Sådan rejser du med din hund

Denne guide er en hjælp til hundeejere, der har behov for at rejse og vil have deres hund med f.eks. i forbindelse med ferie eller flytning til eller fra udlandet. Læs guiden grundigt og find ud af, hvilke regler der skal være overholdt.

Sådan rejser du med din hund

Denne guide er en hjælp til hundeejere, der har behov for at rejse og vil have deres hund med f.eks. i forbindelse med ferie eller flytning til eller fra udlandet. Læs guiden grundigt og find ud af, hvilke regler der skal være overholdt.

Mere information

Testen skal foretages ved Indførsel eller rejse med hunde, katte og fritter fra lande uden for EU, hvor det er et krav, at dyret har fået foretaget en rabiesantistoftitreringstest (også kaldet en rabiesblodprøve).

Dyret skal mindst 30 dage efter rabiesvaccinationen have udtaget en blodprøve hos en praktiserende dyrlæge.

Blodprøven skal dyrlægen sende til et EU-godkendt laboratorie, og de findes i både EU-landene og i flere lande uden for EU.

Gå til EU Kommissionens side over godkendte laboratorier

Der er ikke et godkendt laboratorie i Danmark, så send prøven til et af de andre laboratorier på listen.

Man må selv bestemme, hvilket laboratorie blodprøven sendes til, når bare der er tale om et laboratorie, som har en gyldig godkendelse. Hvis der ikke er et laboratorie i det land, som dit dyr befinder sig i, sendes blodprøven blot til et andet lands laboratorie. 
 
Der er laboratorier, hvis godkendelse er udløbet. Disse må ikke længere anvendes, men de fremgår stadig af listen, da der kan være dyr, som rejser med laboratorieresultater, som endnu er gældende, fordi de er udført, før godkendelsen udløb.

Resultatet af testen skal vise mindst 0,5 IU/ml eller derover.
 
Først 3 måneder efter datoen for udtagelsen af blodprøven, og såfremt resultatet af testen svarer til ovennævnte, må dyret tages med til Danmark (EU). 

 

Der er ikke krav om at dyret skal vente i 3 måneder før det kan genindføres til Danmark (EU), hvis det får foretaget rabiesantistof-titreringstesten og alle krav til indførsel er attesteret i dyrets pas, inden dyret føres ud af EU's område.

Skal du være væk i længere tid med dit dyr, så sørg for at få dyret rettidigt revaccineret. Vær dog opmærksom på, at dyrlæger fra lande, som ikke er medlem af EU, ikke må attestere i EU-selskabsdyrspasset. Her må revaccinationen attesteres i en vaccinationsbog eller -attest, som så sammen med passet senere vil kunne bruges som baggrundsdokumentation til udstedelse af et veterinærcertifikat.

Så længe rabiesvaccinationen vedligeholdes – det vil sige, at dyret revaccineres rettidigt – vil det ikke være nødvendigt at tage rabiesantistof-titreringstesten igen. Hvis man derimod glemmer at få revaccineret sit dyr indenfor gyldighedsperioden af den forrige vaccination, vil rabiesantistof-titreringstesten ikke længere være gyldig, og proceduren må foretages på ny.

Rabies har en meget lang inkubationstid (fra man bliver smittet, til der ses symptomer), typisk op til 4 måneder.

Hvis et dyr fx er blevet vaccineret, efter det er blevet udsat for smitte med rabies, vil vaccinen ikke kunne slå sygdommens udvikling ned. Man vil få et OK prøvesvar. Men da man ikke kan se forskel på antistoffer som følge af vaccine eller sygdommens udvikling, sikrer man sig ved de 3 måneders ventetid, at dyr ikke indføres med sygdomme. 

Rabies kan smitte til mange andre dyr og til mennesker og er dødelig, når der først er symptomer.

Vi vil således ikke have smittede dyr ind til EU's område, og for at undgå, at dyr efter indførslen sættes i 3 måneders karantæne, skal dyret opholde sig 3 måneder i det land, hvor det kommer fra, før det må indføres til EU’s område.

Da man først må tage blodprøven 1 måned efter rabiesvaccinationen og man derefter skal vente i 3 måneder, kommer vi op på de 4 mdr. som svarer til den typiske inkubationstid.

Læs mere om rabies

Da der – omend meget sjældent – forekommer dyr, som trods flere vaccinationer mod rabies, aldrig får et højt nok resultat (de såkaldte non-reagenter), gør Fødevarestyrelsen opmærksom på, at sådanne dyr ikke må tages med til Danmark (EU), da det ikke kan dokumenteres, at rabiesvaccinationen har virket.

Der kan ikke dispenseres fra kravet om gyldig rabiesantistof-titreringstest.

Det kan heller ikke anbefales at tage en non-reagent med ud af Danmark til lande, hvorfra der er krav om​ test, da man ikke kan få dyret med tilbage til Danmark.
 
Lad derfor dyret blive hjemme. 

EU-selskabsdyrspasset bruges kun til hunde, katte og fritter, som ledsager deres ejer under en rejse, samt ved almindelig ind- og udførsel inden for EU.

Hunde, katte og fritter, som befinder sig i Danmark, og som skal ud at rejse med deres ejer eller ind- eller udføres kommercielt fra/til andre EU-lande, skal, før de forlader Danmark, have udstedt det blå EU-selskabsdyrspas.

Det er kun bemyndigede dyrlæger, som må udstede et EU-selskabsdyrspas. I Danmark er dyrlæger med dansk autorisation bemyndiget til at måtte udstedet den danske version af EU-selskabsdyrspasset.

Hvert EU-land har deres egen version af EU-passet, som udstedes til hunde, katte og fritter i det respektive land.

Når passet først er blevet udstedt, og der er angivet de vaccinationer, behandlinger og test, som er nødvendige for, at dyret kan flyttes lovligt rundt i EU, så er passet gyldigt i hele EU.

Alle bemyndigede dyrlæger må således attestere i gyldige pas fra hele EU.

Dyr i Danmark, som endnu ikke har pas, skal således have udstedt den danske version af EU-selskabsdyrspasset, før de forlader Danmark.

Har dit dyr allerede en anden EU-version af passet, fordi det er indført til Danmark fra et andet EU-land, skal det ikke have et nyt dansk EU-selskabsdyrspas, men skal beholde det pas, det allerede har.

 

Fra den 1. januar 2021 kan EU selskabsdyrspas udstedt til hunde, katte og fritter med en ejer bosiddende i Storbritannien (England, Skotland og Wales) ikke længere anvendes til rejser til EU eller Nordirland. De britiske praktiserende dyrlæger må fra denne dato heller ikke længere udstede pas til hunde, katte og fritter i Storbritannien (England, Skotland og Wales).

Kun ​hunde, katte og fritter i No​rdirland kan der udstedes britiske EU selskabsdyrspas til.​

Til gengæld er britiske EU selskabsdyrpas, der er udstedt før den 1. januar 2021 til dyr, som nu befinder sig med deres ejer i EU eller Nordirland, f.eks. fordi dyret er blevet solgt til en EU borger, stadigt gyldige til brug for rejser i EU og til Nordirland. 

Det kræver naturligvis, at rabiesvaccinationen vedligeholdes af en praktiserende dyrlæge i EU eller Nordirland, da de betragtes som bemyndigede dyrlæger. Dyrlæger i tredjelande er ikke bemyndiget til at udfylde attestationer om rabies i EU selskabsdyrspasset.

Dyr i EU med britiske pas, der er udstedt før 1. januar 2021, skal således ikke have skiftet det ud med et nyt pas. 

For at dit dyr kan få et EU selskabsdyrspas, skal du tage din hund, kat eller fritte med til en praktiserende dyrlæge i Danmark.

Foruden oplysninger om ejeren og dyret, skal dyrets ID-mærkning stå i passet, ligesom der som minimum skal oplyses om rabiesvaccination og eventuelle revaccinationer.

Foto er ikke obligatorisk, så du bestemmer selv, om der skal være foto af dyret i passet. Passet gælder for ét enkelt dyr. Hvalpe kan fx ikke stå i tævens pas. De skal have deres egne individuelle pas.

Der er plads til at skrive andre oplysninger ind i passet, fx andre vaccinationer end rabies, ormebehandling og rabiesantistoftest.

Det er forbudt at tage hunde, katte og fritter, som endnu ikke har pas, med til fx Tyskland eller Sverige for her at få udstedt et tysk eller svensk pas. Hvis dyret flyttes til et andet land, uden at det har et pas, vil der være tale om en ulovlig flytning.

Flere kæledyr har EU-selskabsdyrspas, som er udstedt før den 29. december 2014, og som derfor er udformet efter det gamle pasformat.

Dit dyrs gamle pas er stadig gyldigt, og du behøver ikke få nyt pas til dit dyr, så længe du sørger for, at dit dyr bliver rettidigt revaccineret mod rabies. Passet kan således anvendes, så længe der er plads til at skrive information om rabiesvaccinationer ind i det.

Men hvis du glemmer at få revaccineret dit dyr rettidigt, vil et pas efter det gamle format blive ugyldigt, og det vil ikke længere kunne anvendes til flytninger af dyret. Hvis det sker, må der udstedes et nyt pas.

Hvis der sker ændringer i forhold til de oplysninger, som fremgår om ejeren i passet, så skal de selvfølgelig ændres.

Det kan f.eks. være hvis ejeren får ny adresse, eller dyret får helt ny ejer.

Dette gøres bedst ved at udfylde ejeroplysningerne på ny.

Overstreges de gamle oplysninger og udfylde de nye eller ændrede oplysninger i et nyt afsnit om ejeren.

Der er plads til at foretage rettelser tre gange.

Ejeren (den oprindelige eller den nye) må gerne selv foretage rettelserne i et allerede udstedt pas. Det behøver ikke være en dyrlæge, der gør det.

Husk også underskrift.

Passet skal anvendes ved alle ikke-kommercielle flytninger inden for EU og til/fra lande med EU-vilkår, samt ved ikke-kommerciel genindførsel af EU-dyr, der har opholdt sig i tredjelande i en kortere eller længere periode. For sidstnævnte skal dyret dog have fået udstedt pas, og alle krav for indførslen skal fremgå af passet, inden det forlod EU's område.

Visse tredjelande accepterer EU-passet som tilstrækkelig dokumentation for indførsel til deres område. Det skal du undersøge i god tid, før du rejser til udlandet.

Se, hvilke krav der stilles til rejser med henholdsvis hund, kat og fritte i Fødevarestyrelsens guides om rejse med kæledyr. Det er fx rigtig smart at have alt på plads, også til hjemrejsen, før dyret forlader Danmark.

Passet skal desuden ledsage hunde, katte og fritter, der samhandles efter de kommercielle krav indenfor EU og til samhandelslande.

Det er k​un dyrlæger med dansk autorisation, som må bestille, udstede og udfylde EU-selskabsdyrspas.

Læs mere på siden Udstedelse af EU-selskabsdyrspas