Kommerciel indførsel af ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm)

Generelt kan man frit indføre ikke-animalsk foder bortset fra hø og halm. Der er dog visse undtagelser. Blandt andet skal ikke-animalsk foder under importrestriktion forhåndsanmeldes og grænsekontrolleres ved indførsel fra tredjelande.

På denne side kan du læse om de specifikke regler ved indførsel af ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm).

Kommerciel indførsel fra samhandelslande

Fodervirksomheder, der køber ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm) i et samhandelsland, skal ikke informere Fødevarestyrelsen om indførslen. Det vil sige, foderet skal ikke forhåndsanmeldes eller til grænsekontrol.

Foderet kan fortsat blive kontrolleret af Fødevarestyrelsen. Det vil i så fald ske i forbindelse med den almindelige kontrol på virksomheden og ikke i forbindelse med indførslen til Danmark.

Læs mere om samhandel med foder i Fodervejledningens i kap. 43 og på siden Indførsel fra samhandelslande.

Kommerciel indførsel fra tredjelande

Udover kravene på denne side, skal importøren opfylde de generelle krav beskrevet på siden:

 Indførsel af foder samt hø og halm fra tredjelande.

Der gælder særlige krav ved indførsel af ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm) under importrestriktion. Læs om disse krav i afsnittet "Generel info om indførsel af produkter under importrestriktion"

De danske fodervirksomheder, som indfører ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm) fra tredjelande indeholdende fodertilsætningsstoffer, anses jf. den danske lovgivning for at være tredjelandsvirksomhedens repræsentant. Det vil sige, at disse virksomheder skal opfylde kravene i art. 24 i Foderhygiejneforordningen.

Det er særligt virksomheder, som indfører rene fodertilsætningsstoffer, forblandinger og foderblandinger indeholdende fodertilsætningsstoffer, der skal være opmærksomme på lovgivningen omkring tredjelandsvirksomhedens repræsentant.

Fodermidler kan dog også indeholde fodertilsætningsstoffer, hvorfor importører af disse produkter også bør sikre sig, at de opfylder lovgivningen.

Regler om fødevarer og foder under importrestriktion

Informationen om ikke-animalske fødevarer og ikke-animalsk foder (bortset fra hø og halm) med importrestriktioner er slået sammen, da disse importrestriktioner er samlet i samme regelsæt. 

De animalske og ikke-animalsk​​e produkter, der er pålagt importrestriktioner, samt de detaljerede krav hertil fremgår af EU-forordninger, -beslutninger og -afgørelser samt af Restriktionsbekendtgørelsen.

Sendinger med produkter under importrestriktion skal til grænsekontrol

Sendinger med produkter, der er under importrestriktion, skal forhåndsanmeldes og til grænsekontrol. De nærmere regler for forhåndsanmeldelse og kontrol af animalske og ikke-animalske fødevarer og foder (bortset fra hø og halm) under restriktion fremgår også af Restriktionsbekendtgørelsen. 

Du kan også læse mere om bl.a. forhåndsanmeldelse og grænsekontrol af ikke-animalske produkter under importrestriktion via dette link.

Godkendelse til fri omsætning eller afvisning

Hvorvidt sendingen kan overgå til fri omsætning kræver at sendingen har bestået grænsekontrollen. Hvis Fødevarestyrelsen ikke kan godkende sendingen til fri omsætning i EU, træffer Fødevarestyrelsen afgørelse om, hvad der skal ske med den. Importøren skal afholde alle omkostninger ved tilbageholdelse samt eventuelt påbud om returnering eller destruktion af sendingen.

Hvis Fødevarestyrelsen på baggrund af kontrollen godkender sendingen til fri omsætning i EU, kan sendingen toldbehandles og overgå til fri omsætning.

Der kan læses mere om dette i Restriktionsbekendtgørelsen.

Andre myndigheder kan stille krav til indførslen

Andre myndigheder som bl.a. Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen eller Toldstyrelsen kan stille krav ved indførsel af foderprodukter til EU og Danmark.

Vi anbefaler derfor, at man som importør forholder sig til disse myndigheders krav og lovgivning på området, også selv om der er tale om indførsel af produkter, hvor Fødevarestyrelsen ikke stiller krav.

Lovstof og vejledninger