Indførsel af foder samt hø og halm fra tredjelande

Her på siden finder du de generelle krav vedrørende indførsel af foder, hø eller halm fra tredjelande (også kaldet import).

Krav ved indførsel af foder

Alle fodervirksomheder, der indfører foder fra tredjelande, skal opfylde kravene beskrevet på denne side.

Udover kravene på denne side, findes der også en række specifikke krav ved indførsel fra tredjelande. De specifikke krav afhænger af fodertypen og evt. tredjelandet, der indføres fra, samt formålet med indførslen.

Du kan læse om de specifikke krav til de forskellige fodertyper med mere via links på denne side.

Generelle krav

Virksomheder, der indfører foder fra tredjelande, skal blandt andet opfylde kravene nedenfor:

Fodervirksomheden skal være registreret med import-aktivitet hos Fødevarestyrelsen i henhold til Foderhygiejneforordningen. 

Læs om registrering/godkendelse af fodervirksomheder via dette link

Ansøg om registrering/godkendelse af din fodervirksomhed efter foderhygiejneforordningen til aktiviteten "import" via dette link

Derudover findes der særlige krav for visse typer af foder (blandt andet foder af animalsk oprindelse), som man kan læse mere om på siderne omhandlende de enkelte fodertyper.

Virksomheden skal have et kvalitetsstyringssystem og et kontrolsystem til at udføre kontrol efter HACCP-principperne for at sikre, at dens indførsel af foder opfylder kravene i Foderhygiejneforordningen og al anden lovgivning om foder.
Kvalitetsstyringssystemet skal omfatte en vurdering af de risici (risikoanalyse), der er forbundet med indførslen, s​​amt retningslinjer for, hvad virksomheden skal gøre for at minimere risiciene.

Læs mere om blandt andet HACCP i Fodervejlednings kap. 78.

Importøren skal opfylde kravene til sporbarhed af det indførte foder. Dette indebærer blandt andet, at importøren skal udtage, forsegle og opbevare sporbarhedsprøver fra det indførte foder, som kan stilles til rådighed for Fødevarestyrelsen ved kontrol på virksomheden.

Læs mere om sporbarhed i Fodervejledningens kap. 77.

Den importerende virksomhed bærer ansvaret for, at foderet er korrekt mærket, når det markedsføres i Danmark.

Læs mere om mærkningskrav i blandt andet kap. 20 i Fodervejledningen

Det er importørens ansvar, at det indførte foder opfylder kravene i Foderhygiejneforordningen

Foder indført fra tredjelande skal opfylde EU's og evt. Danmarks kvalitets- og hygiejnekrav. Det er importvirksomhedens ansvar, at foderet opfylder disse krav og ikke indebærer nogen risiko for dyr, mennesker eller miljø.

Nedenfor giver vi fire eksempler på, hvad man blandt andet kan gøre som fodervirksomhed for at sikre sig, at ens indførte foder er af forventet kvalitet.

Fodervirksomheden skal have godt kendskab til tredjelandsleverandøren, og en god måde at få dette på er ved at besøge leverandøren. Besøg hos leverandøren er særligt relevant, hvis man skal til at indgå aftale med en ny leverandør.

Ved besøget bør man gennemgå EU-reglerne kontra leverandørens regler og få set procedurerne på leverandørvirksomheden igennem. Således kan man få et godt indblik i, hvad det er for en virksomhed, man overvejer at handle med, og hvilken foderkvalitet man kan forvente. Samtidig kan det være en god idé at følge med i hvilket kvalitetsniveau, man kan forvente fra det pågældende land.

Fodervirksomheden, der skal indføre fra et tredjeland, skal orientere leverandøren om EU-reglerne (og evt. danske regler) og give leverandøren klar besked om, hvilken foderstofkvalitet man forventer at modtage.

Det kan være en god idé at bede om en tro- og loveerklæring/garanti fra leverandøren eller leverandørens foderstofkontrolorgan for at sikre, at varerne overholder EU-lovgivningen samt øvrige krav i forbindelse med Good Manufacturing Practice (GMP). En supplerende mulighed er at bede leverandøren dokumentere foderkvaliteten (pr. parti) ved dokumenter eller analysecertifikater for partiet.

Importvirksomhedens kvalitetsstyringssystem og kontrol skal indeholde relevante procedurer i relation til, at foderet er indført fra et tredjeland.

Grundig modtagekontrol og relevante analyser af det indførte foder er en god måde at sikre, at foderet er af den ønskede kvalitet - især for de første leverancer fra en ny leverandør. Modtagekontrollen kan f.eks. inkludere, at man blandt andet føler på og lugter til foderet og kontrollerer, at man har modtaget den kvalitet, som man har bestilt.

Som en del af kvalitetskontrollen skal fodervirksomheden have en plan for hyppighed af prøvetagning, analyser osv., ligesom den skal føre kontrol med hvilke produkter, virksomheden modtager. Afhængigt af hvad det er for et produkt, som virksomheden indfører, skal virksomheden udføre relevante analyser f.eks. for indhold af uønskede stoffer, tilsætningsstoffer, forureninger osv.

Forhåndsanmeldelse og grænsekontrol af foder

Hvorvidt en sending foder skal forhåndsanmeldes og grænsekontrolleres afhænger fodertypen.

Læs om forhåndsanmeldelse og grænsekontrol via dette link

Alt foder med animalsk indhold samt hø og halm skal forhåndsanmeldes via TRACES og grænsekontrolleres, inden det indføres fra tredjelande.

Læs mere om indførsel af animalsk foder på denne side

 

Som udgangspunkt skal ikke-animalsk foder ikke forhåndsanmeldes og grænsekontrolleres, medmindre der er tale om ikke-animalsk foder under importrestriktioner eller intensiveret kontrol.

Læs mere om indførsel af ikke-animalsk foder på denne side

Indførsel af hø og halm fra EU og tredjelande

Fodervirksomheden skal holde sig opdateret 

Det er vigtigt, at man som fodervirksomhed holder sig opdateret omkring lovgivningen for de produkter, man indfører. ​

Der træder løbende nye regler i kraft, som blandt andet indfører særlige importrestriktioner eller importbetingelser for visse stoffer i foderet. Blandt andet kan fund af uønskede stoffer, forureninger eller lignende ved den offentlige kontrol af et produkt medføre, at produktet kommer under importrestriktion eller intensiveret kontrol.  

Det er fodervirksomhedens eget ansvar at holde sig opdateret. 

Hvis du abonnerer på Fødevarestyrelsens nyhedsbreve om foder, vil du modtage oplysninger om nye regler og ændringer.

Her kan du tilmelde dig Fødevarestyrelsens nyhedsbrev om foder

Lovstof og vejledninger

TRACES

TRACES er EU-kommissionens database til blandt andet udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med samhandel, import til og eksport fra EU.

Læs mere om TRACES her

Vejledning om indberetning ved indførsel af foder som landmand

Hvis du som landmand ønsker at indføre foder fra et tredjeland, skal du sikre dig, at du lever o​​​p til de generelle krav beskrevet på denne side, inden du foretager indførslen.

Desuden skal du vide, om der er krav om forhånds-anmeldelse, grænsekontrol og importkontrol, for det foder du skal indføre, inden det kan overgå til fri handel.

Læs mere om indberetning af foder i vejledningen:

Vejledning om indberetning af indførsel af foder fra tredjelande