Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kæledyr fra Ukraine

Denne side oplyser blandt andet om mulighederne for personer i Ukraine til at medtage deres kæledyr, når de i al hast forlader Ukraine. Her findes også oplysninger for EU-borgere, som i al hast må returnere fra enten Ukraine eller Rusland med deres kæledyr.

​​​​​​Personer i Ukraine, der rejser til EU/Danmark med deres kæledyr

Som følge af den russiske invasion af Ukraine anvender EU og Danmark en særlig undtagelsesmulighed i forordning 2013/576, der betyder, at personer, der rejser med deres kæledyr fra Ukraine, kan indføre dette til EU/Danmark, selvom dyret ikke opfylder alle kravene.

Link til forordning 2013/576

Детальніше: Зареєструйте свого домашнього улюбленця (собаку, кота чи тхора), прибувшого з України до Данії

Find the information in English here

Kæledyr skal registreres

Personer, der ankommer til Danmark fra Ukraine, med kæledyr bedes hurtigst muligt udfylde denne blanket og sende den til Fødevarestyrelsen: email@fvst.dk.

Er du i besiddelse af relevante papirer, der kan dokumentere de krav, som dyret allerede opfylder på indrejsetidspunktet, fx i form af PDF-filer eller letlæste billeder, skal du sende dem sammen med blanketten.

Oplysningerne sender du til email@fvst.dk


Осіб, які прибувають до Данії з України зі своїми домашніми улюбленцями, просять якомога швидше заповнити форму: 

Заповнивши форму, надішліть її разом із відповідними документами щодо стану здоров’я вашого домашнього улюбленця до Данської ветеринарнохарчової адміністрації (DVFA): email@fvst.dk

​Oversigt over registrerede kæledyr

Få overblik over hvor mange blanketter Fødevarestyrelsen har modtaget om indførsel af kæledyr fra Ukraine. ​
Oversigt: modtagne blanketter​ om indførsel af kæledyr​

Kæled​​yr skal isoleres på grund af risiko for rabies

Da der forekommer rabies i Ukraine, er det vigtigt at have særligt fokus på hunde, katte og fritter, som kan være bærere at rabiesvirus.

Når Fødevarestyrelsen har modtaget din blanket og relevante dokumenter, vil du blive kontaktet hurtigst muligt med henblik på de videre nødvendige tiltag for at minimere blandt andet rabiesrisiko. Dette indebærer kontrolbesøg af en embedsdyrlæge, isolation og diverse tiltag, f.eks. rabiesvaccination og antistoftitreringstest af dyret.

Det er vigtigt, at du holder dit kæledyr isoleret, indtil Fødevarestyrelsen har sikret, hvorvidt det opfylder kravene for indførsel. Det vil sige, at det ikke har kontakt med andre dyr og mennesker. Hunde må kun luftes i kort snor, og fugle, katte og fritter skal holdes inden døre.

Flyer om isolation - VeterinærNord

Flyer om isolation - VeterinærSyd

Flyer om isolation - VeterinærØst


Symptomer på rabies

Rabies (hundegalskab) er dødelig og kan smitte til mennesker ved bid/kontakt med spyt fra smittede dyr. Derfor er det vigtigt, at alle, der medbringer hunde katte og fritter fra Ukraine, der ikke lever op til EU indførselskrav, er særligt opmærksomme på, om deres dyr udviser tegn på rabies, herunder bider dyr eller mennesker.

Symptomer på rabies kan være ændret adfærd, som fx savlen, synkebesvær, stemmeforandring, urenlighed, uro, forvirret opførsel, raserianfald/angrebslyst eventuelt afløst af perioder med sløvhed og tiltagende lammelser af især underkæbe og bagparti.

I sådanne tilfælde er det meget vigtigt, at der straks tages kontakt til en dyrlæge. Kan mistanken ikke afvises, foretager dyrlægen anmeldelse til Fødevarestyrelsen, der anviser det videre forløb. 

Fødevarestyrelsen kan ligeledes straks kontaktes på email@fvst.dk eller tlf. 7227 6900.

Trusselvurdering af rabies (7. marts 2022)

Se Fødevarestyrelsens trusselsvurdering for Danmark i forhold til rabies i Ukraine og bevægelsen af flygtninge

Find mere information om rabies på Statens Serum Instituts hjemmeside

Krav i forbindelse indførsel af kæledyr

Herunder følger en beskrivelse af, hvad dit kæledyr skal leve op til for at være i overensstemmelse med de krav, der gælder for indførsel af kæledyr.

Ifølge Forordning 2013/576 er kæledyr:

  • Hunde, katte og fritter (tamme ildere)
  • Fugle, bortset fra fjerkræ
  • Kaniner og gnavere
  • Krybdyr og padder 
  • Hvirvelløse dyr, bortset fra bier, humlebier, bløddyr og krebsdyr 
  • Tropiske akvariefisk 
Andre arter betragtes ikke som kæledyr, selvom de holdes som sådan.


Hunde, katte og fritter

Hvis din hund, kat eller fritte lever op til EU's indførselskrav, skal følgende kunne dokumenteres:

  • Dyret skal være chip-mærket.

  • Dyret skal tidligst ved 12-ugers alderen være rabiesvaccineret med en vaccine, der opfylder kravene i bilag III i Forordning 2013/576.

  • Mindst 30 dage efter en færdig rabiesvaccination og mindst 3 måneder før udrejse af Ukraine har den fået foretaget en antistoftitreringstest, der er undersøgt på et EU-godkendt laboratorie og viser et resultat på mindst 0,5 IE/ml.

Særligt for hunde

Mærkning og registrering af hunde indført til Danmark sammen med flygtninge fra Ukraine 


​I den nuværende situation, hvor flygtninge fra Ukraine medbringer hunde, er det Fødevarestyrelsens opfattelse, at opholdet i Danmark ikke er at betragte som permanent, men derimod må anses som et midlertidigt ophold.

Dette betyder, at kravet om registrering af hunde i Dansk Hunderegister inden for fire uger ikke håndhæves i en given periode, når det gælder hunde, der indføres med flygtninge fra Ukraine.

Det bemærkes, at hunde ifølge hundelovens § 1, stk. 1 skal være bære et halsbånd, der er forsynet med et skilt, der angiver besidderens navn og adresse. Desuden fremgår det af hundelovens § 8, stk. 2, at besidderen af en hund skal sørge for, at hunden holdes ansvarsforsikret. Disse to krav er fortsat gældende.

Det bemærkes også, at mærkning fortsat er et krav i forhold til at kunne dokumentere hundens sundhedsstatus.

Fødevarestyrelsen kan oplyse, at Garantifonden for skader forvoldt af uforsikrede eller ukendte hunde – FAH – har besluttet at indestå for ansvarsdækningen på ukrainske hunde, der medbringes til Danmark af ukrainske statsborgere på baggrund af situationen i Ukraine. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2022 og frem til den 30. juni 2022. Ved behandling af ansvarsskader, der involverer hunde fra Ukraine, kan man henvise til FAH, der vil behandle sagen.

Læs mere her: ​​www.dfim.dk/garantifonde/garantifond-hunde/​​

Regler

Ifølge bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde skal hunde, der indføres til Danmark, registreres i Dansk Hunderegister inden for fire uger, jf. bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde.

 

Forbudte h​​​​underacer der uforvarende er indført til Danmark sammen ​​med flygtninge fra Ukraine​


Set i lyset af den ekstraordinære situation, som flygtninge fra Ukraine befinder sig i, er det Fødevarestyrelsens vurdering, at det ikke kan forventes, at flygtninge fra Ukraine på forhånd har​​​ sat sig ind i, hvilke særlige danske regler, der gælder om forbud af bestemte hunderacer. Der er uden tvivl en del af flygtningene, der ikke før afrejsen fra Ukraine har vidst, at Danmark indtil videre ville blive deres bestemmelsessted. Derfor betragtes hundene som værende uforvarende bragt til Danmark.

Hvis en hund af en forbudt hunderace uforvarende skulle blive indført med flygtninge fra Ukraine til Danmark, er det Fødevarestyrelsens vurdering, at det som udgangspunkt kan tillades, at besidderen kan beholde hunden. Det kan dog kræves, at hunden føres i snor og bærer med forsvarlig, lukket mundkurv.

Det er fortsat politiet, der træffer afgørelse i de enkelte sager og afgør, om det kan kræves, at hunden skal føres ud af Danmark, om der er behov for pensionsanbringelse, eller om det kan kræves, at hunden skal holdes i snor og bære mundkurv.


Regler

I Danmark er der 13 hunderacer, som det er forbudt at holde. Dette gælder også krydsninger af disse racer. De forbudte racer fremgår af hundelovens forbudsordning, der findes i lovens § 1 a.

Hundeloven giver mulighed for, at politiet i særlige tilfælde kan afgøre, at en hund, der er omfattet af forbudsordningen, ikke skal aflives, men i stedet må udføres fra Danmark inden en af politiet fastsat frist. Dette gælder, hvis hunden har oprindelse i et andet land end Danmark. Det skal med rimelighed kunne antages, at besidderen ikke har været bekendt med forbudsordningen. Politiet kan også afgøre, om der er behov for en pensionsanbringelse af hunden, indtil den kan udføres, eller om det i stedet kan kræves, at hunden på offentlige steder skal føres i kort snor og/eller skal bære mundkurv.​

Fugle

For kæledyrsfugle, bortset fra fjerkræ, er der krav, som relaterer sig til fugleinfluenza.

Fjerkræ er defineret som fugle af følgende arter: høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle.

Det vil sige, at fjerkræ ikke betragtes som kæledyr i h
enhold til EU's regler, selvom de måtte holdes som sådan.

Du skal holde din kæledyrsfugl isoleret i bur i mindst 30 dage efter indførslen til EU/Danmark, og udviser den ikke tegn på fugleinfluenza efter den tid, udgør den ikke længere en risiko.

Desuden anbefales det, at de personer, som er i kontakt med fuglen, ikke besøger eller har kontakt med fjerkræbesætninger i samme periode, som fuglen holdes isoleret.

Øvrige kæledyr

Undtagelsesreglen gælder ikke for de andre arter af kæledyr, som er omfattet i forordning 2013/576, da der ikke er specifikke krav for privat indførsel af de arter.

Andre arter end dem, som er nævnt i forordning 2013/576, betragtes ikke som kæledyr og skal derfor indføres efter de almindelige importkrav.

EU-borgere, der returnerer til EU/Danmark med deres kæledyr

EU-borgere, der har behov for at forlade Ukraine eller Rusland i al hast med deres kæledyr, kan gøre brug af de samme vilkår som beskrevet ovenfor.

Anden import af kæledyr fra Ukraine

Fødevarestyrelsen modtager forespørgsler fra personer og organisationer, som ønsker at hjælpe efterladte kæledyr i Ukraine.

Men undtagelsesmuligheden omfatter ikke denne form for import, og der kan derfor ikke dispenseres fra de almindeligt gældende importkrav.
Det er særligt hunde og katte, som Fødevarestyrelsen får spørgsmål om.

Hvis du ønsker at importere hunde og katte fra Ukraine, kan du læse mere om, hvilke krav dyrene skal opfylde, her:

Gå til guiden: Indførsel og import af hunde, katte og fritterÆndret 13. juni 2022