Grønlandske borgere

Foder med på rejsen til eller fra Grønland

Her på siden kan du læse om hvilke krav, du skal opfylde, hvis du ønsker at tage foder med på din rejse ind eller ud af Grønland.

Privat indførsel af foder

Reglerne, for hvilket foder du må indføre ved privat indførsel, afhænger af fodertypen samt af, om foderet indføres fra et EU-/samhandelsland eller tredjeland.

Ved privat indførsel af foder skal du ikke informere Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) eller Fødevarestyrelsen (FVST), ligesom foderet heller ikke skal til grænsekontrol. Din bagage kan dog godt blive udtaget til kontrol som en del af myndighedernes offentlige kontrol.

Ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm) kan frit indføres fra EU- og samhandelslande.

Du kan frit indføre ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm), hvis et af kravene er opfyldt:

  1. Foderet er ikke under importrestriktion/importforbud.
  2. Foderet er under importrestriktion, men mængden overstiger ikke den tilladte mængde for privat indførsel. I Restriktionsbekendtgørelsen henvises der til de forordninger, hvori de enkelte restriktioner findes beskrevet. 

Foderet skal yderligere opfylde følgende krav:

  1. Foderet skal udelukkende bruges til egne kæledyr, og er ikke bestemt til videresalg.
  2. Foderet indgår i egen bagage i forbindelse med indrejse eller sendes i små forsendelser til privatperson.

Du må som udgangspunkt gerne indføre foder med animalsk indhold til fodring af egne kæledyr. Udbrud af husdyrsygdomme kan dog medføre restriktioner på indførsel af foder fra visse områder eller lande. 

Læs mere om privat indførsel af foder med animalsk indhold fra samhandelslande

Privat indførsel fra Island af foder med animalsk indhold er tilladt, når der er tale om enten:

  1. Specialfoder til kæledyr. Der gælder de samme krav som ved privat indførsel af specialfoder fra Færøerne beskrevet nedenfor i afsnittet "Privat indførsel fra tredjelande af foder med animalsk indhold".
  2. Foder til kæledyr. Det gælder foder beskrevet i del 2 i bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 383 af 15. april 2014 for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug, så længe mængden ikke overstiger 10 kg per person.

Som udgangspunkt må foder med animalsk indhold ikke indføres fra tredjelande. Dette gælder både foder med indhold af ferskt kød og foder med indhold af kødprodukter. Der er dog to undtagelser:

Foder fra Færøerne. Foder fra Færøerne er undtaget forbuddet. Hver person må indføre højst 10 kg i alt fra disse produktkategorier til Grønland, Danmark eller EU.

Specialfoder til kæledyr. Specialfoder, der er påkrævet af medicinske årsager, kan indføres fra alle tredjelande, hvis der er tale om:

  • foder til det kæledyr, der ledsager passageren.
  • færdigpakkede, varemærkebeskyttede varer beregnet til direkte salg til den endelige forbruger.
  • ubrudt emballage, med mindre pakningen er i brug.
  • holdbar ved omgivelsestemperatur før åbning.

Hver person må indføre højst to kg i alt af disse produkter. Hvis indførslen sker fra Færøerne, må hver person indføre højst 10 kg i alt af disse produkter til Grønland, Danmark eller EU.

Hø og halm må kun indføres kommercielt - både fra tredjelande, EU- og samhandelslande. Det vil sige, at hvis du ønsker at indføre hø og halm som privatperson (privat indførsel) eller som vareprøve, så skal det stadig foregå som en kommerciel indførsel. Det betyder, at du skal opfylde de samme krav som en virksomhed, der indfører hø og halm. Læs kravene der gælder for både Grønland og Danmark.

Læs mere om indførsel af hø og halm

Andre myndigheder kan stille krav ved privat indførsel

Du skal være opmærksom på, at andre myndigheder også kan have regler i forhold til, hvad man må indføre som privatperson. Blandt andet skal du være opmærksom på regler fra:

Toldstyrelsen har regler vedrørende mængden af fødevarer, du må tage med fra lande udenfor EU.

Læs mere på Toldstyrelsens hjemmeside - Se hvad du må have med! Rejser uden ​for EU

Landbrugsstyrelsen har re​gler for, hvad du må tage med hjem af planter og planteprodukter.

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside - Importregler for private

Miljøstyrelsen administ​​rerer regler om omsætning af truede arter - dyr og planter - både kommercielt og privat.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside - Handel med truede arter

Pas på, du ikke indfører smitsomme husdyrsygdomme

Souvenirs fra rejsen i form af f.eks. fødevarer med animalsk indhold kan udgøre en risiko for dyresundheden. 

Der er strenge regler for, hvad du må tage med hjem fra din rejse i lande uden for EU. Du skal også være opmærksom, hvis du medbringer animalske produkter fra EU-lande, hvor der er udbrud af smitsomme husdyrsygdomme.

Se oversigt over reglerne (pdf)

EU-medlemsstater og tredjelande

Foder, der skal kontrolleres ved grænsen inden indførsel til Grønland fra et tredjeland udenfor EU, skal kontrolleres på et EU-grænsekontrolsted. Det skyldes, at der ikke findes nogle grænsekontrolsteder til foder på Grønland. Derfor skal foderet både leve op til Grønlands og EU's regler om indførsel af foder fra tredjelande uden for EU.

Se hvilke lande, der er medlem af EU