Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Mærkning og markedsføring af fødevarer - lovstof

 

​​​​​​​​Mærkning generelt

Fødevarei​nformationsf​​orordningen

Mærkningsbekend​​​​tgørelsen

Mærknin​gsv​ejledningen

Kommissi​onens spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af mærkningsforordningen (2018/C 196/01)

Kommissionens Q&A's vedr. fjernsalg - engelsk version

Kommissionens Q&A's vedr. fisk – engelsk version

Mærkning af okse- og kalvekød

Rådets foror​​dning nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97

Forordning nr. 1825/200​0 af 25. august 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter

Bekendtgørelse nr. 1281 af 5/12/2014 om sporbarheds- og oprindelsesmærkning m.v. af oksekød

Kommissionens forordning (EF) nr. 275/2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1825/2000 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter

Kommissione​ns forordning (EF) nr. 566/2008 af 18. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår afsætning af kød fra kvæg, som er højst 12 måneder gammelt

Mærkning af fiskevarer og akvakulturprodukter

Rådets forordning (EF) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, kapitel VI

Rådets forordning 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik

Kommissionens gennemførelsesforordning 404/2011 af 8. april 2011

Mærkning om alle​rgen​er

Information om stoffer eller produkter, der forårsager allergier eller intolerans – meddelelse f​ra Kommissionen 13. juli 2017 (EU-Kommissionens allergivejledning)

Glutenforordningen​

​Næringsdeklaration

​​​​​​​​Næringsdeklaration - lovstof​

Ernærings-og sundhedsanprisninger

Ernærings- og sundhedsan​​​prisninger – lovstof​​

Ændret 24. november 2022