Ingrediensstrategi

Vi kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om udvikling og produktion af nye råvarer og ingredienser til fødevarer, foder og produkter til teknisk brug.

Efter den forhenværende regering i 2019 vedtog en regeringsstrategi for ingredienser, har Fødevarestyrelsen som følge af strategien arbejdet målrettet for at skabe bedre rammevilkår for den danske ingrediensbranche.

 

"Ingredienser er et område, hvor Danmark kan gå forrest i løsningen af de globale fødevareudfordringer og bidrage til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling"

- Regeringsstrategi for ingredienser, 2019

 

Ingrediensstrategien rummer en række initiativer, der skal styrke den danske ingrediensbranches innovationskraft og globale førerposition i udviklingen af bæredygtige og sunde fødevarer og foder.

Udover at bidrage til at skabe bedre vækstvilkår for branchen, skal strategien også medvirke til, at vi som samfund bliver bedre til at udnytte de løsninger, som branchen kan tilvejebringe inden for bæredygtighed og sundhed.

 

Læs regeringens ingrediensstrategi fra 2019 (pdf).

One-stop-shop

I Fødevarestyrelsen har vi gjort det lettere for foder- og fødevarevirksomheder at komme i kontakt med os. Vi har nemlig oprettet én indgang for spørgsmål om f.eks. udvikling af nye ingredienser, produktion og udvikling af produkter såsom tilsætningsstoffer, aromaer, emulgatorer, kulturer, enzymer og alternative proteinkilder (f.eks. mikroalger, græs eller insekter) til både foder og fødevarer. Vi kalder det en one-stop-shop.

Fødevarestyrelsen har oprettet et dialogforum - Forum for Fremtidens Ingredienser (FFI), som består af repræsentanter fra brancheorganisationer, forskningsinstitutioner og virksomheder. Fødevarestyrelsens fødevaredirektør Tejs Binderup er formand for forummet, som derudover har fire næstformænd valgt blandt forummets medlemmer.

Forummet mødes tre gange årligt, hvor emner af relevans for en fortsat udvikling i ingrediensbranchen drøftes. Det kan være angående EU- eller national regulering, strategiske initiativer, eksport- og erhvervsfremme, innovations- og udviklingsprojekter eller myndighedssamarbejde på tværs.

Sideløbende med disse møder bliver der nedsat task forces med forummets medlemmer, der skal arbejde i dybden med faglige emner, som forummet har peget på, og hvor der er behov for en hurtig og målrettet indsats. I første omgang er der nedsat task forces på områderne eksport- og erhvervsfremme samt bæredygtigt råvaregrundlag.

Fødevarestyrelsen har fået udarbejdet en databaseret definition af den danske fødevare- og foderingrediensbranche. Rapporten indeholder forskellige nøgletal om den danske ingredienssektor - både for foder- og fødevarevirksomheder.


Vidste du f.eks. at.:

  • Den danske ingrediensbranche bidrager med over 9.500 fuldtidsjobs i Danmark?
  • Industrien generer 55.6 mia. kr. i omsætning?
  • I Danmark eksporteres 58 % af branchens produktion ?
  • Industrien skaber værdi for 1.6 mio. kr. per ansat

Læs mere:

Læs rapporten om fødevare- og foderingrediensbranchen i Danmark (pdf)  

Den danske ingrediensbranche er internationalt orienteret, og virksomhederne omsætter kun en lille andel af deres produkter på det danske marked. Branchens fortsatte vækst er afhængig af, at den globale omsætning kan øges yderligere samt den innovation og teknologiudvikling, der følger med udenlandske investorer.

 
Den danske fødevareklynge brandes i dag internationalt blandt andet via Food Nation. Samtidig spiller Danish Food and Bio Cluster og The Trade Council en stor rolle i at promovere dansk foder og fødevarer både nationalt og internationalt.


Som del af regeringens ingrediensstrategi har Fødevarestyrelsen styrket indsatsen for profilering og branding af danske ingredienser. I den sammenhæng har Food Nation lavet et white paper om den danske ingrediensbranche på den internationale scene, og den mulige effekt på fremtidig bæredygtig produktion af foder og fødevarer.

Læs mere:

Læs mere om den danske ingrediensbranche på den internationale scene (pdf) 

Råvarer:

Råvarer er f.eks. alternative proteinkilder og anvendelse af restprodukter til udvikling eller produktion af nye ingredienser eller produkter.

Ingredienser:

Ingredienser er bl.a. tilsætningsstoffer, kulturer, emulgatorer, aromaer m.m.

Kontakt os

Du kan komme i kontakt med Fødevarestyrelsens ingrediensteam ved at sende dit spørgsmål til:

one-stop-shop@fvst.dk