Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Vækstpakke - ophævelse af regler

Vækstpakken betyder, at otte nationale særregler ophæves på fødevareområdet.

Ophævelsen vurderes at medføre lettelser for fødevarevirksomhederne i størrelsesordenen 74 mio. kr. uden at forringe forbrugerbeskyttelsen:

  • Krav om hygiejneuddannelse
  • Mærkning af tilsætningsstoffer i alkoholholdige drikkevarer
  • Mærkning af engrosemballager med fisk og fiskevarer
  • Klassifikation af færdigpakkede ærter
  • Advarselsmærkning på lakrids
  • Krav om dokumentation af indholdet af aflatoksiner i nødder mv.
  • Harmonisering af betegnelse for ”alkoholfri øl”
  • Nationale særregler for temperaturer (opvarmning)

Endvidere forenkles godkendelsesproceduren for fødevarer tilsat vitaminer og mineraler.

Krav om hygiejneuddannelse – forslag om ophævelse af regel

Den danske særregel om krav af hygiejneuddannelse ophæves.

I Danmark har det været et krav, at ansatte i detailvirksomheder (butikker, restauranter, børneinstitutioner etc.), som behandlede fødevarer, skulle gennemføre et særligt hygiejnekursus. Kurset skulle svare til 18 timers effektiv undervisning og afsluttes med en prøve. I dag har vi allerede EU-regler på området, som foreskriver krav om uddannelse/instruktion allerede fra første ansættelsesdag. Erhvervet skal derfor fortsat leve op til de høje hygiejne-standarder, men får frihed til selv at vælge, om det fungerer bedst med for eksempel sidemandsoplæring eller kurser. Det giver større fleksibilitet og mulighed for at målrette instruktion eller uddannelse, så det passer præcis til virksomhedens behov.

Ophævelse af reglen forventes at give erhvervet en årlig besparelse på ca. 60 mio. kr.

Mærkning af alkoholholdige drikke – forslag om ophævelse af regel

Den danske særregel om mærkning af tilsætningsstoffer i alkoholholdige drikke ophæves.

I Danmark har vi haft en særregel om mærkning af tilsætningsstoffer i alkoholholdige drikkevarer med mere end 1,2 pct. Grunden til, at Danmark har haft en særregel, har været at sikre, at drikkevarer blev mærket med indhold af sulfitter og sorbater (konserveringsmidler).

Ophævelsen af reglen vil ikke stille allergikere dårligere, fordi vi allerede har EU-regler på området. EU-reglerne foreskriver, at indholdet af sulfit skal fremgå på al fødevareemballage, fordi det er et allergen og optræder på EU’s liste over allergene stoffer. Sorbat er modsat sulfit ikke et allergen og optræder ikke på EU’s liste over allergene stoffer. Drikkevarer med mere end 1,2 pct. vil derfor ikke længere blive mærket med indhold af sorbat.

Det estimeres, at ophævelsen af reglerne betyder en samlet besparelse på ca. 5 mio. kr. for branchen. 

Mærkning af engrosemballager med fisk og fiskevarer – forslag om ophævelse af regel
Den danske særregel om mærkning af engrosemballager med fisk og fiskevarer ophæves.

I Danmark har vi haft en særregel om, at fisk og fiskevarer i engrosleddet skulle mærkes med varebetegnelse, opbevaringstemperatur og fremstillings- eller pakkedato. I dag har vi allerede EU-regler på området, som betyder, at færdigpakkede fødevarer, som sælges til forbrugerne, skal mærkes med varebetegnelse, opbevaringstemperatur, hvis der er krav til denne, og holdbarhedsdato. Som reglerne og praksis er i dag, er der ikke længere brug for særreglen. Ophævelsen af særreglen vil derfor ikke have fødevaresikkerheds- eller forbrugermæssige konsekvenser.

Ophævelse af reglen forventes at give erhvervet en mindre besparelse, fordi der ikke længere vil være udgifter til tryk på engrosemballagen.
 
Klassifikation af færdigpakkede ærter
Den danske særregel om klassifikation af færdigpakkede ærter ophæves.

I Danmark har vi haft en særregel om, at færdigpakkede ærter skulle mærkes med de forskellige kvalitetsklasser for "fine ærter", "søde ærter" mv.

Det er virksomhedernes ansvar at sikre, at forbrugerne ikke bliver vildledt. Med en ophævelse af reglen får virksomhederne større frihedsgrader ved produktion af færdigpakkede ærter. Samtidigt kan de spare de udgifter, der er forbundet med overholdelse af reglerne, herunder den særlige mærkning af produkterne.

Virksomheden kan stadig på frivillig basis anprise ærterne med, at de har en særlig kvalitet, så længe anprisningen ikke er vildledende.

Ophævelse af reglen forventes at give erhvervet årligt en besparelse på ca. 2 mio. kr. 
  
Advarselsmærkning på lakrids

Den danske særregel om advarselsmærkning af lakrids ophæves.

I Danmark har vi haft en særregel om, at stærk lakrids skulle mærkes »Voksenlakrids – ikke børnelakrids« eller »Voksenbolche – ikke børnebolche«.

Forbrugerne vil fortsat kunne se, om slik indeholder lakrids, da det skal stå på emballagen. I mærkningen skal der stå "indeholder lakrids" umiddelbart efter ingredienslisten, medmindre angivelsen "lakrids" i forvejen fremgår af ingredienslisten eller varebetegnelsen.

Anbefalingen om, at børn ikke bør indtage store mængder stærk lakrids, indgår fortsat i Fødevarestyrelsens kommunikation om fødevarer.

En ophævelse af reglen forventes at give erhvervet årligt en besparelse på ca. 1 mio. kr. 

Krav om dokumentation af indholdet af aflatoksiner i nødder mv.
Den danske særregel om dokumentation af indholdet af aflatoksiner i nødder mv. ophæves.

I Danmark har vi haft en særregel om, at indhold af aflatoksiner i nødder mv. skulle dokumenteres.

Ophævelsen påvirker importen af jordnødder og pistacienødder fra USA. Jordnødder, paranødder, pistacienødder og tørrede figner fra andre lande er underlagt dokumentationskrav eller restriktioner som følge af EU-regulering. Fødevaresikkerheden forringes derfor ikke med denne regelophævelse, idet der på EU-plan fastsættes import-restriktioner, hvor det er nødvendigt, eksempelvis ved import fra Tyrkiet.

Udgifterne til analysen for dokumentationen udgør 2-4.000 kr. pr. parti. Det er imidlertid et estimat for, hvor mange partier det drejer sig om, og derfor er det ikke muligt at give et estimat for den samlede byrdelettelse.
 
Ny grænse for anprisning af ”alkoholfri”
Den danske særregel om betegnelsen ”alkoholfri” for øl ophæves.

I Danmark har grænsen for alkohol i alkoholfri øl ligget på 0,1 pct., mens den i vores nabolande har været højere. Med ophævelsen af særreglen flyttes grænsen for, hvor meget alkohol der må være i en alkoholfri øl, fra 0,1 pct. til 0,5 pct..

Sundhedsministeriet vil fortsat oplyse om brugen af alkohol, også over for børn og unge.

Ophævelse af reglen forventes at øge konkurrence- og markedspotentialet for alkoholfri øl.
 
Nationale særregler for temperaturer (opvarmning)
Den danske særregel for temperaturer (opvarmning) ophæves.

I Danmark har vi haft særregler for opvarmning af fødevarer og for at holde fødevarerne varme. Reglerne har betydet, at fødevarer skal opvarmes og holdes varme ved lovbestemte temperaturer.

Ophævelsen af særreglerne giver virksomhederne mulighed for at opvarme og varmholde fødevarerne på andre måder end bare én bestemt. Det kan være en fordel for kvaliteten af produkterne.

Regelophævelsen vil ikke have betydning for forbrugersikkerheden, idet det fortsat vil være et krav, at opvarmning og varmholdelse af fødevarer foregår på en måde, så fødevaresikkerheden er 100 pct. i orden.

Fødevarestyrelsen vil fortsat give vejledning til virksomhederne om, hvordan de kan opvarme og varmholde produkterne på en måde, så fødevaresikkerheden er i orden.  
 
Forenkling af godkendelsesproceduren for fødevarer tilsat vitaminer og mineraler
Godkendelsesproceduren for fødevarer tilsat vitaminer og mineraler forenkles betragteligt.

Før godkendelsesproceduren for fødevarer tilsat vitaminer og mineraler blev forenklet, skulle virksomheder, der på frivillig basis havde tilsat vitaminer og mineraler til fødevarer, have tilsætningerne godkendt i Fødevarestyrelsen, inden produktet måtte markedsføres i Danmark.

Reglerne skulle sikre, at fødevarerne ikke var tilsat næringsstoffer i så store mængder, at forbrugerne risikerede at få et for højt og dermed potentielt sundhedsskadeligt indtag.

Forenklingen af godkendelsesproceduren for vitaminer og mineraler betyder, at tilsætninger, der allerede er vurderet sikre af DTU Fødevareinstituttet, opføres i et bilag til en bekendtgørelse som generelle tilladelser (positivliste), der opdateres løbende. Nye tilsætninger, der ikke er i bilaget, f.eks. højere doser eller nye produktkategorier, skal fortsat sikkerhedsvurderes i Fødevarestyrelsen.

Forenklingen gør det nemmere for virksomhederne at vurdere, om en ny tilsætning kræver forhåndsgodkendelse.
 
 
Ændret 16. maj 2018