Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Foder - lovstof

På denne side finder du en oversigt over reglerne på foderområdet. 

​​​​​​​​​​​EU- og dansk lovgivning på foderområdet

 

EU: Fødevareforordningen –​ der omfatter foder
 
 
 
EU: Foderhygiejneforordningen
Krav til foderhygiejne:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 183/2005 af 12. januar 2005– link til EUR-Lex – konsolideret udgave af forordningen (version 26/7-2019).

Den 12. november 2015 trådte ændrede regler i kraft om overvågning af dioxiner i foder.
Ændrede regler indarbejdes i en konsoliderede udgave af foderhygiejneforordningen nr. 183/2005, men du kan se ændrede regler her:
Kommissionens forordning (EU) 2015/1905 af 22. oktober 2015

Forordningen supplerer ændringsforordningen fra 2012 om overvågning af dioxiner i foder og om godkendelse af fodervirksomheder:
Kommissionens forordning (EU) nr. 225/2012 af 15. marts 2012

Krav om godkendelse efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 183/2005 af foderstofvirksomheder, der fremstiller eller markedsfører fodertilsætningsstoffer af kategorien 'coccidiostatika og histomonostatika':
 
 
EU: Zoonoseforordningen
Her finder du EU​'s forordning om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser, også kaldet Zoonoseforordningen:
 
EU: Kontrolforordningen
Her finder du EU-lovgivning om offentlig kontrol af foder samt om prøvetagning og analysemetoder.
 

Kontrolforordningen

 
 

Offentlig kontrol af foder – Prøvetagning og analysemetoder

 
 
Der er fundet fejl i Forordning 152/2009, og EU har berigtiget fejlene. 
 
Berigtigelsen vedrører prøvetagningsreglerne for prøvetagning af emballeret foder og af foderblokke og mineralske sliksten samt reglerne om samleprøver. 
 
EU: Markedsføringsforordningen
EU-lovgivning om markedsføring og anvendelse af foder.
 

Markedsføringsforordningen

 
I  den konsoliderede udgave af markedsføringsforordningen ovenfor indgår ikke de indledende betragtninger om markedsføringsforordningen. Disse betragtninger står kun i den oprindelige udgave af forordningen, forordning 767/2009.
Alle øvrige bestemmelser står i den konsoliderede udgave ovenfor.
 

Ændringer fra 1. januar 2018

Markedsføringsforordningens bilag II, IV, VI, VII og VIII  er ændret. Ændringerne står i forordning 2017/2279 og forordning 2018/1903. Ændringerne er indarbejdet i den konsoliderede udgave som linkes til ovenfor.
 
I en overgangsperiode må de gamle mærkningsregler, der var gældende før 1. januar 2018, fortsat anvendes. Herved sikres en blid overgang for anvendelse af de nye mærkningsregler:
 • For fodermidler og foderblandinger til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, varer overgangsordningen til 31. december 2018.
 • For fodermidler og foderblandinger til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen, varer overgangsordningen til 31. december 2019.
 

Fodermiddelfortegnelsen

 
Fodermiddelfortegnelsen blev opdateret i 2017 og alle bilagene blev ændret. De ændrede bilag er indarbejdet i den konsoliderede udgve af forordningen, som linkes til ovenfor. 
 
I den konsoliderede udgave af fodermiddelfortegnelsen ovenfor indgår ikke de indledende betragtninger om fodermiddelfortegnelsen. Disse betragtninger står kun i den oprindelige udgave af forordningen, forordning 68/2013.


​Det Europæiske fodermiddelregister

Fodermiddelfortegnelsen og fodermiddelregistret supplerer hinanden.
Fodervirksomheder, der første gang markedsfører et fodermiddel, som ikke står i fodermiddelfortegnelsen, skal anmelde det nye fodermiddel til fodermiddelregistret.
 
Præsentation af registret, inklusiv orientering om, hvordan registret bruges.
 

Kommissionens retningslinjer for fødevarer, der ikke længere er bestemt til konsum, som foder

EU-Kommissionen har udarbejdet retningslinjer for anvendelse af fødevarer, der ikke længere er bestemt til konsum, som foder. Retningslinjerne  er relevante for fødevare- og fodervirksomheder i både engros- og detailled, da produkter fra fødevareproduktion kan få en stor værdi som foder og dermed bidrage i en mere bæredygtig retning og udnytte ressourcer, der ellers kan gå til spilde. 

Retningslinjerne vedrører produkter fra fødevarefremstilling og fødevarer, der er markedsført i emballeret form eller i løs vægt (typisk leveret fra grossister og fødevaredetailvirksomheder).

Retningslinjerne beskriver, hvordan fødevarevirksomheder skal forholde sig, når de markedsfører fødevarer, der ikke længere er bestemt til konsum til andre virksomheder. Virksomheden skal tage stilling til, hvad det er for et produkt, der håndteres og markedsføres; er det en fødevare, et foder og/eller animalsk biprodukt (ABP), affald eller fx biobrændsel. Det er vigtigt, at virksomheden mærker produktet entydigt, så der på intet tidspunkt kan opstå tvivl, om det er fødevarelovgivningen, foderlovgivningen og/eller ABP-lovgivningen eller andet, der skal være overholdt.  

Hvis der er animalske bestanddele i fødevaren eller produktet fra fødevareproduktionen, skal virksomheden være særligt opmærksom på, at der er særlige betingelser, der skal være opfyldt, for at produktet kan indgå i foderkæden.

Kommissionens retningslinjer for anvendelse af fødevarer, der ikke længere er bestemt til konsum, som foder

EU: EU-lovgivning om importkontrol

Midlertidigt forøget kontrol og beredskabsforanstaltninger

 
Reglerne om midlertidigt forøget kontrol og beredskabsforanstaltninger er ens for foder og fødevarer. Du kan læse mere om reglerne for import af ikke-animalsk foder på siden:
 
 

Andre særlige importbetingelser/importrestriktioner

 
 
 
 
 
 
EU: Forordning om diætetisk foder

EU-lovgivning om foder med særlige ernæringsformål 

 
Reglerne om foder med særlige ernæringsformål er samlet i nedestående forordning, der finder anvendelse fra den 25. december 2020 og samtidig ophæver de tidligere regler i direktiv 2008/38/EF:
 
De tidligere regler kan imidlertid anvendes i en overgangperiode for foder, som er mærket inden den 25. marts 2022, indtil eksisterende lagte er opbrugt.
EU: Register og forordninger om fodertilsætningsstoffer
Her kan du finde EU-Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer og Fodertilsætningsstofforordningen.
 

EU-Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer

Registret består af to dele, og du får adgang til disse to dele, Annex I og Annex II, ved at klikke på Link til "EUs register over fodertilsætningsstoffer" her.
 
Siden, du kommer ind på, ser således ud:

 
Du kommer ind i
 • Annex I ved at klikke på teksten "​First part: Community Register of feed additives".
 • Annex II ved at klikke på teksten "​Second part, Annex II: Community Register of feed additives, Annex II ".
Annex I  består af en liste over ændringer af registret og nuværende godkendelser:
 
Annex II består af tilsætningsstoffer, for hvilke der ikke er indsendt ansøgning om regodkendelse. Nogle stoffer er allerede trukket tilbage, men er underlagt overgangsbestemmelser. De øvrige stoffer forventes tilbagetrukket inden for en kortere årrække:
 

Fodertilsætningsstofforordningen

 
 
 
 
 

Tilbagetrækning af fodertilsætningsstoffer

Alle fodertilsætningsstoffer på markedet skulle ifølge Fodertilsætningsstofforordningen notificeres inden den 7. november 2004. Herefter skulle der sendes en egentlig ansøgning om regodkendelse, eller for nogle stoffers vedkommende, om den første egentlige godkendelse. De stoffer, der ikke blev søgt regodkendt, skal trækkes tilbage med en forordning. Indtil videre er kommet følgende:


 
 
 
Tilsætningsstofferne fjernes fra EU-Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer, når overgangsordningerne i forordningerne er udløbet. Imidlertid har forordningerne stadig en vigtig konsekvens: De produkter, som er listet som fodertilsætningsstoffer, og som ikke mere er godkendt, bliver ved med at være fodertilsætningsstoffer, uanset at de ikke længere må bruges. De kan derfor ikke markedsføres som fodermidler.
 
Følgende fodertilsætningsstoffer er trukket tilbage af andre årsager:
 
 
 

Suspension og afvisning af fodertilsætningsstoffer

 
 
EU: Animalske biprodukter og TSE
Her kan du finde EU-lovgivning på området animalske biprodukter og TSE.
 

Animalske biprodukter:

 
 
TSE:
 
Analyser:
 
Bilag VI i analyseforordningen omfatter analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i den offentlige kontrol af foder.
 
EU: Genmodificerede fødevarer og foder
​​Her kan du finde EU-lovgivning om genmodificerede fødevarer og foder.


Genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer 

 
Sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer samt sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer
 
Gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003, for så vidt angår tilladelse til nye genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, meddelelser om eksisterende produkter, samt utilsigtet eller teknisk uundgåelig forekomst af genetisk modificeret materiale, for hvilket der er foretaget en gunstig risikovurdering: 
 
Gennemførelsesbestemmelser til artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår EF-referencelaboratoriet for genetisk modificerede organismer: 

Indførsel af komité-procedure med kontrol i Forordning (EF) nr. 1829/2003: 
 
Fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer:
 

Godkendelse af GMO'er

Ansøgning om tilladelse til genetisk modificeret foder:
 

Prøvetagning og analyse af GMO

Tekniske retningslinjer for prøvetagning og analyse af GMO: 

Kommissionens forordning (EU) Nr. 619/2011 af 24. juni 2011 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af foder, for så vidt angår forekomst af genetisk modificeret materiale, som er under godkendelse, eller for hvilket godkendelsen er udløbet:


Særlige betingelser for import af GMO

Ovenfor i afsnittet "EU: EU-lovgivning om importkontrol" er links til lovgivningen om særlige importbetingelser/importrestriktioner, herunder eventuelle regler om GMO.
 
EU: Uønskede stoffer
EU-lovgivningen om uønskede stoffer i foderstoffer omfatter en lang række stoffer m.v. inden for følgende grupper:
 • Uorganiske kontaminante​r og kvælstofforbindelser
 • Mykotoksiner
 • Naturlige plantetoksiner
 • Organiske chlorforbindelser (undtagen dioxiner og PCB'er)
 • Dioxiner og PCB'er
 • Skadelige botaniske urenheder
 • Godkendte fodertilsætningsstoffer, der efter et uundgåeligt overslæb forekommer i foder, hvortil de ikke er beregnet
 
Ifølge nedenstående forordning skal EFSA acceptere de afgiftningsprocesser, som anvendes for foder med overindhold af uønskede stoffer (overindhold ifølge direktiv 2002/32/EF):
 
 

Vejledende lovgivning vedrørende dioxin, dioxinlignende PCB og ikke-dioxinlignende PCB:

 

Vejledende lovgivning vedrørende mykotoksiner:

 
 
 

Overvågning af metaller og jod i tang (2018-2020)

 
EU: Radioaktivitet
EU-lovgivning om maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i foder og baggrund herfor.
 
 
EU: Restindhold af pesticider
Her kan du finde EU-lovgivning om restindhold af pesticider i foder.

Lovgivning om restindhold af pesticider i foder er fælles fødevare- og foderlovgivning:
 
 
EU: Sondring mellem foder, biocider og lægemidler
Her kan du finde EU's retningslinjer for sondring mellem foder, biocider og veterinærlægemidler.
 

Kommissions-henstilling

 

Dansk lovgivning: Love og bekendtgørelser om foder
Her kan du se en oversigt over reglerne på området for foder og fodertilsætningsstoffer med link til lovgrundlagene på Retsi​nformations hjemmeside.
 

Dansk lovgivning

Lov om foderstoffer:
Foder og foderstofvirksomheder:


 

Veterinærkontrolbekendtgørelsen (non-food)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter: 
 
Se desuden bekendtgørelse om offentlig kontrol ved samhandel og indførsel til Unionen af levende dyr, animalske produkter, animalske biprodukter, afledte produkter, avlsmateriale, hø og halm og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter. Fenne bekendtgørelse ophæver visse bestemmelser i veterinærkontrolbekendtgørelsen.
 
                                   

​​Foderrestriktionsbekendtgørelsen (Importrestriktioner)

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter:


Betalingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v:

Kapitel 9 i bekendtgørelsen omfatter "Kontrol af foder og foderstofvirksomheder m.v."​

Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer Bekendtgørelse nr. 659/2018

 

Bekendtgørelser i forbindelse med eksport

Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og afledte produkter. Bekendtgørelse nr. 1192:

Bekendtgørelse nr. 1192/2020.

Bekendtgørelse om særligt papir til brug for udførsel af levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer:
Bekendtgørelse nr. 673/2018

Bekendtgørelse om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer. Bekendtgørelse nr. 729:
Bekendtgørelse nr. 729/2020

 

Ændret 6. oktober 2021