Campylobacter i fersk, kølet kyllingekød på slagterierne 2022

2022

Projektnr. 2773+4009

Formål og baggrund

Projektet har til formål at belyse forekomsten af termotolerante campylobacter på ferske, kølede kyllingelår med skind i den konventionelle kyllingeproduktion og sammenligne med historiske overvågningsresultater. I 2013 blev overvågningen standardiseret og forenklet, så der sammenlignes ikke længere tilbage. Projektet støtter op om campylobacterhandlingsplanen.

Hvor og af hvad tages der prøver?

Siden 2013 er der udtaget prøver af lår fra konventionelle kyllinger på de to største fjerkræslagterier (slagteri A og B) i Danmark samt prøver af lår fra økologiske kyllinger på slagteri B (øko-B). Fra 2017 udtages der også prøver af lår på konventionelle og økologiske kyllinger fra to mindre danske slagterier (hhv. slagteri C og øko-D).

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for, hvor mange campylobacter der er pr gram skind.

Resultat

​​​Nedenfor ser du en samlet oversigt over resultaterne fra de seneste år af fødevareundersøgelsen af kyllingekød.

Andelen af positive prøver angivet i % og korrigeret for måned for årene 2019-2022.

Konventionel produktion (slagteri A, B og C): Andelen af positive prøver angivet i % og korrigeret for måned for årene 2019-2022. Fejllinjerne angiver usikkerheden omkring prævalensestimatet (95% konfidensintervaller). 
Økologisk produktion (slagteri B og D): Andelen af positive prøver (>= 10 cfu/g) korrigeret for måned 2019-2022 for slagteri B-øko og slagteri D, angivet i procent. Fejllinjerne angiver usikkerheden omkring prævalensestimatet (95% konfidensintervaller). Kilde: DTU.

Den samlede Relative Risiko (RR) for de fire slagterier i 2022.

Den samlede Relative Risiko (RR) for de fire slagterier i 2022. Endvidere, vises RR for hvert enkelt slagteri i samme tidsperiode. Det nye basis-niveauet (med data fra 2019-2020-2021) er visualiseret som værende lig 1. På nationalt niveau forblev RR omkring 1, og således steg den gennemsnitlige månedlige risiko, i 2022, kun med 3% sammenlignet med de gennemsnitlige månedlige risikoestimater fra det nye basisniveau.

Nedenfor ses resultater for det enkelte år, her 2022.

Den gennemsnitlige månedlige risiko for slagterierne A, B og D faldt med henholdsvis 22% (fra 1-0,78 = 0,22 dvs. 22%), 21% og 43%, i 2022. Hvorimod der for slagteri C blev estimeret en stigning på 48% 

Antal prøver og forekomst pr. kvartal i 2022.

Antal prøver og forekomst pr. kvartal i 2022. Søjler angiver prøver udtaget (N) og kurver angiver andel af positive prøver (>= cfu/g) pr. kvartal for hvert slagteri. Kilde: DTU

Antal af Campylobacter positive prøver på slagteri på månedsbasis i 2022. De stiplede linjer angiver den gennemsnitlige årsprævalens korrigeret for måned.

 Antal af Campylobacter positive prøver på slagteri på månedsbasis i 2022. De stiplede linjer angiver den gennemsnitlige årsprævalens korrigeret for måned. Kilde: DTU.

Forekomst af Campylobacter i 2022, inddelt i koncentrationsniveauer (cfu/g) ud af alle prøver (N) og fordelt på slagteri (konventionelle og økologisk).

Forekomst af Campylobacter i 2022, inddelt i koncentrationsniveauer (cfu/g) ud af alle prøver (N) og fordelt på slagteri (konventionelle og økologisk). Kilde: DTU.