Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Svins opvækst

Her får du overblik over, hvilket liv en svinekotelet har haft, inden den havner i køledisken.

Alle svinekoteletter ser umiddelbart ens ​​​​ud, når de ligger i køledisken. Men svinekoteletterne har haft forskellige liv, alt efter om de stammer fra en økologisk eller konventionel gris.

Alt dansk svinekød skal som minimum​​ leve op til de krav, som står nedenfor under "konventionelle grise".

Det gælder også svinekød, som sælges med bra​nchens egne mærker, som for eksempel ​"Bornholmergrisen" eller "Den Go'e Gris". Branchen definerer selv, hvilke yderligere specifikke krav der er til produktionen af disse grise (hvis der er nogen).

Hvis du ønsker at vide mere om, hvilke krav svinekød fra grise som disse skal opfylde, skal du klikke ind på svineproducenternes egne hjemmesider.
 
Se forskellen på de forskellige typer grises opvækst
 
  Konventionelle grise Økologiske grise 
Hvor meget plads skal et slagtesvin på ca. 100 kilo mindst have, når de er på stald? Minimum 0,65 m².​ Minimum 1,3 m².
Hvordan skal søer
opstaldes?
      
Drægtige søer og gylte 
skal være løse i grupper fra fravænning af pattegrise eller indsætning i løbeafdelingen og frem til indsættelse i farestalden. Kravet gælder fra
1. januar 2015
De skal altid kunne bevæge
sig frit og have permanent adgang til udendørs arealer. Søerne går i grupper, undtagen i de sidste stadier af drægtighedsperioden,
og når de giver mælk.
Må søer bindes og
fikseres? (Fiksering
betyder, at søerne 
ikke kan vende
sig rundt).
Ja, de må fikseres 
i bokse, men de må 
ikke bindes.
Nej.
Skal grisene have
adgang til det fri? 
Nej, ingen krav. Ja, permanent adgang
til det fri. Fra 15. april til
1. november skal
de have adgang til 
græs, når vejret tillader
det.
Må gulvet hos
slagtesvin være 
spaltegulv?
Ja, i stalde taget i brug før
den 1. juli 2000.
I stalde, der er taget i brug efter den 30. juni 2000, er spaltegulv kun tilladt i 2/3 af arealet.
Fra 1. juli 2015 gælder kravet for alle stalde.
Ja, men kun i højst
halvdelen af gulvarealet
indendørs. Spaltegulv
er forbudt i liggearealer.
Er det tilladt at klippe
haler og slibe tænder
på pattegrisene?
Ja, begge dele er tilladt, dog ikke rutinemæssigt.
Det er kun tilladt maksimalt at klippe halvdelen af halen af.
Nej, begge dele er
forbudt.
Hvor længe skal
pattegrisene
være hos soen?
Mindst 28 dage efter
fødslen – dog kun 21 dage,
hvis særlige forhold
overholdes.
Mindst 40 dage efter
fødslen.
Hvilke krav er der
til transporten af
svinene til
slagteriet?
Efter 24 timers transport
skal svinene læsses af og
hvile i mindst 24 timer, før
transporten kan fortsætte. Dyrene skal hele tiden have adgang til vand.
 
Transporttiden skal 
holdes på et minimum.
Må svinene blive
slagtet i udlandet?
Ja. Ja.
Skal grisene have
grovfoder?
Nej, det er ikke et krav, men søer skal have foder med højt fiberindhold, der kan give dem mæthedsfølelse og opfylde deres behov for at tygge. Ja.
Skal foderet være
økologisk?
Nej, det er ikke et krav. Ja, som udgangspunkt skal fodret være økologisk. Dog må der i en overgangsperiode bruges op til 5 pct. ikke-økologisk foder.
Må foderet være
gensplejset?
Ja. Nej.
Skal grisene have
strøelse og andet
materiale, de kan
beskæftige sig med?
Ja, de skal have tilstrækkelig med halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for besk​æftigelses- og rodemateriale. Ja, der skal være
rigeligt med tør strøelse,
som grisene kan rode i.
Må grisene 
medicineres?
Kun hvis dyrlægen har stillet en diagnose, og kun efter dyrlægens anvisning. 
Er der særlige
regler for
medicinering
af grisene?
Hvis dyrlægen har stillet en diagnose, må landmanden efterbehandle enkeltdyr i op til 5 dage.
Indgår landmanden og dyrlægen en sundhedsrådgivningsaftale, får landmanden regelmæssigt besøg af dyrlægen og må behandle dyrene i tiden mellem besøgene, men kun hvis dyrlægen har stillet en diagnose og kun efter dyrlægens anvisning.
Hvis dyrlægen har stillet en diagnose, må landmanden efterbehandle enkeltdyr i op til
5 dage.
Hvornår må grisene
sendes til slagtning
efter behandling med fx antibiotika?
For hvert enkelt lægemiddel fastsættes tilbageholdelsestiden af Sundhedsstyrelsen, og den fremgår af produktresumeet for det pågældende lægemiddel. Der skal gå to gange den tilbageholdelsestid, der er fastsat af Sundhedsstyrelsen.
For hvert enkelt lægemiddel fastsættes tilbageholdelsestiden af Sundhedsstyrelsen, og den fremgår af produktresumeet for det pågældende lægemiddel.
Hvor ofte bliver der ført kontrol med dyre-
velfærden hos
landmændene, og
hvem kontrollerer?
Fødevarestyrelsen kontrollerer, om svinebesætninger overholder reglerne om dyrevelfærd. Landbrugsstyrelsen kontrollerer alle økologiske svineproducenter
mindst én gang
om året.
Skal landbrugene
kontrollere sig selv?
Større landbrug (300 søer, gylte eller orner, 3000 slagtesvin
eller 6000 smågrise) er forpligtet til at lave egenkontrol.
Er der nogle
mærker på
indpakningen af
kødet, som gør, at
jeg kan genkende
det, når det ligger
i køledisken?
Nej, ingen specifikke
mærker.
Ja, kødet er mæ​​rket med EU's grønne økologilogo.
Kødet kan også være mærket med det danske Ø-mærke, hvis det er produceret og/eller forarbejdet eller pakket på en dansk fødevarevirksomhed.
Kilde: Fødevarestyrelsen og Landbrugssty​relsen.

Læs mere om produktionsregler for økologiske dyr på Landbrugsstyrelsens hjemmeside
 
Grise har mange navne. Her kan du se, hvilke:
Pattegris: En gris, fra den bliver født, til den ikke længere dier (drikker mælk) hos soen.
Smågris: En gris, fra den stopper med at die hos soen, til den er 10 uger (fra 7 til 30 kilo).
Slagtesvin: En gris mellem 10 uger og 4-6 måneder (fra cirka 30 til cirka 100 kilo).
Sopolt: En hungris, der endnu ikke er parret for første gang.
Gylt: En hungris, der er drægtig (gravid) for første gang.
So: En hungris, der har født (mor gris).
Orne: En hangris (far gris).
Galt: En kastreret hangris.

 

Ændret 17. maj 2018