Juni 2022 - januar 2023 - Privates indførsel af animalske produkter fra tredjelande - fælles kontrol med Toldstyrelsen

Kampagnen blev gennemført for at styrke kontrollen med og øge de rejsendes opmærksomhed på reglerne om privat indførsel af varer med animalsk indhold fra tredjelande.

Smitsomme husdyrsygdomme som f.eks. afrikansk svinepest, mund- og klovesyge, fugleinfl​​uenza og newcastle disease risikerer at blive indført til Den Europæiske Union (EU) fra tredjelande (lande uden for EU), når private medbringer ulovlige animalske produkter fra deres udlandsrejse eller får ulovlige animalske produkter tilsendt. Et udbrud af smitsomme sygdomme blandt husdyr kan resultere i et milliardtab for bl.a. landbruget og fødevareindustrien og aflivning af vores husdyr. Netop på grund af denne risiko gælder der strenge regler for indførsel af visse animalske produkter fra tredjelande til EU, blandt andet er det med få undtagelser helt forbudt for private at indføre kød- og mælkeprodukter. Indførsel dækker både over kommercielle importer, rejsendes baggage og post-/kurer-forsendelser.

Kontrollen af de private rejsendes baggage og forsendelser foretages af Toldstyrelsen på vegne af Fødevarestyrelsen.

For at styrke denne kontrol iværksættes en kampagne, hvor Fødevarestyrelsen samarbejder med Toldstyrelsen i praksis om kontrollen.

Kampagnen skal samtidig øge de rejsendes og privates kendskab til reglerne samt øge opmærksomheden på de konsekvenser, det kan have at indføre ulovlige animalske produkter.

Ulovlige produkter bliver frataget og destrueret.​

Formålet med kampagnen er at øge det offentlige fokus på risikoen ved at bringe smitsomme husdyrsygdomme ind i EU, når man som privat indfører ulovlige animalske produkter. H​erudover er formålet at øge privates kendskab til gældende regler.

Kampagnen skal samtidig styrke kontrollen med privates indførsel af animalske produkter og sætte fokus samarbejdet mellem Toldstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, med senere ændringer, jf. art. 47 og 48.

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2122 af 10.10.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af dyr og varer, der er undtaget fra offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder, særlig kontrol af passagerers personlige bagage og af små sendinger af varer til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført, og om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 med senere ændringer, jf. art. 7, jf. bilag I​.

Kontrollen gennemføres i samarbejde med Toldstyrelsen i en række danske lufthavne, blandt andet Københavns Lufth​​avn og Billund Lufthavn.

Kontrollen forløber i perioden 1. juni 2022 til 31. januar 2023.​

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834