Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udførsel og eksport af salamandre af Caudata-ordenen

Dyresundhedsmæssige krav til salamandre af af Caudata-ordenen

​Der har siden 2013 forekommet udbrud af svampen Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) blandt salamandre. Svampen er en ny, patogen svamp, som indtil nu er fundet hos salamandre, i Belgien, Tyskland, Nederlandene og Det Forenede Kongerige. Den angriber opdrættede og vildtlevende populationer af salamandre, og den kan forårsage betydelig sygelighed og dødelighed i disse populationer. Bsal er dødelig for visse arter af salamandre, mens andre arter er helt eller delvist resistente over for svampen, men kan bære Bsal på deres hud og derfor fungere som reservoir for og kilde til infektion eller kontaminering hos andre salamanderarter.

Der er derfor udarbejdet dyresundhedsmæssige EU krav til udførsel af salamandre, som er implementeret i bekendtgørelse om ind- og udførsel af salamandre.
Læs om bekendtgørelse om ind- og udførsel af salamandre.

 

Hvem er omfattet af reglerne

Reglerne gælder kun for forsendelser af salamandre af Caudata-ordenen over Danmarks grænser, hvor formålet med forsendelsen er at sælge dyrene eller overdrage ejendomsretten til dyrene, eller hvor flytningen af salamandre ikke er betinget af ejerens rejse.
 
Du kan nemt finde ud af, om din forsendelse er omfattet af reglerne ved at svare Ja eller Nej til følgende fire spørgsmål:
 • Flytningen af salamandrene er betinget af ejers behov for at rejse.
 • Salamandrene rejser sammen med ejer eller flyttes op til 5 dage før eller efter ejers rejse.
 • Salamandrene skal ikke sælges.
 • Ejendomsretten over salamandrene skal ikke overdrages til en anden person.
Hvis du kan svare JA til alle fire spørgsmål, er forsendelsen ikke omfattet af reglerne i bekendtgørelse om ind- og udførsel af salamandre. I stedet er det reglerne i Kæledyrsforordningen, som gælder, og dem kan du læse mere om i denne guiden:
 
 
Hvis du derimod svarer Nej til blot ét af spørgsmålene er forsendelsen omfattet af reglerne, der er beskrevet nærmere herunder.
 
 
 

Generelle krav til indførsel og import

Den, der udfører og eksporterer levende dyr, skal, før aktiviteten påbegyndes, være registreret som eksportør hos Fødevarestyrelsen.
 
Derudover er det et krav, at du forhåndsanmelder forsendelsen til Fødevarestyrelsen senest 4 arbejdsdage før afsendelsen via Eksportportalen, hvor du også kan booke en embedsdyrlæge, som skal udstede INTRA-certifikatet eller eksportcertifikatet. Desuden skal du føre et register over de sendinger, som du udfører eller eksporterer.
 
De generelle regler til eksportører fremgår af bekendtgørelsen om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr.  Du finder bekendtgørelsen under afsnittet Lovstof og regler, nederst op denne side.
 
 
 
 

Udførsel til medlemsstater og samhandelslande

Operatøren, som er ansvarlig for sendinger af salamandre omfattet af bekendtgørelsen om ind- og udførsel af salamandre, skal ved en udførsel til medlemsstater og samhandelslande sikre følgende:

 1. Salamandrene skal komme fra en population, i hvilken der hverken har været dødelighed på grund af Bsal eller kliniske tegn på Bsal, og operatøren må navnlig ikke have konstateret hudlæsioner eller sår.
 2. Sendingen skal bestå af:
  • mindst 62 salamandre, der har været anbragt i karantæne som én epidemiologisk enhed i en egnet facilitet, der opfylder minimumsbetingelserne for egnede faciliteter, i en periode på mindst seks uger umiddelbart før udstedelsen af det dyresundhedscertifikatet, som ledsager sendingen, og hudsvaberprøver fra salamandrene i sendingen skal i karantæneperiodens femte uge og med negative resultater være blevet testet for Bsal med den egnede diagnostiske test i overensstemmelse med prøvestørrelserne i bilag 2, nr. 1, litra a, i bekendtgørelsen om ind- og udførsel af salamandre, eller
  • salamandre, der er blevet behandlet mod Bsal, i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 2, nr. 1, litra b.
 3. Salamandrene må ikke vise kliniske tegn på Bsal; navnlig må de ikke have hudlæsioner eller sår på tidspunktet for embedsdyrlægens undersøgelse. Undersøgelsen skal udføres inden for 24 timer før tidspunktet for afsendelse af sendingen til bestemmelseslandet.
 4. Operatøren skal som led i forhåndsanmeldelsen i Eksportportalen oprette og udfylde del 1 af dyresundhedscertifikatet (INTRA-certifikat) i TRACES systemet. Certifikatet færdigudfyldes og udstedes af embedsdyrlægen i forbindelse med dennes undersøgelse af sendingen. Certifikat skal ledsage sendingen til bestemmelsesstedet.

 

Læs mere om minimumsbetingelserne for egnede faciliteter.

Læs mere om TRACES her

Hvis du har spørgsmål til oprettelse som bruger i TRACES og udfyldelse af INTRA-certifikat, kan du få hjælp hos EksportKontrolCentret

 

Eksport til tredjelande

Krav til eksport til tredjelande er ikke omfattet af kravene i bekendtgørelsen og afhænger således helt af tredjelandets krav.
 
Såfremt der er krav om et eksportcertifikat, der skal udstedes af Fødevarestyrelsen er procedurerne for udarbejdelse af certifikater nærmere beskrevet på denne siden om Udstedelse af certifikater  
 
 
 

Lovstof og regler

 
 
 
Ændret 20. juli 2021