September ​​- december: Sporbarhed

Kampagnen har fokus på kontrol af de generelle sporbarhedsregler (et led tilbage) og reglerne for intern sporbarhed hos de fodervirksomheder, som har produktionsaktivitet.

Alle fodervirksomheder er forpligtet til at opfylde kravene for sporbarhed i henhold til foderlovgivningen, herunder fødevareforordningen. Det indebærer bl.a., at virksomhederne skal have et sporbarhedssystem, som gør dem i stand til at identificere fra hvem et parti foder er leveret, og hvornår det er modtaget, samt hvem de har leveret et parti foder til og hvornår.

Sporbarhed på foder er med til at sikre effektiv og hurtig tilbagetrækning, hvis foderet er farligt.

Sporbarhedskravene i foderlovgivningen handler om mere end at kunne dokumentere et parti foder ét led tilbage og ét led frem. F.eks. skal en producentvirksomhed også have dokumentation for at kunne spore ethvert indgående parti i et parti produceret foderstof. Denne dokumentation betegnes som intern sporbarhed.

Fodervirksomheder skal have systemer og procedurer, der giver mulighed for, at de krævede sporbarhedsoplysninger kan stilles til rådighed for Fødevarestyrelsen. Der er ikke fastsat krav til formen af systemet, der muliggør dokumentation af sporbarheden. Det afgørende er, at systemet kan dokumentere og tilvejebringe de nødvendige sporbarhedsoplysninger uden unødig forsinkelse. Sporbarhedsoplysningerne skal derfor være tilgængelige i virksomheden. Det er op til den enkelte fodervirksomhed at organisere og implementere systemet, så det er tilpasset til den enkelte virksomheds aktiviteter.

Formålet med kampagnen er, at gennemføre en mere dybdegående kontrol af fodervirksomheders regelefterlevelse af krav om sporbarhed end den normale stikprøvekontrol.

Fokus i forbindelse med kampagnen vil være, om virksomhederne har etableret og implementeret et sporbarhedssystem, der gør dem i stand til at opfylde de generelle krav til sporbarhed i fødevareforordningen samt de specifikke krav om intern sporbarhed i foderhygiejneforordningen.

I forhold til de generelle krav til sporbarhed i fødevareforordningen vil fokus i denne kampagne være på indgående foderstoffer (et led tilbage).

I forhold til de specifikke sporbarhedsregler i foderhygiejneforordningen vil fokus være på intern sporbarhed, herunder data ved fremstilling af forblandinger og foderblandinger samt eventuel praksis for partisammenlægning og tilhørende partiadskillelse.

Læs mere om reglerne for sporbarhed af foder

Formålet med kampagnen er, at kontrollere fodervirksomheders sporbarhedssystem, herunder:

  • Kontrol af virksomhedernes dokumentation af sporbarhed et led tilbage.
  • Kontrol af virksomhedernes interne sporbarhedsdokumentation, herunder eventuel praksis for partisammenlægning og tilhørende partiadskillelse.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, Artikel 18.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, Artikel 5, stk. 2, jf. Bilag II, afsnit ”Produktion”, punkt 6 og afsnit ”Registreringer”, punkt 1 og 2, litra b, nr. i, iii og iv.

Fodervirksomheder med produktionsaktivitet – om muligt virksomheder, der både bruger løsvarer og emballerede foderstoffer i deres fremstilling af foderblandinger og/eller forblandinger.

Kampagnen løber 1. september til 15. december 2023.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834