Udbetaling til minkvirksomheder

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale, som sikrer fuldstændig erstatning og omstillingshjælp til minkvirksomheder og følgeerhverv.

Aktuelle nyheder

Bekendtgørelse er se​ndt i høring – giver mulighed for udbetaling af nedlukningserstatning gennem den forenklede model

​Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri har den 29. juni 2023 sendt udkast til bekendtgørelse om forenklet model for fuldstændig erstatning og kompensation i høring. Bekendtgørelsen om forenklet model gælder for minkvirksomheder med egenproduktion af mink i 2020 ved permanent nedlukning af minkvirksomhedens drift i perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2030 som følge af forbuddet mod hold af mink.

Erstatning gennem denne forenklede model omfatter:

 • Erstatning og kompensation for tabt indtjening ved produktion af mink
 • Avlsdyr
 • Minkspecifikke anlægsaktiver
 • Ikke-udnyttet bur- og staldkapacitet
 • Salg af levende avlsdyr
 • Pelsning for tredjemand
 • Sagkyndig bistand til erklæringer
 • Faste omkostninger

Find bekendtgørelsesudkastet og høringsbrevet om den forenklet model på Høringsportalen her.

Bekendtgørelse om værdisikring sendt i høring

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri har også den 29. juni 2023 sendt udkast til bekendtgørelse om værdisikring af fuldstændig erstatning og kompensation til minkvirksomheder med egenproduktion af mink i 2020 ved permanent nedlukning af minkvirksomhedens drift i høring. Du kan finde yderligere information om værdisikring på høringsportalen, hvor udkastet til bekendtgørelsen og høringsbrev kan findes. 

Find bekendtgørelsesudkastet og høringsbrevet om værdisikring på Høringsportalen her.

Hurtigere udbetaling til minkvirksomheder med mink i 2020

Politisk aftale skal sikre hurtigere udbetaling a​​f erstatning til minkvirksomheder mv.

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri har den 17. maj 2023 udsendt pressemeddelelse om bred politisk aftale om model for hurtigere udbetalinger af erstatninger til minkvirksomheder. Den politiske aftale indeholder bl.a. forslag om, at minkvirksomheder, der havde mink i 2020, kan ansøge om udbetaling af forhøjet forskud på nedlukningserstatning og opgørelse af nedlukningserstatning efter en forenklet model i stedet for den nuværende ordning under erstatnings- og taksationskommissionerne. Den forenklede model er en standardiseret model, hvor Fødevarestyrelsen træffer afgørelse.

Læs mere omkring aftalen om hurtigere udbetaling af erstatning til minkavlere her (fvm.dk)

Fødevarestyrelsen sender information til minkvirksomhederne i forbindelse med åbning af ordninger.​

Bemærk, at der bl.a. skal eta​bleres nye regler og statsstøttegrundlag før ordninger kan åbnes.

Vi passer på dine personoplysninger, når vi behandler oplysninger om dig eller din virksomhed til brug for sagsbehandling bl.a. i forbindelse med udbetalinger af honorar, kompensation og erstatning som følge af aflivning af mink grundet COVID-19 og forbud imod midlertidigt hold af mink.

Retsgrundlaget for​ vores b​ehandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger, videregivelse af oplysninger til andre parter, hvor de oplysninger vi har, stammer fra, samt hvilke rettigheder du har her. Informationen blev sendt som brev.

Læs også mere om vores generelle behandling af personoplysninger

Underretning om indsamling af personoplysninger

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13-14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.

Her skal vi give dig følgende oplysninger:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra?
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Dine rettigheder
 9. Klage til Datatilsynet

I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1.

Med venlig hilsen
Fødevarestyrelsen

Databeskyttelsesforordningens artikel 13-14: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Fødevarestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
www.fvst.dk
CVR-nr.: 62534516
Telefon: 72 27 69 00
Mail: Kontakt Fødevarestyrelsen

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@fvst.dk
 • På telefon: 93 59 70 11
 • Ved brev: Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. Fødevarestyrelsen tager sig af reglerne på fødevare-, veterinær- og foderstofområdet. Vi sikrer, at reglerne bliver overholdt via vejledning og via kontrol med fødevare- og foderstofvirksomheder, landets slagterier og veterinære forhold. Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde vores lovbestemte forpligtelser.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne udbetale kompensation, vederlag, godtgørelse og erstatning
  som følge af aflivning af mink grundet COVID-19.
 • Oversendelse af sagsoplysninger til erstatnings- og taksationskommissionerne med henblik på taksering, kompensation- og erstatningsudmåling.
 • Oversendelse af sagsoplysninger til Bygningsstyrelsen med henblik på planlægning af nedrivning af
  minkfarme.
 • Administration af forbud imod midlertidigt hold af mink.

Sagsbehandlingen i Fødevarestyrelsen sker typisk i forbindelse med sagsbehandling af udbetaling af kompensation, vederlag, godtgørelse og erstatning som følge af aflivning af mink grundet COVID-19.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Relevant for vores sagsbehandling af udbetaling af kompensation, vederlag, godtgørelse og erstatning som følge af aflivning af mink grundet COVID-19 er særligt lov om hold af dyr og lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink samt regler udstedt i medfør heraf.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mail
 • bruger-id
 • CPR-nummer
 • CVR-nummer
 • IP-adresse
 • domænenavn
 • fakturanumre
 • kreditnotanumre
 • bankkontonumre (herunder Nemkonto)
 • CHR-numre
 • besætningsnumre
 • økonomiske oplysninger om udbetalinger

Modtagere eller kategorier af modtagere

Endelig videregiver vi personoplysninger til andre parter, hvis vi er forpligtet i henhold til anden lovgivning – herunder aktindsigt ifølge offentlighedsloven eller miljøoplysningsloven.

Vi overfører oplysninger til Landbrugsstyrelsen, da de er serviceleverandører for så vidt angår udbetalinger af mink-relaterede betalinger.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indsamler personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, Kopenhagen Fur, pelserier, andre private aktører, fra styrelsens egne registre samt oplysninger fra dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af disse, under hensyntagen til overholdelse af arkivreglerne. Vi gennemgår periodisk vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen. I øvrigt følges Rigsrevisionens og Rigsarkivarens anvisninger for arkivalier.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

a) Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

b) Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

c) Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

d) Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

e) Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Kontakt Fødevarestyrelsen

Kontakt Fødevarestyrelsens kundecenter på tlf. nr. 72 27 69 00, hvis du har spørgsmål om udbetalinger til minkavlere.

Kontakt Fødevarestyrelsen

Kontakt Bygningsstyrelsen

Hvis din henvendelse handler om nedrivning og bortskaffelse af minkvirksomheden, skal du kontakte Bygningsstyrelsen.

Kontakt Bygningsstyrelsen på mail på nedrivning@bygst.dk

Læs mere om nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg (bygst.dk)

Status på ansøgninger

Minkvirksomheder kunne indtil den 1. ​april 2022 søge om enten nedlukningserstatning eller dvalekompensation.

 • Minkvirksomheder der har søgt nedlukningserstatning: ​1.225
 • Minkvirksomheder der har søgt dvalekompensation: 12

Tallene er opdateret den 22. september 2023