Fodertilsætningsstoffet Bovaer

Det første fodertilsætningsstof med metanreducerende effekt hos kvæg, Bovaer (med det videnskabelige navn 3-nitrooxypropanol, eller bare 3-NOP), blev godkendt i april 2022.

Godkendelsen af Bovaer som tilsætningsstof kan findes her:

Godkendelse af 3-nitrooxypropanol som tilsætningsstof til foder til malkekøer

Forsøg med Bovaer til brug for den nationale emissionsopgørelse

På baggrund af klimalovens mål om en 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030 ønskes det, at den metanreducerende effekt af anvendelsen af Bovaer i Danmark skal indgå i den nationale emissionsopgørelse.

For at opnå dette, skal Danmark leve op til en række krav fastsat af FN's klimapanel IPCC ("The Intergovernmental Panel on Climate Change"). Med henblik på at fremskaffe den nødvendige dokumentation, har Fødevarestyrelsen derfor  igangsat tre opgaver hos Aarhus Universitet, som ganske kort er beskrevet nedenfor.

  1. Foderforsøg i malkekøer med anvendelse af typisk dansk foder tilsat Bovaer. Der skal måles på parametre som foderoptagelse, mælkeydelse og metanproduktion. I overensstemmelse med IPCC's anbefalinger forventes forsøgsresultaterne efterfølgende at indgå i en videnskabelig publikation.
  2. ​Opdatering af den danske beregningsmodel for forudsigelse af metanudledning fra kvæg med data fra ovennævnte foderforsøg med Bovaer. Den opdaterede beregningsmodel indsendes efterfølgende til evaluering og forventet godkendelse hos IPCC.
  3. Indhentning, behandling og indberetning af data for den faktiske anvendelse af Bovaer i Danmark (såkaldt aktivitetsdata) til IPCC med henblik på godkendelse af, at data kan indregnes i den nationale emissionsopgørelse.

Finansieringen af opgaverne udgør statsstøtte, og støtten ydes i overensstemmelse med artikel 21 og 31 i Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter, jf. EU-Tidende 2014, nr. L 193 af 1.7.2014, s. 1, med senere ændringer. Kommissionens kvittering for modtagelsen af de kortfattede oplysninger kan findes her:

Opgave 1: SA.100864 (2021/XA)

Opgave 2: SA.110768

Opgave 3: SA.110769

Opgaverne forventes at udføres og offentliggøres i 2022-2024. Leverancerne på de tre opgaver offentliggøres og stilles dermed også gratis til rådighed for offentligheden på Aarhus Universitets hjemmeside​.