Anmeldelses- og kontrolkrav til økologiske virksomheder

Her kan du finde information om kravene til anmeldelse og kontrol for virksomheder under Fødevarestyrelsens økologiregler.

Økologireglerne supplerer reglerne i den generelle foder- og fødevarelovgivning. Det betyder, at virksomheder, der ønsker at påbegynde økologiaktiviteter, både skal opfylde

 • alle de generelle krav i foder- og fødevarelovgivningen, herunder de generelle krav om autorisation/godkendelse/registrering m.v.
 • krav​ene i økologireglerne om bl.a. anmeldelse af økologiaktiviteter.

Primærbedrifter og fodervirksomheder (bortset ​​fra visse petfoodvirksomheder m.v. – se under “Anmeldelse af økologiske aktiviteter og økologirapport”) henvises til Landbrugsstyrelsen.​

Læs om økologiregler for primærproduktion på landbrugsstyrelsens hjemmeside (lbst.dk)

Virksomheder, der vil forarbejde, pakke, mærke eller importere økologiske fødevarer eller vil markedsføre eller opbevare økologiske fødevarer, samt slagterier, der vil slagte økologiske dyr, skal anmelde dette digitalt til Fødevarestyrelsen.

Foretag digital anmeldelse af økologiske aktiviteter eller ændringer hertil

Anmeldelse kan alternativt ske via Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Digital anmeldelse af økologiske aktiviteter (virk.dk)

Anmeldelse gælder dog ikke detailbutikker, der kun forhandler færdigpakkede fødevarer, eller forhandler mindre mængder uindpakkede fødevarer. 

Se hvilke detailvirksomheder, der er undtaget kravet om anmeldelse, i økologivejledningens afsnit 6.2.3.2

Virksomheder, der vil forarbejde, pak​ke, mærke eller importere økologisk petfood med animalsk indhold eller vil markedsføre eller opbevare sådanne produkter engros, skal anmelde dette til Fødevarestyrelsen via vores kontaktformular.​ 

Fødevarestyrelsens kontaktformular

Øvrige fodervirksomheder (med få undtagelser, jf. bekendtgørelse om økologiske fødevarer, § 5, nr. 7-10) skal anmelde deres økologiaktiviteter til Landbrugsstyrelsen.

Find § 5, nr. 7-10 i bekendtgørelse om økologiske fødevarer på Fødevarestyrelsens lovside om økologi 

Ved anmeldelse til Fødevarestyrelsen skal virksomhederne vedhæfte beskrivelser og egenkontrolprocedurer for de økologiske aktiviteter, som virksomhederne ønsker at påbegynde. Når Fødevarestyrelsen vurderer, at disse beskrivelser og egenkontrolprocedurer er tilstrækkelige til at sikre en god økologikontrol, vil de blive indarbejdet i en såkaldt økologirapport, som udstedes af Fødevarestyrelsen. Når økologirapporten er udstedt, udstedes også et økologicertifikat.

Først når økologirapporten og økologicertifikatet er uds​​tedt, vil virksomhederne kunne begynde på økologi-aktiviteterne og markedsføre de økologiske produkter.

Læs mere om, hvordan ovennævnte virksomheder bliver omfattet af økologikontrol, i Kapitel 6 i Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Virksomheder, der håndterer økologiske fødevarer, skal udarbejde procedurer for f.eks.:

 • modtagekontrol
 • import fra tredjelande
 • adskillelse ved opbevaring, håndtering, forarbejdning, transport
 • korrekt sammensætning og mærkning af fødevarer
 • sikring af dokumentation for modtagne varers økologiske status
 • dokumentation for GMO-frihed m.v. 
 • registreringer af ind- og udgående mængder samt produktion
 • periodisk lageroptælling
 • balanceopgørelser (der skal udarbejdes et eksempel)

​Procedurerne skal sikre, at økologireglerne overholdes.

Ikke alle procedurer vil være relevante for alle virksomheder. Virksomheder, der kun håndterer økologiske fødevarer, vil eksempelvis ikke have behov for procedurer vedr. adskillelse under opbevaring og forarbejdning.

Når virksomheden indsender beskrivelser og procedurer til Fødevarestyrelsen skal disse indledes af et indeks. Kravene til dette indeks er beskrevet i Vejledning om økologiske fødevarer, afsnit 6.2, og i vejledningens bilag 1 ses et eksempel på et indeks. 

Word-version af bilag 1 i Vejledning om økologiske fødevarer. Kan evt. anvendes som udgangspunkt ved udarbejdelsen af virksomhedens eget indeks.

Læs mere om indeks, beskrivelser og egenkontrolprocedurer, der skal udarbejdes af virksomheden, i Kapitel 6 i Vejledning om økologiske fødevarer. 

Udover at følge beskrivelser og procedurer, som fastlagt i økologirapporten, skal virksomheden også til enhver tid overholde lovgivningen om økologi.

Virksomheden skal sikre sig, at der er balance mellem indgående og udgående mængder af økologiske varer. Virksomheden skal udarbejde procedurer for kontrol og dokumentation heraf.

Regnskabskravene er nærmere beskrevet i Vejledning om økologiske fødevarer, se særligt afsnittene 6.3.11 - 6.3.17.

Se eksempel på et balanceregnskab (download xlsx)

Balanceregnskabets elementer:

 • Oversigt over case
 • Lageropgørelse råvarer
 • Lageropgørelse færdigvarer
 • Recepter og produktionsregistreringer
 • Råvarebalanceopgørelser
 • Færdigvarebalanceopgørelser
 • Vurdering af balance​ mellem input/output

Se eksempel på Excel-ark, som automatisk udregner råvare-, færdigvare- og input/output-balance​

Se evt. også den redigerbare version af et Excel-ark til balanceregnskabet

Virksomhederne skal sikre sig dokumentation for, at leverandørerne af økologiske fødevarer m.v. er omfattet af økologikontrol. Dokumentationen skal være udstedt af de myndigheder og kontrolorganer, som er godkendt i EU til at varetage økologikontrollen. 

Fra 1. januar 2022 vil de nye udstedte dokumenter herom hedde "økologicertifikater".  De dokumenter, der er udstedt tidligere kan evt. fortsat være gyldige, og vil kunne sidestilles med økologicertifikaterne. Alle virksomheder under Fødevarestyrelsens økologikontrol har dog fået udstedt et økologicertifikat, som kan findes i EU’s økologicertifikatsystem i TRACES.

Er der tale om danske leverandører, kan dokumentationen, herunder link til EU’s økologicertifikatsystem, findes via siden:

Danske økologicertificerede fødevarevirksomheder

Er der tale om leverandører i det øvrige EU, skal der indhentes dokumentation/økologicertifikater udstedt af én af de EU-godkendte kontrolinstanser. 

Se listen over godkendte EU-kontrolinstanser og deres k​​odenumre på EU-Kommissionens hjemmeside 

Mange af EU-kontrolinstanserne har allerede uploadet alle deres virksomheders økologicertifikater til EU's nye økologicertifikatsystem. Systemet er dog først blevet obligatorisk at anvende for økologicertifikater, der er udstedt efter 1. januar 2023.

For leverancer fra lande udenfor EU, se siden: Import af økologi

Foruden dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol (økologicertifikater), skal der foreligge partispecifikke dokumenter, som viser, at de konkrete varepartier er økologiske.

Læs mere om kravene til dokumentation for økologisk oprindelse i Vejledning om økologiske fødevarer, se heri særligt afsnit 6.3.9.

Lovgivning om økologi