Fodertilsætningsstoffer

Fodertilsætningsstoffer er et bredt begreb, som dækker de foderstoffer, der ikke kategoriseres som fodermidler. F.eks. ensileringsmidler, antioxidanter, vitaminer, mikromineraler (sporstoffer) og tarmflorastabilisatorer.

Definition af fodertilsætningsstoffer

Fodertilsætningsstoffer er stoffer, der ikke er fodermidler og forblandinger, og som sættes til foder eller vand for at give en specifik positiv effekt på foderet eller på de dyr, der æder foderet.

Fodertilsætningsstoffer har til formål at forbedre kvaliteten af foder, forbedre kvaliteten af fødevarer af animalsk oprindelse, samt forbedre dyrs ydeevne og generelle sundhed. Det kan også være stoffer, som kan påvirke miljøet positivt, f.eks. ved at reducere udledning af metan fra køer.

Godkendelse af fodertilsætningsstoffer

Fodertilsætningsstoffer må kun markedsføres, forarbejdes og anvendes, hvis de er godkendt i EU og opført i Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer.

Før et fodertilsætningsstof godkendes, bliver det vurderet om:

  1. Stoffet er sikkert for dyr, mennesker og miljø
  2. Stoffet er effektivt til det påtænkte formål

Vurderingen udføres af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). På baggrund af EFSAs vurdering udarbejder Kommissionen i samarbejde med EUs medlemslande en godkendelse (eller en afvisning af godkendelse), som offentliggøres i en forordning.

Af godkendelsen fremgår det bl.a. hvilke dyrearter, fodertilsætningsstoffet må anvendes til og hvorvidt, der er fastsat grænseværdier for det.

Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer

Læs mere:

5.14 Procedure for godkendelse af fodertilsætningsstoffer

Kategorier af fodertilsætningsstoffer

Fodertilsætningsstofferne inddeles i forskellige kategorier afhængig af deres funktioner og egenskaber. Der er fem kategorier af fodertilsætningsstoffer:

  1. Teknologiske tilsætningsstoffer: Stoffer, der tilsættes foder for at påvirke foderets egenskaber; det kan f.eks. være foderets surhedsgrad, holdbarhed, konsistens o.l.
  2. Sensoriske tilsætningsstoffer: Stoffer, der, når de tilsættes foder, forbedrer eller ændrer foderets farve eller smag eller animalske fødevarers udseende.
  3. Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Stoffer som tilfører dyret nødvendige næringsstoffer så som vitaminer, mikromineraler og aminosyrer.
  4. Zootekniske tilsætningsstoffer: Stoffer, der anvendes for at forbedre sunde dyrs ydelse, eller som anvendes til gavn for miljøet.
  5. Coccidiostatika og histomonostatika: Stoffer, der er beregnet til at dræbe eller hæmme protozoer, f.eks. coccidia-parasitter, som hovedsaligt forekommer i fjerkræ.

De fire første kategorier af fodertilsætningsstoffer er underopdelt i en række funktionelle grupper. Den femte kategori ”coccidiostatika og histomonostatika” er ikke opdelt i flere funktionelle grupper.

Hver funktionel gruppe angiver et bestemt formål med fodertilsætningsstoffet. F.eks. er navnet på gruppe 1a ”Konserveringsmidler”. Det vil sige, at stoffer som er godkendt i denne gruppe, kan anvendes til konservering af foder.

Læs mere:

5.4 Fodertilsætningsstoffer – funktionelle grupper

Fodertilsætningsstoffer må kun anvendes til det formål, de er godkendt til

I forbindelse med godkendelsen af et fodertilsætningsstof vurderes det, om stoffet er effektivt i forhold til det formål, det ønskes godkendt til. Fodertilsætningsstoffet må derfor kun anvendes til det godkendte formål. Dermed sikres, at fodertilsætningsstoffet har den angivne effekt. Samtidig sikres en retfærdig praksis for de virksomheder, der søger om godkendelse af et fodertilsætningsstof.

Hvis et fodertilsætningsstof er godkendt i flere forskellige funktionelle grupper, kan det anvendes til alle de formål, det er godkendt til. Mange tilsætningsstoffer er godkendt til flere formål.

Godkendelse til anvendelse og markedsføring af fodertilsætningsstoffer

Virksomheder, der producerer, forhandler, oplagrer eller transporterer foder, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Hvis du som virksomhed producerer, anvender eller handler med rene fodertilsætningsstoffer eller forblandinger, skal du dog i de fleste tilfælde være godkendt til det inden du kan starte denne aktivitet. Du skal f.eks. have en godkendelse hvis du vil begynde at sælge vitaminer eller mikromineraler, eller vil producere foder med coccidiostatika.

Læs mere:

Registrering og godkendelse efter foderhygiejneforordningen

83. Aktiviteter, der medfører krav om godkendelse af fodervirksomheder

Forsøg med ikke-EU-godkendte fodertilsætningsstoffer

Hvis en virksomhed ønsker at få et fodertilsætningsstof godkendt, kan der være behov for at lave fodringsforsøg med stoffet forud for ansøgningen, f.eks. for at dokumentere at stoffet har en positiv effekt på dyrene. Det kræver dog, at virksomheden indhenter tilladelse til at udføre forsøget hos Fødevarestyrelsen inden de kan udføre forsøg med fodertilsætningsstoffer, som endnu ikke er godkendt i EU. Tilladelsen gives under forudsætning af, at stoffet ikke skønnes at udgøre en risiko for dyrene.

Blanket til ansøgning om forsøgstilladelse

Læs mere:

8.6 Tilladelse til forsøg med ikke-EU-godkendte fodertilsætningsstoffer