af tærskelværdierne overskrides, skal landmanden lave en rådgivningsaftale. 

Andre besætninger kan frivilligt tilmelde sig ordningen med samme rettigheder og pligter.

Sundhedsrådgivningsaftaler skal være registreret i VetStat af besætningsdyrlægen inden 8 dage efter indgåelse af aftalen.
 
Tre forskellige aftaletyper
Større besætninger med grise skal som minimum indgå aftale om basismodulet, enten tværfaglig eller staldskole. Derudover kan man vælge tilvalgsmodul for grise. Landmanden skal altså vælge, hvilken model der passer bedst til besætningen.
 

Kort om aftaletyper for grise

 Aftaletype Indhold – kort fortalt:

BASIS modul

- tværfaglig

Den besætningsansvarlige får ikke øgede beføjelser med hensyn til anvendelse af lægemidler i besætningen i forhold til besætninger uden SRA. Basisaftaler er primært indført for at tilgodese behovet for rådgivning om dyrevelfærd og smittebeskyttelse.

​BASIS modul

- staldskole

Den besætningsansvarlige får ikke øgede beføjelser med hensyn til anvendelse af lægemidler i besætningen i forhold til besætninger uden SRA. Basisaftaler er primært indført for at tilgodese behovet for rådgivning om dyrevelfærd og smittebeskyttelse. Denne aftaletype adskiller sig fra basisaftale – tværfaglig ved, at det ene af de to årlige rådgivningsbesøg erstattes af deltagelse i en staldskole.
TILVALGSMODUL Besætningsdyrlægen kommer på rådgivningsbesøg minimum 4 til 9 gange om året, og den besætningsansvarlige får øgede beføjelser med hensyn til anvendelse af lægemidler til grise, for hvilke der er stillet en besætningsdiagnose.
 
Hvad omfatter en sundhedsrådgivningsaftale
Sundhedsrådgivningen fra dyrlægen skal baseres på dyrlægens og landmandens observationer, relevante produktionsdata og øvrige relevante data og optegnelser. Rådgivningen omfatter følgende områder: 
  • Sundhed og produktion – f.eks. forbrug af lægemidler, slagtefund og årsager til høj dødelighed m.m.

  • Antibiotikaresistens og zoonoser – f.eks. instruktion i anvendelse ag lægemidler, bl.a. i relation til nationale handlingsplaner på zoonoseområdet

  • Besætningsdiagnoser, behandlingsvejledninger m.m.

  • Dyrevelfærd, herunder dyrenes adfærdsmæssige behov – f.eks. i forhold til fodring, klima, staldforhold og produktion.

  • Smittebeskyttelse – mindst én gang årligt skal dyrlægen rådgive om smittebeskyttelse.

Antal rådgivningsbesøg om året
Antallet af årlige rådgivningsbesøg afhænger af, hvilken aftaletype landmanden har valgt.
 
Minimumantallet af årlige rådgivningsbesøg for de to modeller:
  Almindelig rådgivning
Basis - tværfaglig 2 besøg pr. år
​Basis - staldskole​​1 besøg pr. år
Tilvalgsmodul 9/4* besøg pr. år
 *kun slagtegrise
 
Målrettet dyrevelfærdsindsats 
Den målrettede dyrevelfærdsindsats er en overbygning på rådgivningen om dyrevelfærd, som erstatter de tidligere krav om egenkontrol med dyrevelfærd. Et væsentligt formål med målrettet dyrevelfærdsindsats er, at dyrlægen og den besætningsansvarlige sammen får sat dyrevelfærd på dagsordenen og får et fælles billede af, hvor problemerne i den specifikke besætning er.
Smittebeskyttelse 
I alle besætninger med sundhedsrådgivningsaftale skal dyrlægen rådgive om smittebeskyttelse mindst én gang årligt. Rådgivning om smittebeskyttelse har tidligere kun været obligatorisk for store besætninger, men som følge af implementering af MRSA-handlingsplanen (november 2016), gøres rådgivningen om smittebeskyttelse gældende for alle besætninger med sundhedsrådgivningsaftale. Rådgivningen skal foregå inden for de eksisterende tidsmæssige rammer af sundhedsrådgivningen ved en prioritering én gang årligt.

​Konklusioner efter rådgivning om smittebeskyttelse skal indgå i besætningsdyrlægens journal. De skal ligeledes fremgå af rapporten mindst én gang årligt sammen med en beskrivelse af eventuelle handlingsplaner om smittebeskyttelse.
 
 
Lovstof og regler 
På siden Lægemidler til dyr   finder du regler og vejledninger for denne sides indhold under punktet om "Sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger".
 
Ændret 15. juli 2021