Udbetaling til minkvirksomheder

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale, som sikrer fuldstændig erstatning og omstillingshjælp til minkvirksomheder og følgeerhverv.

Aktuelle nyheder

Orientering om tiltag og tilpasninger fra 1. juli

Følgende ændringer i forenklet model er trådt i kraft 1. juli.

 • Minkvirksomheder, som til dels har pelset selv, kan nu få beregnet en vægtet standardomkostning indregnet en lavere sats på 78,50 kr. pr. mink, som man har pelset selv.
 • Minkvirksomheder kan få medregnet frasolgte goldtæver i 2020 ved beregning af forholdstallet for hvalpe pr. avlstæve ved opgørelsen af miljøgodkendelsernes omfang. Minkvirksomheden skal anmode Fødevarestyrelsen om medregning af goldtæve og vedlægge dokumentation for salg.
 • Statens opgave med nedrivning mv. er præciseret tilsvarende praksis i den skemalagte model.
 • Fradraget for pelsede avlsdyr i 2020 er nedsat fra 291,22 kr. til 242,68 kr.
 • Som følge af ændringer af proceduren for taksering af aktiver i den skemalagte model er det fastsat, at minkvirksomheder, som har søgt erstatning efter den skemalagte model, senest vil kunne søge om at skifte til forenklet model i forbindelse med afgivelse af bemærkninger til den sagkyndiges rapport om anlægsaktivernes værdi.

Læs om gældende rammer for forenklet model på vores lovstofside

Det er også foretaget tiltag og tilpasninger for virksomheder uden mink i 2020, følgeerhverv, og minkvirksomheder, som behandles efter den skemagte model i erstatnings- og taksationskommissionerne, såsom præcisering af statens opgave med nedrivning mv., processuelle ændringer vedrørende sagsbehandlingen i kommissionerne for at fremskynde processen med nedrivning af minkfarme samt tilpasninger vedrørende statens overtagelse af aktiver fra minkfølgerhverv.

Læs om sager, som behandles af erstatnings- og taksationskommissionerne, på Minksekretariatets hjemmeside

Tidligere nyheder

Fristen for ansøgning om opgørelse af nedlukningserstatning efter den forenklede model bliver forlænget til den 31. december 2024. Fristen forlænges for, at flere minvirksomheder har mulighed for at vælge ordningen.

De aktuelle frister for indlevering af revisorpåtegnet oplysningsskema forlænges ligeledes til den 31. december 2024. Fristen har betydning for værdisikringsordningen. Det er således en forudsætning for tildeling af værdisikring, at minkvirksomheder med egenproduktion af mink i 2020 har indleveret revisorpåtegnet oplysningsskema senest den 31. december 2024.

Der er ligeledes fastsat regler for indlevering af revisorpåtegnet oplysningsskema i situationer, hvor der foretages et omvalg fra én erstatningsordning til en anden.

24. februar 2024 trådte den anden justering af forenklet model i kraft.

Læs om baggrunden for justeringer af forenklet model her (pdf)

Justeringen indebærer, at erstatning for avlshanner ændres fra 332,75 til 665,50, svarende til erstatning for avlstæver.

Med justeringen vil også flere minkvirksomheder have mulighed for at få sambehandlet deres sag.

Minkavlere, som har haft produktion i både egne minkhaller og i haller lånt eller lejet af en anden virksomhed, kan nu også vælge sambehandling.

Ved sambehandling skal virksomhed, hvor du har lånet eller lejet haller, og dennes rettighedshavere underskrive erklæringer om at afstå fra erstatning som følgeerhverv og acceptere, at erstatning for minkhaller mv. opgøres sammen med din minkvirksomheds erstatningssag og udbetales til dig. Det er herefter et anliggende mellem dig, "følgeerhvervsvirksomheden” og rettighedshavere, hvordan erstatningen skal fordeles mellem jer.

Find opdateret oplysningsskema, vejledning til oplysningsskema, revisorerklæring og revisorinstruks her

Fødevarestyrelsen har udsendt det første forslag til afgørelse om nedlukningserstatning efter forenklet model kun få måneder efter åbning af den nye ordning i oktober 2023. Minkavler har accepteret forslaget, og den første udbetaling er på vej.

Omkring 40 minkvirksomheder har indtil videre ansøgt om nedlukningserstatning efter forenklet model, og heraf har over halvdelen af minkvirksomhederne allerede fået gennemført besigtigelse.

Der bliver i den kommende tid foretaget justeringer af forenklet model, så erstatningsniveauet fortsat generelt vil være det samme for den forenklede model som for den skemalagte model.

Du kan indsende din ansøgning til forenklet model nu og stadig få gavn af de kommende justeringer.

Den første justering trådte i kraft den 24. januar 2024. Den indebærer, at standardsatsen for løn-, pelsnings- og salgsomkostningerne nedsættes for minkvirksomheder, der selv har pelset deres mink.

Fødevarestyrelsen udsender et orienteringsbrev med overblik over de kommende justeringer til minkavlere og rådgivere.

Læs orienteringsbrevet om fremgang og justeringer af forenklet model her (pdf)

Find opdateret oplysningsskema, vejledning til oplysningsskema, revisorerklæring og revisorinstruks her

Minkavlere med mink i 2020 får nu deres erstatning værdisikret.

Bekendtgørelsen om værdisikring trådte i kraft 31. oktober og har til formål at bevare værdien af minkavleres erstatning. Dette sikrer, at avlerne ligestilles, uanset om en sag afgøres først eller sidst. Værdisikringen inkluderer udbetaling af forøget forskudsudbetaling samt restværdien af den endelige nedlukningserstatning.

Værdisikring beregnes og udbetales af Fødevarestyrelsen uden særskilt ansøgning.

Læs mere om værdisikring her

Minkavlere kan nu søge om erstatning og kompensation for permanent nedlukning af minkvirksomhedens drift efter den forenklede model, hvis virksomheden har haft egenproduktion af mink i 2020.

Den forenklede model medfører hurtigere behandling af erstatningssagen ved brug af kendte oplysninger om minkvirksomheden samt standardsatser og standardiserede opgørelsesmetoder.

Sagsbehandlingstiden forventes at være på ca. 2-4 måneder, fra ansøgning og nødvendige dokumenter er indsendt. Herefter vil minkavleren få tilsendt et forslag til afgørelse om erstatning og kompensation, som kan accepteres eller afvises.

Minkavlere vil modtage et orienteringsbrev som videre beskriver den nye ordning.

Læs mere om den forenklede model her

Se bekendtgørelse om forenklet model her

Fødevarestyrelsen har modtaget flere henvendelser fra minkvirksomheder og følgeerhvervsvirksomheder, som har ønske om en suspensionserklæring. Derfor sendes der i uge 39 et brev ud til alle virksomheder, som har ansøgt om erstatning eller kompensation efter nedlukningsbekendtgørelsen med tilbud om en suspensionserklæring.

Læs mere om suspensionserklæring her (pdf)

Hvis I ønsker en suspensionserklæring, skal I skrive en mail til mink@fvst.dk. I emnefeltet anføres ”Anmodning om suspensionserklæring”, og det skal fremgå af mailen, hvilken virksomhed der anmodes om en suspensionserklæring på vegne af.

Når Fødevarestyrelsen modtager mailen, vil Fødevarestyrelsen notere, at enhver løbende passivitet og forældelse for virksomheden er suspenderet i overensstemmelse med suspensionserklæringen. Fødevarestyrelsen kan desuden oplyse, at Fødevarestyrelsen er rette sagsøgte for eventuelle retssager om residualkrav, som minkvirksomheder og følgeerhvervsvirksomheder måtte vælge at anlægge.

Baggrund for udsendelse

Tilbuddet om en suspensionserklæring gives på baggrund af, at en række minkvirksomheder og følgerhverv ønsker sikkerhed for, at en retssag om ret til fuldstændig erstatning efter Grundlovens § 73 kan føres uden risiko for forældelse, hvis den erstatning der udmåles af erstatnings- og taksationskommissionerne mv. i henhold til nedlukningsbekendtgørelsen efter virksomhedernes opfattelse ikke er udtryk for fuldstændig erstatning efter Grundlovens § 73.

Behandling af personoplysninger

Vi passer på dine personoplysninger, når vi behandler oplysninger om dig eller din virksomhed til brug for sagsbehandling bl.a. i forbindelse med udbetalinger af honorar, kompensation og erstatning som følge af aflivning af mink grundet COVID-19 og forbud imod midlertidigt hold af mink.

Retsgrundlaget for​ vores b​ehandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger, videregivelse af oplysninger til andre parter, hvor de oplysninger vi har, stammer fra, samt hvilke rettigheder du har her. Informationen blev sendt som brev.

Læs også mere om vores generelle behandling af personoplysninger

Underretning om indsamling af personoplysninger

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13-14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.

Her skal vi give dig følgende oplysninger:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra?
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Dine rettigheder
 9. Klage til Datatilsynet

I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1.

Med venlig hilsen
Fødevarestyrelsen

Databeskyttelsesforordningens artikel 13-14: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Fødevarestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
www.fvst.dk
CVR-nr.: 62534516
Telefon: 72 27 69 00
Mail: Kontakt Fødevarestyrelsen

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@fvst.dk
 • På telefon: 93 59 70 11
 • Ved brev: Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. Fødevarestyrelsen tager sig af reglerne på fødevare-, veterinær- og foderstofområdet. Vi sikrer, at reglerne bliver overholdt via vejledning og via kontrol med fødevare- og foderstofvirksomheder, landets slagterier og veterinære forhold. Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde vores lovbestemte forpligtelser.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne udbetale kompensation, vederlag, godtgørelse og erstatning
  som følge af aflivning af mink grundet COVID-19.
 • Oversendelse af sagsoplysninger til erstatnings- og taksationskommissionerne med henblik på taksering, kompensation- og erstatningsudmåling.
 • Oversendelse af sagsoplysninger til Bygningsstyrelsen med henblik på planlægning af nedrivning af
  minkfarme.
 • Administration af forbud imod midlertidigt hold af mink.

Sagsbehandlingen i Fødevarestyrelsen sker typisk i forbindelse med sagsbehandling af udbetaling af kompensation, vederlag, godtgørelse og erstatning som følge af aflivning af mink grundet COVID-19.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Relevant for vores sagsbehandling af udbetaling af kompensation, vederlag, godtgørelse og erstatning som følge af aflivning af mink grundet COVID-19 er særligt lov om hold af dyr og lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink samt regler udstedt i medfør heraf.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mail
 • bruger-id
 • CPR-nummer
 • CVR-nummer
 • IP-adresse
 • domænenavn
 • fakturanumre
 • kreditnotanumre
 • bankkontonumre (herunder Nemkonto)
 • CHR-numre
 • besætningsnumre
 • økonomiske oplysninger om udbetalinger

Modtagere eller kategorier af modtagere

Endelig videregiver vi personoplysninger til andre parter, hvis vi er forpligtet i henhold til anden lovgivning – herunder aktindsigt ifølge offentlighedsloven eller miljøoplysningsloven.

Vi overfører oplysninger til Landbrugsstyrelsen, da de er serviceleverandører for så vidt angår udbetalinger af mink-relaterede betalinger.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indsamler personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, Kopenhagen Fur, pelserier, andre private aktører, fra styrelsens egne registre samt oplysninger fra dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af disse, under hensyntagen til overholdelse af arkivreglerne. Vi gennemgår periodisk vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

Alle oplysninger opbevares i overensstemmelse med offentlighedslovens principper, således at de er tilgængelige af hensyn til offentlighed i forvaltningen. I øvrigt følges Rigsrevisionens og Rigsarkivarens anvisninger for arkivalier.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

a) Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

b) Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

c) Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

d) Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

e) Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Nedlukningserstatning efter forenklet model

Minkavlere kan nu søge om nedlukningserstatning efter forenklet model, hvor man kan forvente en sagsbehandlingstid på ca. 2-4 måneder. 

Læs mere om erstatning efter forenklet model her

Kontakt Fødevarestyrelsen

Kontakt Fødevarestyrelsens kundecenter på tlf. nr. 72 27 69 00, hvis du har spørgsmål om udbetalinger til minkavlere.

Kontakt Fødevarestyrelsen

Kontakt Bygningsstyrelsen

Kontakt Bygningsstyrelsen om nedrivning og bortskaffelse af minkvirksomheden.

Kontakt Bygningsstyrelsen på mail på nedrivning@bygst.dk

Læs mere om nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg (bygst.dk)