Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

VetStat

VetStat er det danske veterinære lægemiddel- og dyrlægeregister, som samler databasen over alle receptpligtige lægemidler solgt til dyr i Danmark, det danske dyrlægeregister og registeret over dyrlægepraksis og sundhedsrådgivningsaftaler.

​​En stigende forekomst af bakterier, der har udviklet resistens mod kendte antibakterielle midler, har gennem tiden skabt stigende bekymring hos såvel myndigheder som forskere. I 1998 blev der afholdt EU-konference i København om denne bekymring, der resulterede i en række anbefalinger, The Copenhagen Recommendations.
 
På baggrund af denne konference besluttede den daværende fødevareminister at oprette et register over forbruget af receptpligtige lægemidler til dyr. VetStat blev udviklet i 1999 af Danmarks Tekniske Universitet, som ejede databasen frem til 2011. I 2011 overtog Fødevarestyrelsen VetStat.
 
VetStat bliver blandt andet anvendt til forskning og monitorering af antibiotikaforbruget til dyr i Danmark. Opgørelser over forbruget kan findes direkte i VetStat. VetStat er et effektivt værktøj for myndighederne til at afsløre uhensigtsmæssig eller ulovlig anvendelse af antibiotika, og data fra VetStat danner desuden grundlag for en række politiske beslutninger, reguleringer og initiativer, herunder Gult kort antibiotika.
 
I forbindelse med vedtagelse af Veterinærforlig III gældende fra 2018 til 2021 blev det besluttet at VetStat skulle fremtidssikres, for fortsat at kunne danne grundlag for en videreudvikling af initiativer til regulering og overvågning af antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen. Baggrunden for at udvikle et nyt VetStat er først og fremmest en fremtidssikring og modernisering, som følge af den hastige udvikling på IT-området. Som led i udviklingen af det nye VetStat blev det besluttet at sammenlægge VetReg, som bl.a. rummer det danske dyrlægeregister, med VetStat. 

 
Nyt VetStat

I juni 2021 blev et nyt VetStat idriftsat. Nogle af de store ændringer kan ses herunder. Baggrunden for at udvikle et nyt VetStat er først og fremmest en fremtidssikring og modernisering som følge af den hastige udvikling på IT-området. Vil du læse mere om projektet VetStat, kan du se det her.

Registrering af lægemidler på besætningsniveau

En af de store ændringer i det nye VetStat er, at alle udleveringer af lægemidler og fodertilsætningsstoffer (coccidiostatika) til landbrugsdyr, nu skal registreres på besætningsniveau, hvor det førhen blev registreret på ejendomsniveau (CHR-niveau). Ændringen har længe været et ønske, da det gamle VetStat er udviklet til forskningsformål, men i dag også anvendes til kontrolformål, hvor det er vigtigt, at besætningsejeren entydigt kan identificeres.  

Dette betyder at både dyrlæger, apoteker og fodervirksomheder pr. 1. juni 2021, skal indberette udlevering, anvendelse og ordinering af lægemidler på besætningsniveau. Dette gælder også forsinkede indberetninger eller fejlrettelser af udleveringer fra før den 1. juni 2021.

 

Den gamle udgave af VetStat understøtter ikke brugen af besætningsnummer, men det nye VetStat idriftsættes først den 14. juni 2021. Dette betyder at indberetninger om udlevering/anvendelse af lægemidler og fodertilsætningsstoffer for perioden 1. juni til og med 13. juni, først kan registreres i VetStat fra og med den 14. juni 2021. Dette gælder for både dyrlæger og fodervirksomheder som indberetter til VetStat ved direkte indtastning eller via fil. Alle oplysninger om lægemidler og fodertilsætningsstoffer udleveret/anvendt til og med den 31. maj 2021 skal være indberettet i VetStat senest ved udgangen af den 10. juni 2021.

 

Indberetninger fra apoteker samt fra dyrlæger via SEGES, vil blive modtaget i perioden op til den 14. juni 2021, og indlæst i VetStat i forbindelse med idriftsættelsen.

 

Sundhedsrådgivningsaftaler

Tilsvarende lægemiddelindberetninger, så skal sundhedsrådgivningsaftaler fra og med den 1. juni 2021 indgås og registreres på besætningsnummer i stedet for ejendomsniveau (CHR-nr.).

 

Sundhedsrådgivningsaftaler oprettet i VetReg vil blive overført til VetStat den 9. juni 2021. Aftalerne vil blive tilpasset kravet om registrering på et eller flere besætningsnumre, men der vil være få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tilpasse en aftale fra VetReg til en besætningsaftale. Et eksempel på dette, kan være ved aftaler, som omfatter 2 eller flere besætninger med forskellige ejere. Her er det ikke muligt at fastslå hvilken besætningsejer, der har indgået en aftale om sundhedsrådgivning. I disse tilfælde vil aftalen blive lukket, og det vil være nødvendigt for den ansvarlige dyrlæge at oprette en ny sundhedsrådgivningsaftale baseret på besætningsnummer. 


Du kan læse mereom konverteringen af sundhedsrådgivningsaftaler her.

 

Læs mere om sundhedsrådgivningsaftaler her.

 

Automatisk vareoprettelse

Som en del af moderniseringen af VetStat vil alle varer fremover blive indlæst direkte fra Sundhedsdatastyrelsens Nationale Service Platform. Tidligere har alle varer i VetStat været oprettet manuelt. Det betyder, at informationerne om hver vare fremover vil være identisk med den som medicinalvirksomhederne selv har indberettet, og at alle varer i det nye VetStat oprettes med de styrker, som er oprettet hos Lægemiddelstyrelsen.

 

Opdatering af ADD

Fordi Lægemiddelstyrelsen ikke ligger inde med oplysninger om ADD på veterinære lægemidler, så skal disse fortsat manuelt tilføres alle varer inden de figurerer i VetStat. I forbindelse med dette, vil alle veterinære lægemidler blive gennemgået på ny og ADD værdier vil blive tilført på ny ved idriftsættelse af nyt VetStat. Fødevarestyrelsen fastsætter et lægemiddels ADD på baggrund af principperne i bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og grisebesætninger.

Læs mere om ADD værdier er her.

 

Moderniseret brugergrænseflade

I det nye VetStat vil brugergrænsefladen blive mere brugervenlig og intuitiv med rolletilpasset forside for alle brugere, samt mulighed for at tilpasse forsiden yderligere, så den understøtter den enkeltes individuelle behov. Det nye VetStat vil også tilbyde en række prædefinerede opgørelser, bl.a. mere detaljerede antibiotikaopgørelser, samt mulighed for selv at danne opgørelser.  

 

VetReg lukkes og data overføres til nyt VetStat

VetReg er det tidligere Dyrlægeregister, som indeholder informationer om dyrlæger med dansk autorisation, foruden oplysninger om dyrlægepraksis, de praktiserende dyrlægers tilknytning til dyrlægepraksis samt sundhedsrådgivningsaftaler for grise, kvæg og mink. I forbindelse med idriftsættelse af det nye VetStat bliver data fra VetReg integreret i det nye system, således at de oplysninger man tidligere kunne fremsøge i VetReg fremadrettet skal findes i VetStat. Det betyder også at fodervirksomheder og apoteker fremadrettet skal tilgå oplysninger om dyrlægers ordinationsret i VetStat.

I overgangsperioden mellem lukningen af VetReg ved udgangen af den 8. juni 2021, til det nye VetStat åbner den 14. juni, vil apoteker og fodervirksomheder stadig have mulighed for at tilgå oplysninger om dyrlægers ordinationsret via deres nuværende adgang til VetReg.

 

Fejlhåndteringsmodul

Et vigtigt element i det nye VetStat er højere datakvalitet. Dette øges ved at sikre færre fejlindberetninger samt ved, at de fejl der identificeres, bliver rettet/håndteret. Derfor valideres indberetninger, hvor det er muligt, og et fejlhåndteringsmodul indgår som en vigtig komponent i det nye VetStat. Fejlhåndteringsmodulet gør dyrlæger og fodervirksomheder opmærksomme på eventuelle fejlregistreringer og giver adgang til, at de kan rette/håndtere fejlindberetninger. Det er obligatorisk for dyrlæger og fodervirksomheder at rette fejlindberetning af lægemidler i VetStat. Du kan læse mere om fejlhåndtering under "fejlhåndtering".

Indberetning af receptpligtig medicin til VetStat
Alle receptpligtige lægemidler solgt til dyr i Danmark skal registreres i VetStat, inkl. sera og vacciner, magistrelle lægemidler samt coccidiostatika. Apoteker og andre virksomheder f.eks. fodervirksomheder er forpligtet til at indberette alle salg af receptpligtige lægemidler til VetStat. Dyrlæger er ligeledes forpligtet til at indberettet den præcise mængde lægemiddel, som de enten anvender eller udleverer når de behandler produktionsdyr.

Hvilke oplysninger man som apotek, foderstofvirksomhed eller dyrlæge skal indberette til VetStat, kan du se via dette link til vores selvbetjening.
Adgang til VetStat

Alle danske og europæiske borgere har adgang til VetStat via NemID eller eID. Er du autoriseret dyrlæge i Danmark vil du via dit NemID automatisk få adgang til mere detaljerede data og funktioner. Du kan læse mere om adgang for dyrlæger, apoteker, fodervirksomheder og besætningsejere nedenfor.

 

Der logges på VetStat via dette link: https://vetstat.fvst.dk/.

 

Er du ansat i en virksomhed, f.eks. fodervirksomhed, apotek, dyrlægepraksis, besætning, universitet, styrelse eller kommune, og du på vegne af virksomheden ønsker at kunne tilgå særlige oplysninger og funktioner, som du har ret til at tilgå, skal du logge ind i nyt VetStat ved brug af NemID medarbejdersignatur. Denne fås gennem Nets, og er en løsning til alle virksomheder, foreninger og lignende med et CVR-nummer. Vær opmærksom på at din virksomhed skal have indgået samarbejde med Nets, for at du som ansat kan få en NemID medarbejdersignatur og tilgå din virksomheds data. Hvordan du indgår samarbejde med Nets og bestiller NemID medarbejdersignatur kan du læse mere om her.

 

Anmodning om brugerrolle

Når der for første gang logges ind i VetStat med en medarbejdersignatur, skal der anmodes om en brugerrolle, under ”Anmod om adgang”, hvor den relevante brugerrolle kan ansøges (se billede nedenfor). Brugerrollen er specifik for den faggruppe man tilhører og giver adgang til funktioner i VetStat, der er relevant for den enkelte. Fødevarestyrelsen vil behandle anmodningen om brugerroller hurtigst muligt.

 

 

 VetStat billede 2.png

 

VetStat for danske og europæiske borgere

Alle danske og europæiske borger har, via NemID eller eID, adgang til at se opgørelser og udtræk på antibiotikaforbruget pr. måned, nationale opgørelser af antibiotikaforbrug i kg aktivt stof, nationale opgørelser i dyredoser og varelister med information om dyredoser. Disse oplysninger er miljøoplysninger, som er offentlige i medfør af Miljøoplysningsloven. Det er dog vurderet, at oplysninger om varenumre og varenavne, ikke er miljøoplysninger, og derfor er det kun indholdsstoffer der er offentlige i udtrækkene og opgørelserne.

 

Du kan læse mere om opgørelser i VetStat under ”Opgørelser i VetStat”.

 

VetStat for fodervirksomheder

Som fodervirksomhed har du mulighed for at tilgå dyrlægers ordinationsret, indberette udlevering af foder iblandet fodertilsætningsstoffer eller foderlægemidler samt se fodervirksomhedens indberetninger.

 

Som fodervirksomhed har du mulighed for at indberette oplysninger om salg af foder iblandet fodertilsætningsstoffer eller foderlægemidler i VetStat via manuel indtastning eller filupload. Du kan læse mere om hvordan dette gøres ved at logge ind i VetStat og se under linket ’Om VetStat’. Det er også muligt at indberette via webservice. Ønsker du at høre mere om denne løsning kan du kontakte Fødevarestyrelsen på mail: vetstat@fvst.dk. 

 

Hvilke oplysninger man som foderstofvirksomhed skalindberette til VetStat, kan du se via dette link til vores selvbetjening.

 

Det er obligatorisk for fodervirksomheder at håndtere og rette fejlindberetninger i VetStat indenfor 30 dage efter indberetningsdato. Læs mere om fejlhåndtering under ”fejlhåndtering”.

 

Herunder finder du en vejledning, som kan være relevant for dig som fodervirksomhed:

 

VetStat for apoteker

Som apotek har du mulighed for at tilgå dyrlægers ordinationsret og se apotekets indberetninger af lægemidler til VetStat. Apoteker indberetter til VetStat via Sundhedsdatastyrelsen. 

Hvilke oplysninger man som apotek skal indberette til VetStat, kan du se via dette link til vores selvbetjening.

Herunder finder du vejledninger, som kan være relevant for dig som apotek:

VetStat for dyrlæger

Indberetning

Dyrlæger er forpligtet til at indberette lægemidler til VetStat.

Som dyrlæge har du mulighed for at indberette oplysninger om anvendelse og udlevering af lægemidler i VetStat via manuel indtastning eller filupload. Du kan læse mere om hvordan dette gøres ved at logge ind i VetStat og se under linket 'Om VetStat'.

Hvilke oplysninger man som dyrlæge skal indberette til VetStat, kan du se via dette link til vores selvbetjening.

Fejlhåndtering

Ydermere er dyrlæger forpligtet til at håndtere og rette fejlindberetninger, senest 3 måneder efter indberetningsdato. Dette gælder også indberetninger, der er kommet ind via apoteket.

Læs mere om fejlhåndtering under "Fejlhåndtering".

Praksisoplysninger og sundhedsrådgivningsaftaler

Da data fra det tidligere VetReg er integreret i det nye VetStat, vil funktioner og informationer der før fandtes i VetReg, nu findes i VetStat. Det betyder, at du som dyrlæge skal opdatere praksisoplysninger, samt registrere og ændre sundhedsrådgivningsaftaler og indsatsområder i VetStat.

Læs mere om sundhedsrådgivningsaftaler her

Vejledninger

Herunder kan du finde vejledninger der kan være relevant for dig

Herunder kan du finde videoguides, der dækker forskellige emner i VetStat


VetStat for besætningsejer/-ansvarlig 

Som besætningsejer får du adgang til mere deltaljerede data og funktioner, ved login med enten privat NemID eller NemID for Erhverv. Er dine besætninger registreret på dit CPR-nr. i CHR registeret anvendes privat NemID. Er dine besætninger derimod registreret på dit CVR-nr. i CHR registeret, skal der anvendes NemID for erhverv.

Som besætningsejer får du adgang til at se antibiotikaopgørelser, indberetninger af lægemidler til egne besætninger, og oplysninger om sundhedsrådgivningsaftaler og indsatsområder for egne besætninger i VetStat.

Hvis du er ansat i en besætning, og på vegne af virksomheden ønsker at tilgå disse oplysninger, skal du logge på VetStat ved brug af NemID medarbejdersignatur (se mere under "Adgang til Vetstat).

Det er også muligt at underskrive sundhedsrådgivningsaftaler digitalt i VetStat. 

Læs mere om sundhedsrådgivningsaftaler her.


Herunder kan du finde vejledninger der kan være relevant for dig

Fejlhåndtering

I forbindelse med udviklingen af nyt VetStat har der været fokus på at forbedre datakvaliteten i VetStat ved at sikre færre fejlindberetninger, samt ved at gøre det muligt at identificere fejl således, at de hurtigere kan rettes. Derfor er der i nyt VetStat indført et fejlhåndteringsmodul. Dette er et redskab, der opsamler indberetninger, der af forskellige årsager er blevet markeret som potentielt fejlbehæftet.

Dyrlæger og fodervirksomheder er pr. 1. juni 2021 forpligtet til at håndtere og rette fejlindberetninger i VetStat. Fodervirksomheder er forpligtet til at håndtere fejl opfanget i fejlhåndteringsmodulet senest 30 dage efter indberetningsdatoen, mens dyrlæger er forpligtet til at håndtere dem senest 3 måneder efter.

Det er også blevet muligt manuelt at fejlmelde eller anmode om at slette en indberetning såfremt man efterfølgende opdager en fejl. Dette kan ske i op til 3 måneder efter indberetningsdato.

Opgørelser i VetStat

Tidligere udarbejdede Fødevarestyrelsen månedlige opgørelser over antibiotikaforbruget for grise og kvæg, samt det totale forbrug, hvilket lå tilgængeligt på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Efter idriftsættelsen af det nye VetStat kan alle danske og europæiske borgere nu selv tilgå opgørelser over antibiotikaforbrug gennem VetStat. De månedlige opgørelser vil derfor på sigt ikke længere blive udarbejdet. I en overgangsperiode kan du dog fortsat finde de månedlige opgørelser her:

Opgørelse over antibiotikaforbruget til kvæg findes her.

Opgørelse over antibiotikaforbruget til svin findes her.

Opgørelse over det totale antibiotikaforbrug til dyr findes her.

Typer af opgørelser i VetStat
I VetStat kan trækkes flere typer af opgørelser:

  • Opgørelser over antibiotikaforbrug pr. måned på en besætning eller et CHR-nummer. Afhængigt af dyrearten vil antibiotikaforbruget være opgjort i ADD pr. 100 dyr pr. dag (dyredoser) eller kg aktivt stof med mulighed for bl.a. at få vist et 12 måneders gennemsnit og et landsgennemsnit. I opgørelsen for svin og kvæg vises også gældende grænseværdier og gennemsnitligt forbrug de seneste ni måneder, da dette danner grundlag for udpegning til gult kort.
  • Nationale opgørelser af antibiotikaforbrug i kg aktivt stof eller i ADD (dyredoser).
  • National opgørelser af vaccineforbrug i doser
  • National opgørelse af antibiotikaforbrug i kg aktivt stof til akvakultur fordelt på opdrætstyper
  • Vareliste med ADD

Læs mere om ADD og antibiotikaforbrug her.

Lovstof og regler

På vores lovstofsiden for lægemidler til dyr finder du regler, der er relevante for denne side. Link herunder:

Lovstofsiden for lægemidler til dyr

 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Fødevarestyrelsens hotline vedrørende VetStat på tlf.nr. 72 27 68 87. Du er også velkommen til at sende en mail til vetstat@fvst.dk.

Ændret 4. november 2021